Тема 3. Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі.Питання для обговорення:

1. Сутність процесу навчання у вищій школі.

1.1. Функції навчання.

1.2. Основні ланки процесу навчання та їх характеристика.

2. Принципи дидактики вищої школи.

2.1. Закономірності дидактики вищої школи.

2.2. Особливості застосування класичних принципів навчання у вищій школі.

2.3. Характеристика принципів дидактики вищої школи.

 

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте функції навчання у вищій школі.

2. Назвіть основні ланки процесу навчання.

3. Яка специфіка загальних закономірностей навчання у дидактиці вищої школи?

4. Назвіть специфічні для дидактики вищої школи принципи навчання.

5. Розкрийте специфіку реалізації загальних принципів навчання в дидактиці вищої школи.

 

Література

Основна:

1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. – С. 76–92.

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. – С. 189–182. 

3. Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт. – С. 34–42.

 

Додаткова:

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая підготовка учителя в системе высшего педагогического образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с.

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. – С. 169–229.

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ІНТЛ, 1995. – 168 с.

4. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. – К., 1996.

5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 


Семінарське заняття № 4

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тема 4. Зміст освіти у вищій школі та способи його реалізації.

Питання для обговорення:

1. Зміст освіти у вищій школі.

1.1. Поняття про зміст освіти у вищій школі.

1.2. Система стандартів вищої освіти. Нормативні документи.

1.3. Характеристика навчальних планів, програм і підручників для вищої школи.

2. Методи навчання у вищій школі.

2.1. Особливості використання загальних методів навчання у вищій школі.

2.2. Інтерактивні методи навчання у вищій школі.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття «зміст освіти».

2. Яка структура навчального плану?

3. Які вимоги ставляться до навчальної програми? Що таке робоча навчальна програма?

4. Сформулюйте основні вимоги до підручника вищої школи.

5. Розкрийте зв’язок між словесними, наочними і практичними методами навчання.

6. Назвіть класифікацію методів навчання за Ю.К.Бабанським.

7. У чому полягає взаємозв’язок методів і прийомів навчання?

Література

Основна:

1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. – С. 96–116.

2. Козлакова Г. Проблеми підручника для вищої школи // Освіта України. – 2001. – № 53.

3. Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт. – С. 42–48.

4. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – С. 101–112.

 

Додаткова:

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

3. Щербань П.М. Активні методи підготовки майбутніх учителів. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1988. – 48 с.

Семінарське заняття № 5

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тема 5. Сучасні технології навчання у вищій школі.

Питання для обговорення:

1. Поняття про педагогічні технології.

2. Характеристика педагогічних технологій.

2.1. Технології розвивального (особистісно зорієнтованого) навчання.

2.2. Використання ділових та рольових ігор у навчальному процесі. 2.3. Кредитно-модульна (рейтингова) система навчання у вищій школі. 2.4. Інші технології навчання у вищому навчальному закладі              (проблемне навчання, диференційоване навчання).

3. Педагогічні технології в початковій школі (за вибором).

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте сутність поняття «педагогічні технології».

2. Що Ви розумієте під поняттям «розвивальне навчання»?

3. У чому полягає відмінність між рольовими і діловими іграми?

4. З якою метою вводиться у вищих навчальних закладах України кредитно-модульна система організації навчального процесу?

Література

Основна:

1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. – С. 171–212.

2.  Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. – С. 433–441.

3. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2011. – С. 120–150.

 

Додаткова:

1. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій / О.М.Пєхота, В.Д.Будак, А.М.Старева та ін..; за ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – А.С.К., 2003. – 240 с.

2. Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В..Семенова та ін.; За ред. З.Н.Курлянд. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 203–215.

3. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). – Х.: Скорпіон, 2000. – 120 с.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

5. Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 95–151, 168–171.


Семінарське заняття № 6


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 195; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ