Список рекомендованої літератури.Основні нормативно-правові акти:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст.141.

2. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

3. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

4. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. – Ст. 191.

5. Про внесення змін до Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України: Закон України від 14 липня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 40-41. – Ст. 250.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382.

7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 33. – Ст. 1983.

8.  Про вибори Президента України: Закон України вiд 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291. 

9. Про всеукраїнський і місцеві референдуми: Закон Української РСР від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443 (із змінами і доповненнями).

10. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 4. – Ст. 65.

11. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

12. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 10 жовтня 2010 року.

13. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25. – Ст. 20 (з змінами та доповненнями).

14. Про місцеві державні адмiнiстрацiї: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

15. Про об'єднання громадян: Закон України вiд 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504; 1993. – № 46. – Ст. 427.

16. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-1994. -№ 18.-Ст. 101.

17.  Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 162.

18. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України вiд 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№ 21.-Ст. 158.

19. Про Президента України: Закон України від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

20. Про прокуратуру: Закон України вiд 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з змінами на 20. 01. 2005).

21. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

22. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України вiд 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.

23.  Про Службу безпеки України: Закон України вiд 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 383.

24.  Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

25. Про статус народних депутатiв України: Закон України вiд 22 бер. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212.

26. Про статус депутатiв місцевих рад: Закон України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

27. Про судоустрій статус суддів: Закон України вiд 7 липня 2010 р. №2453-VI

28. Про Центральну виборчу комісію: Закон України вiд 30 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № . – Ст.

29. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

30. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України 10 лютого 2010 року N 1861-VI ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст.133 )

31. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року N 3166-VI (ОВУ №27, 2011(18.04.11).

32. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 1997–2001 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.

33. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 2001–2002 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов.-К.: Юрінком Інтер, 2002.-384 с.

34. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак.- К.: Ін Юре, 2010.- 629 с., [1] арк. іл.

35. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).

Основна література:

36. Державне будівництво: Збірник нормативно-правових актів / За ред. М.І. Панова. – Харків: Гриф, 2002. – Книга перша. – 576 с.

37. Державне будівництво: Збірник нормативно-правових актів / За ред. М.І. Панова. – Харків: Гриф, 2002. – Книга друга. – 416 с.

38. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / За заг. ред.. С.Г.Серьогіної. – Х., 2005.

39.  Журавський В.С, Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підр. – К., 2003.

40. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер,2000. – 304 с.

41. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.

42. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / 2-е. вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с.

43. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Навч. посібник / За заг.ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672 с.

44. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз: навч. посіб. – Київ, 2010. – 232 с.

45. Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с.

46. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560

Додаткова література:

47. Воронов М.П. Мiсцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. – К.: Право, 1992. – 137 с.

48. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. –1997. – №1-2. – С.95-97.

49. Воронов М.П. Мiсцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. – К.: Право, 1992. – 137 с.

50. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. –1997. – №1-2. – С.95-97.

51. Залучення громадян до участі в місцевому самоврядуванні. Навч.-метод. посібник/ уклад. Б.А. Руснак. – Чернів., 2004.

52. Іщенко О.М. Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі / Ін-т законод. передбачень і правової експертизи. – К., 2002. – 603 с.

53. Калиновський Б.В. Забезпечення органами місцевого самоврядування прав людини: проблеми теорії і практики // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. – №3. – С. 140.

54. Камінська Н.В. Державна політика у сфері місцевого самоврядування: основні акценти та проблеми // Науковий вісник КНУВС: Науково-теоретичний журнал. – 2009. – №1. – С.79-87.

55. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз: навч. посіб. – Київ, 2010. – 232 с.

56. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.) В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

57. Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В.Ф. Погорілко. – К.: Наукова думка, 1999. – 735 с.

58. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. – 389 с.

59. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. – К.: Алеута, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

60. Основи демократії: навч. посібник / За заг. ред. А.Колодій. – К., 2002. – С. 292-295.

61. Пронюк Н.В. Європейські стандарти місцевого самоврядування і національне законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. - Вип.61 (част. ІІ). – Київ, 2006. – С.161-169.

62. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційно-правовий статус уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (порівняльний аналіз) // Право. – 1998. – № 3. – С. 29-37.

63. Хартія українських міст: Прийнято загальними зборами Асоц. міст України 26.09.1997р. // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 5-6. – С.13-25.

64. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: Дис… к.ю.н.:12.00.01. - Х., 2004.

65. Шкабаро В.М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: автореф. дисерт. … к.ю.н.: 12.00.02. – К., 2004. – 21 с.

66. Шаповал В.М. Виконавча влада: правовий статус i реалiї // Урядовий кур'єр. – 1996. – 19 грудня. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (23-24 квітня 2009 року) / КНУТШ, Юридичний факультет ; [ редкол. : І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін. ]. – Київ : АВЕРС

67. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.: Юрид. думка, 2010. — 653 с.

68. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні : навч.-метод. посіб. / А. О. Селіванов; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. — Х.; К.: Логос, 2010. — 32, [3] с.

69. Сташків Б. І.Гарантії права на соціальне забезпечення : «Проблеми права соц. забезпечення» / Б. І. Сташків; М-во соц. політики України, Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. труд. права та права соц. забезпечення. — Чернігів: Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. — 99 с.

70. Олійник А.Ю. Поняття, види та зміст конституційної свободи пересування /Науковий вісник ДДУВС, 2011.- С.18-24.

71. Козир, Олександр Володимирович.Конституційне право особи на недоторканність житла : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02. / Козир Олександр Володимирович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с.

Інтернет-ресурси:

1. http://portal.rada.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

2. http://kmu.gov.ua        - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

3. http://ccu.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

4. http://president.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Президента України.       

5. http://www.nau.ua       ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 68;