Форми перевірки та контролю ЗУН студентів.До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, окрім самоконтролю, належать індивідуальна, фронтальна і групова перевірки.

Мета індивідуальної перевірки  –  визначити, на якому рівні кожен студент оволодів сукупністю знань, навичок і вмінь, розвитком професійних якостей, а також визначити основні недоліки й шляхи їх усунення.

Фронтальну перевірку застосовують, щоб за відносно короткий термін часу з'ясувати рівень опанування програмного матеріалу. Педагог готує з певної теми короткі запитання, які він задає студентам, і вимагає коротких відповідей на них з місця. Наприклад, фронтальна письмова робота.

Групова перевірка спрямована на з'ясування рівня колективних дій, злагодженості й згуртованості під час виконання завдань.

Інколи виправдовує себе комбінована перевірка - поєднання зазначених вище форм.

 

Норми оцінювання

Для оцінки вмінь педагог має враховувати:

-  наявність конкретних умінь, їхню глибину, стійкість і гнучкість;

- ступінь опанування основними прийомами діяльності та їх творче застосування під час розв'язання нестандартних завдань у різноманітних ситуаціях майбутньої професійної діяльності,

- конструювання алгоритму дій та його інноваційність;

- здатність моделювати професійні дії;

- виконання комплексу дій, які становлять це вміння;

- упевненість, самостійність, обґрунтованість, систематичність цих дій;

- зміст самоаналізу результатів власних дій, характер зіставлення отриманих результатів з основною метою діяльності;

- умотивованість дій та їх усвідомлення;

- наявність помилок, їхня кількість і характер, ступінь впливу на остаточний результат діяльності;

- ступінь ефективності та якість виконаних дій тощо.

Оцінюють студентів за чотирибальною системою. Критерії оцінок визначено у навчальних програмах підготовки студентів.

Наприклад, критерії оцінок узагальнено й стисло можна сформулювати так;

-"відмінно" - студент володіє навчальним матеріалом у повному обсязі (міцно засвоїв увесь програмний матеріал, виявив глибоке його розуміння, вичерпно відповів і обґрунтував власні висновки, прийняв обґрунтоване рішення і вміло використав на практиці, упевнено виконав завдання);

- "добре" - студент засвоїв навчальний матеріал на достатньо високому рівні (загалом знає весь програмний матеріал, на питання відповідає вільно, але недостатньо широко, правильно використовує свої знання на практиці тощо);

- "задовільно" - студент загалом засвоїв основний навчальний матеріал, оперує ним недостатньо чітко та упевнено, слабо визначає зв'язки й відносини між предметами і явищами (виявляє знання тільки основного матеріалу, передбаченого програмою, спроможний використовувати свої знання на практиці, правильно виконує прийоми і дії та ін.); "незадовільно" - студент загалом має поверхове уявлення про основний навчальний матеріал, не може ним оперувати.

Потрібно домагатися, щоб оцінка була об'єктивною, справедливою, обґрунтованою, ясною й зрозумілою студенту. Треба усунути фактор суб'єктивізму.

Система контролю у навчальному процесі

 I. Мета
- діагноз (виявлення вихідного рівня знань і умінь); - констатація (виявлення досягнутого рівня ЗУН); - прогноз (чого можна домагтися?) для подальшої роботи.
 II. Зміст
- диференційований, пооб'єктний, поаспектний (засвоєння матеріалу, сформованість ЗУН по рівнях: розпознання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка); - комплексний (сформованість умінь); - монодисциплінарний (наприклад, залік або іспит); - междисциплінарний (наприклад, контрольна робота, залік, іспит).
 III. Функції
- контролююча (зворотний зв'язок і урахування результатів) - навчальна, керуюча (формування навичок і умінь, коригування, профілактика і попередження “прогалин”, удосконалення); - розвиваюча (розвиток пам'яті, уваги, мови, мислення, мотивації, інтересу до предмета, творчості); - виховуюча (дисциплінованість, організованість, працьовитість і т.д.); - прогностично-методична (оцінка викладачем результатів праці, застосування методичних підходів, визначення перспектив навчання).
 IV. Принципи (вимоги до контролю)
- індивідуальний характер; - систематичність; - об'єктивність; - відкритість (гласність); - дієвість (результативність); - валідність (адекватність і об'ємність); - надійність (достовірність).
 V. Види
- межсесіонний: попередній (вступний), поточний, періодичний, тематичний; - підсумковий (у тому числі семестровий).
 VI. Методи
- усної перевірки; - письмової перевірки; - графічної перевірки; - практичної перевірки; - програмованної перевірки (безмашинний, машинний).
 VII. Форми
- індивідуальний, індивідуально-груповий; - фронтальний; - самоконтроль, взаємоконтроль; - рейтинговий.

 

Методи контролю  - засоби діагностичної взаємодії викладача і студентів, що забезпечують зворотній зв'язок у процесі навчання з метою одержання даних про успішність навчання.

Поточний контроль - здійснюється на практичних, лабораторних і семінарських заняттях і має мету перевірити рівень підготовленості студентів по визначених розділах (темах) програми, а також по виконанню конкретних завдань.

Колоквіум - форма періодичної або тематичної перевірки та оцінки знань і умінь студентів, мобілізація на поглиблене вивчення головних тем або розділів курсу.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначеному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його етапах.

Залік- форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі результатів виконання ними завдань на практичних, лабораторних і семінарських заняттях.

Іспит - одна з основних форм підсумкового контролю рівня і якості засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь і навичок.

Критерії оцінки - положення, урахування яких є обов'язковим при виставленні оцінки (характер засвоєння, якість знання, ступінь оволодіння засобами діяльності і досвідом творчої діяльності, якість виконання).

Норми оцінки- опис умов, на які повинен спиратися педагог, виставляючи студентові оцінку.

Тест - сукупність завдань, випробуваних на основі наукових критеріїв для

                педагогічного виміру;

          - достатньо стислий, стандартизований іспит, що дозволяє за порівняно короткі проміжки часу оцінити результати навчання, ступінь і якість досягнення кожним студентом цілей навчання.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 534; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!