ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Статистична звітність

Мета заняття: Вивчити методику складання та заповнення статистичного звіту підприємства (форма № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» та форма 2-ферм «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства»).

Час: 2 год.

Методичні вказівки до складання статистичної звітності

Формування сукупності звітних одиниць державних статистичних спостережень сільськогосподарських підприємств.

 

Статистика сільськогосподарських підприємств представлена системою пов'язаних між собою державних статистичних спостережень, кожне з яких має свою тематику й особливості формування сукупностей звітних одиниць.

Формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств здійснюють на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупностей звітних одиниць є реєстр АГРО в частині сільськогосподарських підприємств.

Сукупності звітних одиниць формують у звітному році для проведення державного статистичного спостереження у році, наступному за звітним.

Для цілей статистики сільськогосподарські підприємства розподілені за розміром на дві групи: великі й середні сільськогосподарські підприємства та малі сільськогосподарські підприємства.

Великим, середнім сільськогосподарським підприємством є підприємство, розмір якого дорівнює, або перевищує порогові значення хоча б за одним з таких статистичних критеріїв:

- площа сільськогосподарських угідь - 200 гектарів;

- чисельність великої рогатої худоби - 50 голів;

- чисельність свиней - 50 голів;

- чисельність овець або кіз - 50 голів;

- чисельність птиці - 500 голів;

- кількість працюючих у сільському господарстві - 20 осіб;

- обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг сільського господарства - 150тис.грн.

Відповідно, підприємство, розмір якого менше зазначених порогових величин, є малим сільськогосподарським підприємством. Крім того, як окрема група виділені фермерські господарства.

 

Порядок заповнення та подання форми державного статистичного спостереження № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»

 

Великі і середні сільськогосподарські підприємства - юридичні особи,
відокремлені підрозділи юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової
форми господарювання (крім фермерських господарств з площею
сільськогосподарських угідь менше 1000 гектарів і кількістю працюючих менше 50
осіб) подають статистичну інформацію щодо основних економічних показників
роботи сільськогосподарських підприємств і купівлі матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві за формою № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__рік"

До органів державної статистики форма № 50-сг подається за місцезнаходженням юридичної особи. Варто зауважити, що в адресній частині форми № 50-сг крім місцезнаходження респондента (юридичної адреси за даними свідоцтва про державну реєстрацію) також вказується адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса).

Заповнення форми № 50-сг здійснюється безпосередньо на підставі даних бухгалтерського обліку, документів з обліку земель, в цілому по підприємству, включаючи також всі його відокремлені підрозділи (філії).

Показники у формі № 50-сг наводяться в тих одиницях виміру, які зазначені у бланку форми: вартісні показники (витрати, доход, кошти з державної підтримки) -у тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми: натуральні (площа, поголів'я, валові збори, обсяги продукції, чисельність працівників) - у відповідних одиницях, у цілих значеннях без коми. Якщо будь-який рядок чи графа форми не заповнюється через відсутність інформації, то у такому рядку (графі) проставляється прочерк.

Заповнена форма перевіряється на арифметичні та логічні ув'язки, зазначені в бланку форми та в Інструкції. За наявності невідповідностей, які викликані об'єктивними чинниками, підприємство разом із звітом подає відповідні пояснення щодо них.

Звіт підписує керівник підприємства, який несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Крім цього, на бланку форми обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові виконавця, контактні номери телефону, факсу і адреса електронної пошти (за наявності).

Форма № 50-сг за рік подається до органів державної статистики до 20 лютого наступного року.

Форма складається з п'яти основних розділів та двох довідок.

У Розділі 1 форми № 50-сг розкривається інформація про виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції як у розрізі галузей: рослинництво; тваринництво; так і у розрізі продукції рослинництва та тваринництва. Окремо відображається інформація про реалізовані послуги у сільському господарстві. Інформації про продукцію рибництва відображається в окремому рядку та не включається у загальний підсумок.

У графі 1 за кодами 0020 - 0105 (продукція рослинництва за видами) відображаються дані про зібрану площу сільськогосподарських культур (в гектарах) на кінець звітного року, з якої за даними бухгалтерського обліку оприбутковано валовий збір і обліковані витрати на виробництво.

У графі 1 за кодами 0140 - 0170, 0200 (продукція тваринництва за видами) проставляються дані щодо загальної кількості середньорічного поголів'я худоби (кількість голів) в стійловий і пасовищний періоди та птиці (кількість голів), включаючи середньорічне поголів'я худоби та птиці, що загинули.

До графи 2 "Вироблено продукції" заносяться дані про кількість сільськогосподарської продукції, отриманої підприємством у результаті його виробничої (сільськогосподарської) діяльності за звітний рік. До цієї графи не включається продукція, куплена підприємством, у тому числі від населення, для її подальшої реалізації (перепродажу).

Графа 3 призначена для відображення даних про витрати підприємства, пов'язані безпосередньо з виробництвом сільськогосподарської продукції в обсягах, зазначених у графі 2 даної форми, тобто про виробничу собівартість виробленої в звітному році продукції, яка складається з прямих витрат на виробництво і загальновиробничих витрат, віднесених на відповідний вид рослинницької і тваринницької продукції.

До виробничої собівартості виробленої сільськогосподарської продукції не включаються витрати на посіви, які повністю або частково загинули, витрати на утримання сільськогосподарських тварин, від яких не отримано тваринницької продукції.

До графи 3 не включаються також витрати на незавершене виробництво в рослинництві і тваринництві.

У графах 4 - 7 відображається інформація щодо реалізації підприємством у звітному році всієї власно виробленої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) як юридичним особам усіх форм господарювання, включаючи установи й
організації, які перебувають на балансі підприємства, так і фізичним особам
включаючи як реалізацію з місця виробництва продукції, так і через систему
громадського харчування підприємства, через власні їдальні, буфети лотки та
магазини, фірмову торговельну мережу, на ринку, через біржі та аукціони за
договорами, бартерними угодами, а також за кордон. До цієї інформації включаються також дані про реалізацію продукції власникам земельних часток (паїв) і майнових паїв у рахунок оплати за оренду цих часток, паїв, оплату праці своїм і залученим працівникам інших суб’єктів господарювання, продаж продукції педагогічним працівникам і працівникам соціальної сфери, що проживають у сільській місцевості, реалізацію продукції в рахунок оплати послуг з переробки давальницької сировини тощо. Сільськогосподарська продукція, передана як матеріальна допомога, або благочинні внески, також включається до обсягів реалізації.

Не вважаються реалізацією й не відображаються у формі­ - операції з виділення члену сільськогосподарського підприємства майнового паю у вигляді худоби або її грошового еквівалента;

- передача сільськогосподарської продукції (цукрові буряки, соняшник, зерно тощо) для переробки на давальницьких засадах;

- куплена підприємством сільськогосподарська продукція для її подальшої
реалізації (перепродажу).

У графі 4 за відповідними кодами наводять дані про реалізацію продукції власного виробництва як звітного року, так і попередніх років,фізичній масі (у натуральному виразі).

У графі 5 відображають виробничу собівартість продукції (робіт послуг) яка була реалізована протягом звітного року. Адміністративні витрати та витрати на збут у даній графі не відображаються.

У графі 6 відображають повну собівартість реалізованої продукції виконаних робіт та наданих послуг, яка складається з виробничої собівартості адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних та фінансових витрат які цілком обґрунтовано можна віднести на виробництво і реалізацію власно виробленої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг), продукції рибництва операційні і фінансові витрати, які можна віднести прямо на певний вид продукції послуг (витрати на відсотки за кредити, відсотки та винагороди за фінансову оренду, витрати на збут тощо), включаються безпосередньо до його повної собівартості. Витрати, які неможливо прямо віднести на певну продукцію або послуги, розподіляються за видами продукції і послугами пропорційно їхній виробничій собівартості (графа 5).

Не включаються до повної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг):

- собівартість реалізованих виробничих запасів;

- понаднормативні витрати від знецінення запасів;

- втрати, пов'язані з крадіжками тощо;

- суми списаних сумнівних боргів;

- нараховані резерви сумнівних боргів;

- визнані економічні санкції;

- втрати від участі в капіталі.

У графі 7 "Чистий дохід (виручка) від реалізації"' 4 формі № 50-сг відображають нараховані суми за реалізацію продукції, робіт і послуг без ПДВ, акцизного збору, інших вирахувань, дотацій і доплат. У чистий дохід (виручку) від реалізації. не включається продукція, яка направлена на переробку на власних переробних потужностях або передана іншим підприємствам на давальницьких умовах.

Реалізація продукції як власної промислової переробки, так і продукції, виробленої на давальницьких умовах, у Формі № 50-сг не відображається.

У разі придбання підприємством витрат на незавершене виробництво у формі № 50-сг за відповідним видом продукції відображаються обсяги виробництва (графи 1 і 2), виробнича собівартість (графа 3), включаючи витрати на купівлю незавершеного виробництва та витрати на отримання продукції, обсяги, собівартість і чистий дохід (виручку) від її реалізації (графи 4 - 7).

У разі продажу підприємством у звітному році витрат на незавершене виробництво отриманий від цієї операції дохід відображається за кодом 0212 "Послуги в сільському господарстві".

У разі отримання підприємством попередньої оплати за урожай у графі 7 за відповідними культурами відображаються лише суми, отримані як передоплата за урожай звітного року. Суми попередньої оплати урожаю наступного року, отримані у звітному році, у формі № 50-сг за звітний рік не відображаються. У разі проведення подібних операцій разом із звітом підприємство подає відповідні пояснення.

У Довідці 1 розшифровуються дані графи 3 "Виробнича собівартість" розділу 1 за основними видами та статтями витрат для визначених видів продукції рослинництва і тваринництва.

У Розділі 2 підприємства наводять дані про прямі витрати в галузі рослинництва і в галузі тваринництва за календарний рік з 1 січня до 31 грудня звітного року. Інформація подається у групуванні за елементами витрат, які пов'язані з виробництвом продукції, включаючи витрати на повністю загиблі посіви сільськогосподарських культур і на окремі види тварин, що не дали тваринницької продукції протягом року, які списані на збитки підприємства (надзвичайні витрати), а також зміни у витратах на незавершене виробництво.

Розділ 3 «Державна підтримка сільського господарства» передбачений для відображення інформації про отримані підприємством кошти на підтримку та розвиток сільськогосподарського виробництва за рахунок бюджетних дотацій і податку на додану вартість за всіма видами (напрямами) державної підтримки. До цих даних включаються суми, які фактично надійшли на рахунки підприємства протягом звітного року. Суми нарахованих, але не отриманих підприємством у звітному році коштів у Формі не відображаються.

Підставою для заповнення розділу 3 є інформація, яка відображена за кредитом рахунку 48 «Цільове Фінансування і цільові надходження» у розрізі аналітичних рахунків за видами (напрямками) державної підтримки. Варто також проаналізувати інформацію, яка відображається на рахунках доходів, враховуючи те, що кошти, отримані за окремими бюджетними дотаціями, відображаються безпосередньо за кредитом субрахунку 719 «інші доходи від операційної діяльності».

У пункті «а» Довідки 2 відображається середньооблікова чисельність працівників і землекористування протягом звітного року

Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у сільсько­господарському виробництві є розрахунковим показником і складається з середньооблікової чисельності працівників, які безпосередньо були зайняті в сільськогосподарському виробництві, і чисельності працівників інших виробничих підрозділів підприємства, які були зайняті на сільськогосподарських роботах, забезпеченням і обслуговуванням сільськогосподарського виробництва, з урахуванням фактично відпрацьованого ними часу для потреб галузі.

Підставою для відображення інформація у пункті «б» Довідки 2 є державні акти на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, які оформлені на підприємство. А також записи у земельно-кадастровіи книзі, договори оренди земельних ділянок, укладені як з фізичними так і з юридичними особами, дані державного обліку земель.

До складу земель, інформація про які наводиться в даній довідці включаються землі, які були в користуванні підприємства протягом звітного року з урахуванням тих, що взяті ним в оренду. Землі, які належать підприємству але здані в оренду іншим суб'єктам господарювання до даної довідки не включаються

У розділі 4 «Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб» наводяться відомості про обсяги і вартість матеріально-технічних засобів і послуг, придбаних у звітному році підприємством для здійснення ним виробничих потреб у сільському господарстві. Ці відомості повинні відповідати даним про витрати на основне виробництво за відповідними статтями розділу 2

Матеріально-технічні ресурси вважаються купленими, якщо вони фактично надійшли на підприємство, незалежно від умов їх оплати, включаючи товари та послуги, що придбані в кредит. Техніка, що надійшла на підприємство на умовах оренди чи лізингу, не вважається купленою і в цьому розділі не відображається

У розділі 5 «Баланс продукції сільського господарства» у графах 1 і 11 відображається загальна кількість наявної у підприємства продукції за видами на початок і кінець звітного року, незалежно від її призначення (на насіння, на годівлю худоби, на  продаж тощо) та джерел надходження (виробництво, купівлі одержання позик тощо).

У графі 2 показується загальна кількість виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами у звітному році, включаючи продукцію що вироблена на засадах оренди і надійшла на баланс підприємства.

Дані про зернові та зернобобові культури всього і за видами (рядки 01 -05) та соняшник наводяться у вазі після доробки, включаючи корисні відходи у фізичній масі (без перерахунку у повноцінне зерно).

Продукція тваринництва показується та, що одержана у своєму підприємстві протягом календарного року тобто з 1 січня по 31 грудня.

У графі 3 відображається продукція, куплена та одержана за обмінними операціями (обмін за плату та без неї, включаючи бартер), інші надходження включаючи насіннєві та фуражні позики, а також продукція, що отримана підприємством як плата за переробку сировини населення.

У графі 4 відображаються всі витрати продукції: продаж заготівельним організаціям, враховуючи реалізацію за прямими зв'язками, організаціям споживчої, кооперації, здача в обмінні фонди, витрати на насіння, годівлю худоби промислову переробку, повернення насіннєвих та фуражних позик, витрати на громадське харчування, інша реалізація, а також усі інші витрати за рік

У графі 5 відображається вся фактично реалізована протягом звітного року продукція у фізичній масі. Сюди відноситься продукція, що реалізована, в тому числі організаціям споживкооперації, переробним підприємствам - для забезпечення працівників сільськогосподарських підприємств через власні їдальні буфети, лотки та магазини, дошкільним та навчальним закладам іншим установам і організаціям, які знаходяться на балансі сільськогосподарського підприємства, педагогічним працівникам, що проживають у сільській місцевості-пайовикам в рахунок оплати за оренду земельних та майнових паїв. У ці обсяги не включається виділення члену сільгоспкооперативу майнового паю натурою (худобою). Такі операції обліковуються за кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" і не є реалізацією.

У графі 6 показується продукція, витрачена на годівлю худоби та птиці. У графі 7 показуються витрати насіння сільськогосподарських культур, посадкової картоплі, які використані на посів та садіння.

У графі 8 показується кількість продукції, що передана у переробку, включаючи продукцію, передану на давальницьких засадах (цукровий буряк, соняшник, овочі, плоди і т. ін.). Продукція, одержана після переробки, обліковується за відповідними позиціями даної форми. Дані графи 8 по рядку 01 мають бути більшими суми показників графи 2 по рядку 13 та «Перероблено на комбікорми» (довідково рядок 28) за рахунок втрат при переробці зерна на борошно і крупи.

У графі 9 показуються втрати продукції, включаючи втрати в межах встановлених норм природних втрат, списання яких з балансу оформлено в установленому порядку. Іншу нестачу зерна, комбікормів та ін., до одержання дозволу на їх списання, залишають на балансі та показують наявність у графі 11.

У графі 10 відображаються інші витрати продукції на різні господарські потреби, які не показані у графах 5-9, зокрема: яйця, закладені на інкубацію; солома, використана на будівництво або підстилку; продукція, що передана сільськогосподарським підприємствам; організаціям і підприємствам інших галузей народного господарства і закордонним фірмам; продукцію, фактично видану (а не нараховану) працівникам у рахунок оплати праці за звітний і минулий роки, а також продукцію, видану особам, залученим зі сторони на сільськогосподарські роботи; продукція, передана на благочинну діяльність тощо.

У графі 11 показується загальна кількість наявної у підприємства продукції за видами на кінець звітного року, значення цього показника має дорівнювати гр.1 + гр.2+гр.3-гр.4.

 

Порядок заповнення та подання форми державного статистичного спостереження № 2-ферм

 

Перелік респондентів, які звітують за формою державного статистичного спостереження № 2-ферм «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» (далі - форма N 2-ферм), визначається органами державної статистики згідно з чинним законодавством та чинною статистичною методологією.

Форма № 2-ферм подається органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем державної реєстрації) фермерського господарства

Звіт за формою № 2-ферм складається в цілому для господарства, уключаючи всі його відокремлені підрозділи (філії). Фермерські господарства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність спільно (у кооперації) з іншими господарюючими суб'єктами в галузі сільського господарства, складають звіт за формою № 2-ферм кожний окремо в частині свого внеску у виробництво відповідно до укладених угод і витрат. Разом із звітом подаються відповідні пояснення.

Заповнення форми № 2-ферм здійснюється на підставі даних первинного та бухгалтерського обліку, обліку з робочого часу та кількісного складу працівників, документів з обліку земель.

Дані наводяться в одиницях виміру, зазначених у бланку форми: у вартісних показниках (первісна вартість основних засобів, капітальні інвестиції, кошти з державної підтримки - у тисячах гривень з одним знаком після коми; дохід, витрати (собівартість) - у гривнях без коми); у натуральних показниках ( площа - у гектарах з одним знаком після коми; чисельність працівників, кількість реалізованої продукції, органічних і мінеральних добрив, отрутохімікатів - у відповідних одиницях, у цілих значеннях, без коми)

У рядках і графах форми, для заповнення яких інформація відсутня, проставляється прочерк. Заповнена форма перевіряється на арифметичні та логічні ув'язки, зазначені в бланку форми. За наявності невідповідностей, викликаних об'єктивними чинниками, фермерське господарство разом із звітом подає відповідні пояснення щодо них.

Форма № 2-ферм за 2012 рік подається до органів державної статистики до 20 лютого 2013 року.

Порядок заповнення бланка форми.

У розділі 1. Загальна інформація наводяться дані про середню кількість працівників, їхні витрати робочого часу та оплату праці за звітний рік; про площуземлі та площу водних об'єктів фермерського господарства (до загальної площі землі для ведення господарства у звітному році не включаються ділянки фермерського господарства, здані ним в оренду іншим суб'єктам господарювання); про основні засоби і довгострокові біологічні активифермерського господарства (що стосується земельних ділянок проставляється вартість лише тих земельних ділянок фермерського господарства, на які є державні акти на право власності або на право постійного користування (уключаючи земельні ділянки, здані в оренду). Вартість земельних ділянок, які господарство взяло в оренду не включається); прокапітальні інвестиціїфермерського господарства за звітний рік: на будівництво та обладнання нових капітальних об'єктів; на придбання машин і обладнання; на вирощування багаторічних насаджень і формування основного стада робочої та продуктивної худоби; пов'язані з правами на користування природними ресурсами, майном (право користування земельною ділянкою, будівлею тощо); на інші нематеріальні активи.

У розділі 2 розкривається інформація про фінансові результати діяльності. У рядку 030 відображається чистий дохід (виручка) фермерського господарства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи реалізацію продукції, виготовленої з його власної сировини на давальницьких засадах (цукор олія тощо).

Чистий дохід (виручка) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо). Дані цього рядка повинні дорівнювати даним рядка 035 Форми № 2 "Звіт про фінансові результати" або рядка 030 форми № 2-м (2-мс) "Звіт про Фінансові результати".

У рядку 032 вказується собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) тобто виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного року, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. Собівартість реалізованої продукції (робіт послуг) визначається відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати».

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

У розділі 3 «Витрати на виробництво» фермерське господарство наводить дані про прямі витрати, пов'язані з його виробничою діяльністю, за календарний рік з 1 січня до 31 грудня звітного року. Інформація подається в групуванні за елементами витрат, які пов'язані з виробництвом продукції, уключаючи витрати на повністю загиблі посіви сільськогосподарських культур і на окремі види тварин, що не дали тваринницької продукції протягом року, зокрема: витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- матеріальні затрати (в тому числі насіння і посадковий матеріал, корми, мінеральні добрива, нафтопродукти, електроенергія, паливо, запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту, оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями, і інші матеріальні витрати);

- амортизація;

- інші операційні витрати (в тому числі орендна плата за земельні та майнові паї, суми фіксованого сільськогосподарського податку. До даної статті не включаються витрати, які належать до адміністративних витрат та витрат на збут).

У розділі 4 «Реалізація сільськогосподарської продукції власного виробництва» відображається інформація щодо реалізації господарством у звітному році всієї власно виробленої сільськогосподарської продукції як юридичним особам усіх форм господарювання, уключаючи установи і організації, які перебувають на балансі господарства, так і фізичним особам, уключаючи як реалізацію з місця виробництва продукції, так і через систему громадського харчування господарства, через власні їдальні, буфети, лотки та магазини, фірмову торговельну мережу, на ринку, через біржі та аукціони, за договорами, бартерними угодами, а також за кордон. До цієї інформації включаються також дані про реалізацію продукції власникам земельних ділянок (паїв) у рахунок оплати за оренду земельних та майнових паїв, оплати праці працівникам, продаж продукції педагогічним працівникам і працівникам соціальної сфери, що проживають у сільській місцевості, оплати послуг з переробки давальницької сировини та ін. Сільськогосподарська продукція, передана як матеріальна допомога або благодійні внески, також включається до обсягів реалізації.

Не вважаються реалізацією й не відображаються у формі:

- операції з виділення члену господарства майнового паю у вигляді худоби або її грошового еквівалента; передача сільськогосподарської продукції (цукрові буряки, соняшник, зерно тощо) для переробки на давальницьких засадах;

- куплена господарством сільськогосподарська продукція для її подальшої реалізації (перепродажу);

- передача продукції в рахунок повернення довгострокових позик;

- передача продукції іншим особам на відповідальне зберігання.

У графі 2 "Чистий дохід (виручка) від реалізації" відображають дохід (виручку) від реалізації продукції без ПДВ, акцизного збору, інших вирахувань, дотацій і доплат. У чистий дохід (виручку) від реалізації не включається продукція, яка направлена на переробку на власних переробних потужностях або передана переробним підприємствам на давальницьких засадах. Реалізація продукції власної промислової переробки у звіті за цією формою не відображається.

У графі 3 відображають повну собівартість продукції, реалізованої фермерським господарством протягом звітного року, яка складається з її виробничої собівартості, нерозподілених постійних загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат, а також адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних і фінансових витрат, які цілком обґрунтовано можна віднести на виробництво і реалізацію власно виробленої сільськогосподарської продукції, тобто повні витрати на виробництво реалізованої продукції.

В розділі 5 «Унесення органічних, мінеральних добрив та обробка хімікатами» показується кількість мінеральних і органічних добрив, унесених під урожай звітного року, незалежно від часу їх внесення: та фактично удобрена площа органічними і мінеральними добривами та оброблена хімікатами.

Наприклад, у господарстві посаджено 10 га картоплі. Під урожай звітного року мінеральні добрива вносились восени минулого року і навесні та влітку звітного року на площі 6 га двічі, на площі 3 га - один раз, а на площі 1 га не вносились зовсім. У такому разі удобрена площа складає 9 га.

Інформація про внесення мінеральних та органічних добрив під урожай майбутнього року у формі за звітний рік не відображається.

У розділі 6 «Державна підтримка сільського господарства» наводяться дані про отримані фермерським господарством кошти на підтримку та розвиток сільськогосподарського виробництва за рахунок бюджетних дотацій і податку на додану вартість за всіма видами (напрямами) державної підтримки. До цих даних включаються суми, які фактично надійшли на рахунки фермерського господарства протягом звітного року. Суми нарахованих, але не отриманих господарством у звітному році коштів у формі не відображаються. Не відображається у формі також інформація про кошти, надані як допомога новоствореним фермерським господарствам у період становлення.

У формі довідково наводиться інформація про діяльність, яку здійснює фермерське господарство, крім своєї основної діяльності.

 

Завдання 1 .Заповнити форму 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» на підставі даних з практичної роботи № 1.

Завдання 2 .Заповнити форму 2-ферм «Основні економічні показники господарської діяльності фермерського господарства» на підставі даних з практичної роботи № 1.


* Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

За 20___ рік

№ 50 – сг

Подають: Терміни подання  

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомстату

17.07.2012р. № 301

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком – органу державної статистики за місцезнаходженням  до 20 лютого  

 

Респондент:
Найменування: 

 

 

Місцезнаходження (юридична адреса):

 

 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 1717; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!