СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ1. Возняк Л. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. — К., 2000. — 319 с.

2. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. . Менеджмент підприємства. Київ: Київський національний торгово-економічний ун-т, 2002.

3. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Тернопіль: Карт-бланш, 2003.

4. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент. Київ: Академвидав, 2003.

5. Федулова Л.І. Менеджмент організацій. Київ: Либідь, 2004.

6. Блощииська В. А. Сучасне діло ведення. Навч. посібник. - Івано-Франківськ: Інститут менеджменту та економіки, 2000. -270 с.

7. Вербіщька Т. С, Чіішікова В. П. Секретарська справа та сучасне справочинство. - Львів: Оріяна - Нова, 2001. - 392 с.

8. Гордієнко. К. Д. Діловодство в роботі секретаря. Практичний посібник. - К.: КНТ, 2006. - 280 с.

9. Кульицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002. -224 с.

10. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. - К.: Знання,2003. -459 с.

11. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. 2-ге вид. / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. За ред. професора Н. П. Осипової. -Х.: Одісей, 2006.-144 с.

12. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури: Навчальний посібник. - 2-гс вид., доп. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. - 337 с.

13. Палеха Юрій. Управлінське документування: Навчальний посібник: У 2 ч. 3-тє вид., доп. - К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2003.

14. Слободянюк Н.Ю. Діловодство та управлінська документація: Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004. - 80 с.

15. Обґрунтування механізму оцінки ефективності використання керівного персоналу підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Є. Семенча / Нац. металург. акад. України. – Д., 2003. – 19 с.

16. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К.: Атіка, 2004. - 592 с.

17. Шейнов В. П. Секретар: секреты профессии. - М.: Ось - 89, 2005 - 208 с.

18. Шепель В. М. Имиджеология: Секреты личного обаяния. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1997. - 382 с.

19. Хміль Ф.І. Ділове спілкування. – К.: Академвидав,2004.

20. Варенко В.М. Референтна справа. Навч. посібник – К., Кондор,     2008

21. Желібо Є. П. Заверуха Н.М., ЗацарниЙ В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / За ред. Желібо Є. П. 4-е видання. – К.; Каравела, 2004. -328 с.

22. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 33 2 007 98

23. Геврик Є О Охорона праці. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003 – 280 с

24. Жидецький В Ц Основи охорони праці – Львів Афіша, 2002 – 320 с;

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 175;