Практичне закріплення вивченого матеріалу№ з/п Вид завдання Бали

1

2

Дати у зошиті відповіді на питання:  1.1 Перерахуйте сфери застосування інтерфе- ренції світла у техніці.  1.2. З якою метою застосовують інтерфероме- три? Принцип їх дії.  1.3 Чому просвітлювальна плівка, нанесена на поверхню лінзи, здається кольоровою?

 

2

 

2

 

2

 

 

4

Описати випадок:  2.1  Кольорові яскраві смуги утворюються від краплі бензину лише тоді, коли вона падає на вологу, а не на суху поверхню асфальту. Поясніть, чому? Виконати рисунок.

Самостійна робота № 7

Тема: Класифікація та властивості елементарних частинок.

Мета:

 Знати - класифікацію елементарних частинок за характером взаємодії частинок.

 Вміти - пояснити властивості елементарних частинок.

План вивчення теми:

1. Класифікація елементарних частинок.

2. Властивості елементарних частинок.

 

Рекомендована література

Засєкіна Т.М. Фізика для 11 класу. Академічний рівень. [Текст]: підручник для загальноосвітніх навч. закладів/ Т.М. Засєкіна, Д.О Засєкін.- Х.: Сиция, 2011.- с. 327-329

Теоретичні відомості

Елементарна частинка – збірний термін, що відноситься до мікрооб’єктів у суб’ядерному масштабі; це частинки, які, взаємодіючи з іншими частинками, ведуть себе як єдине ціле і які на сучасному рівні розвитку не можна вважати поєднанням простіших частинок

Найхарактернішою особливістю елементарних частинок є їхня здатність до перетворень і взаємодії (властива слабка взаємодія). При цьому дочірні частинки не є структурними складовими материнських, а народжуються в актах перетворення.

Основні дати відкриття елементарних частинок:

1897р. - Дж.Томсон виявив електрон,

1900р. - М.Планк показав, що світло – це потік фотонів,

1911р. - Е.Резерфорд відкрив протон,

 1930р. - П.Дірак передбачив, а в 1932р. К.Андерсон виявив позитрон,

1932р. - Дж.Чедвік відкрив нейтрон,

1955р. - американські вчені відкрили антипротон,

1956р. - К.Коуен виявив нейтрино,

1957р. - виявлено існування антинейтронів.

За властивостями елементарні частинки поділяють на такі групи:

а) фотони – кванти електромагнітного випромінювання і беруть участь в електромагнітній взаємодії; на мають античастинок та маси спокою.

б) лептони – група легких частинок, які проявляють себе в електрослабкій та гравітаційній взаємодіях (електрон, мюон, два типи нейтрино: електронне та мюонне, тау-лептон, тау-нейтрон). Кожна з них має свою античастинку.

в) адрони – частинки, які беруть участь у сильній взаємодії (мезони, нуклони: протон та нейтрон, гіперони: лямбда-гіперон, сигма-гіперони тощо). На сьогоднішній день їх відомо більше сотні і вони мають внутрішню структуру. За моделлю М. Гелл-Манна та Дж. Цвейга (1946р.) адрони складаються із фундаментальніших части- нок – кварків, які мають електричний заряд, кратний  і не спостерігаються у вільному стані.

Теорія, яка описує властивості елементарних частинок на основі гіпотези кварків, називається квантова хромодинаміка.

Електрослабку теорію та квантову хромодинаміку для сильної взаємодії ще називають «стандартною моделлю».

Основними характеристиками елементарних частинок є: електричний заряд, маса, тривалість життя, спін (власний момент імпульсу частинки, що має квантову природу), дивність (квантове число) – дивись Додаток А.

 

Практичне закріплення вивченого матеріалу

№ з/п Вид завдання Бали
1 Дати у зошиті відповіді на питання:  1.1 Назвіть класифікацію найбільш довгоживу- чих частинок.  1.2. Чи всі частинки мають античастинку? Навести приклади. 1.3 Що таке кварки та квантова хромодинаміка?   2   2   2
2 Розв’язати криптограму:   2.1
        1            

 

2            

 

 

3                

 

4          

 

 

5        

 

6          

 

  7                        

8        

 

Ключове слово – назва стабільної, негативно зарядженої елементарної частинки.

1. Назва групи легких частинок, які не беруть участь у сильній взаємодії.

2. Загальна назва частинок, з яких складаються ядра атомів хімічних елементів.

3. Прізвище вченого, який відкрив протон.

4. Прізвище вченого, який відкрив нейтрон.

5. Назва частинки, що переносить електромагнітну взаємодію та не має античастинки.

6. Назва фундаментальніших частинок, з яких складаються адрони згідно моделі Гелл-Манна та Цвейга.

7. Назва квантової теорії, яка описує властивості елементарних частинок на основі гіпотези кварків.

8. Прізвище вченого, який у 1900р. показав, що світло – це потік фотонів.  

 

  4

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

    

1. Гандзій Р.Я. Конспекти з фізики [Текст]: навч. Посібник для вузів/Р.Я.Гандзій.-Тернопіль:Астон, 2006.-163 с.

2. Генденштейн Л.Е. Фізика для 10 класу. Рівень стандарту [Текст]: підручник для загальноосвітніх навч. закладів/ Л.Е. Генденштейн, Ненашев І.Ю.- Х.: Гімназія, 2010.-269 с.

3. Гончаренко С.У. Фізика для 11 класу [Текст]: підручник для загальноосвітніх навч. закладів/ С.У. Гончаренко.- К.: Освіта, 2011.-256 с.

4. Засєкіна Т.М. Фізика для 11 класу. Академічний рівень. [Текст]: підручник для загальноосвітніх навч. закладів/ Т.М. Засєкіна, Д.О Засєкін.- Х.: Сиция, 2011.-335 с.

5.Інтерактивний довідник формул [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://www.fxyz.ru

6. Картина світу сучасної фізики [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://nrc.edu.ru/est/r2/

7. Матеріали конкурсів випускників шкіл з фізики [Електронний ресурс]/А.Ф.Іванов [та ін.]. Режим доступу: http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 482; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!