Перевірка дотримання строків подання податкової деклараціїВиходячи з норм підпункту 4.1.4 статті 4 Закону N 2181, декларація з податку на додану вартість повинна бути подана платником до податкового органу за своїм місцезнаходженням у такі строки:

• протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, - якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю;

• протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, - якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Також необхідно звернути увагу, що відповідно до пункту 15.4 статті 15 Закону N 2181* за письмовим запитом платника податку граничні строки подання податкової декларації можуть бути продовжені керівником податкової інспекції (адміністрації) або його заступником.

____________

* Порядок застосування норм вказаного пункту 15.4 затверджено наказом ДПА України від 19.03.2001 р. N 113, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2001 року за N 284/5475.

Після закінчення термінів подання податкової звітності за реєстрами неподаної звітності, сформованими підрозділом, який займається прийманням та обробкою податкової звітності, інспектор у письмовій формі повідомляє платника про необхідність подання декларації, складає відповідний акт та готує матеріали для прийняття відповідного рішення.

Платник податків, який не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (підпункт 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону N 2181).

Перевірка правильності визначення податкового періоду

Оскільки термін подання податкової звітності з податку на додану вартість залежить від того, який у платника звітний (податковий) період, то необхідно перевірити правильність визначення такого періоду.

Відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону N 168 звітний (податковий) період може дорівнювати:

• одному календарному місяцю;

• одному календарному кварталу. Відповідно до положень підпункту 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону N 168 квартальний звітний (податковий) період може вибрати платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних звітних (податкових) періодів не перевищував суми, зазначеної у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону N 168, тобто 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Таким чином, при проведенні камеральної перевірки поданої платником податкової декларації визначається обсяг оподатковуваних операцій платника за минулі дванадцять місячних звітних (податкових) періодів. Для цього:

1) визначається сума колонки A рядка 5.1 розділу I "Податкові зобов'язання" у податковій звітності за минулі 12 місячних звітних (податкових) періодів**.

____________

** Зміст виноски в тексті не наведено (ред.).

2) якщо платником податку здійснювалося коригування суми податкових зобов'язань у зв'язку із зміною обсягу оподатковуваних операцій (заповнено рядок 8 податкової декларації), необхідно визначити обсяг таких операцій: для цього вказану в колонці Б рядка 8 суму податку необхідно розділити на 20 та помножити на 100, тобто необхідно зробити розрахунок, з якого саме обсягу операцій визначено суму податку, вказану в рядку 8 податкової декларації.

Наприклад:

У рядку 8 податкової декларації в колонці Б вказано + 20 грн., у додатку 1 записано, що збільшення податкових зобов'язань здійснюється у зв'язку з виправленням арифметичної помилки. Таким чином, необхідно збільшити обсяг оподатковуваних операцій відповідного звітного періоду на суму, з якої обчислено вказаний платником розмір податку: 20 грн.: 20 х 100 = 100 грн. (перевірка: 100 грн. х 20 % = 20 грн.).

При цьому необхідно уважно проаналізувати причину коригування суми податкових зобов'язань, вказану платником у додатку 1 до податкової декларації, - враховуються тільки ті записи, які визначають зміну обсягу оподатковуваних операцій (як у бік збільшення, так і в бік зменшення).

Якщо платник податку подає до податкового органу не одну, а кілька податкових декларацій (наприклад, сільськогосподарський товаровиробник), то обсяг оподатковуваних операцій визначається за сумою всіх декларацій, поданих платником за відповідний період.

Доцільно звернути увагу, що, оскільки можливість вибору квартального звітного (податкового) періоду залежить від обсягу оподатковуваних операцій за минулі дванадцять місячних звітних (податкових) періодів, новостворений (новозареєстрований) платник податку повинен мати місячний податковий період, оскільки ще не минуло дванадцяти місячних звітних (податкових) періодів, за які визначається обсяг оподатковуваних операцій (більший чи менший 300-тисячного "порогу").

При цьому необхідно пам'ятати, що абзацом другим підпункту 7.8.1 пункту 7.8 статті 8 Закону N 168 визначено: якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Наприклад:

ТОВ "Пегас" зареєструвалося платником податку на додану вартість 04.10.2007 р. Першим податковим періодом для цього платника буде період від 04.10.2007 р. (від дня реєстрації як платник податку на додану вартість) до 30.11.2007 р. (останнього дня першого повного календарного місяця) включно. Отже, першу декларацію з податку на додану вартість це підприємство повинно подати до 20.12.2007 р.

При анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість необхідно звернути увагу на те, що відповідно до вимог абзацу третього підпункту 7.8.1 пункту 7.8 статті 8 Закону N 168 останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.

Наприклад:

Податкову реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Флагман" (податковий період якого - місяць) анульовано 05.11.2007 р. Останнім податковим періодом для цього платника буде період від 01.11.2007 р. до 05.11.2007 р. декларацію з податку на додану вартість за вказаний період це товариство повинно подати до 20.12.2007 р.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 92;