Чiтке дотримання адмiнiстрацiєю пiдприємства i його персоналом встановлених правил і обов’язків2. Виконання всiма працiвниками поставлених завдань.

3. Виконання менеджерами поставлених завдань.

4. Виконання працiвниками апарату управлiння поставлених завдань

157. Як можна пояснити сутнiсть принципу "пiдпорядкування особистого iнтересу загальному"?

1. В органiзацiї iнтерес одного працiвника або групи не повинен переважати над iнтересом органiзацiї в цiлому..

2. В органiзацiї завжди повинен враховуватися тiльки особистий iнтерес керiвникiв органiзацiї.

3. Iнтерес одного працiвника повинен переважати над iнтересами органiзацiї в цiлому.

4. Iнтерес окремих менеджерiв повинен переважати над iнтересами окремих груп працiвникiв

158. В якому порядку реалiзуються основнi (загальнi) функцiї управлiння?

1. Планування, органiзування, мотивування, контролювання, решулювання.

2. Органiзування, планування, контролювання, мотивування, аналiз

3. Планування, органiзування, контролювання, мотивування, регулювання.

4. Органiзування, контролювання, мотивування, планування, координування

159. До числа загальних функцiй менеджменту не вiдносяться:

Кредитування.

2. Планування.

3. Органiзування, мотивування.

4. Контролювання

160. В результатi чого виникли функцiї управлiння?

В результатi подiлу i спецiалiзацiї працi.

2. В результатi подiлу працi.

3. В результатi кооперацiї працi.

4. В результатi подiлу i кооперацiї працi

161. Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функцiя планування, то Ви скажете що це:

1. Встановлення цiлей та завдань розвитку об'єктiв управлiння, визначення шляхiв та засобiв їх досягнення.

2. Встановлення цiлей органiзацiї.

3. Визначення шляхiв i засобiв виконання завдань.

4. Визначення способiв досягнення цiлей органiзацiї

162. Що розумiється пiд функцiєю мотивування?

Процес спонукання себе та iнших до ефективної дiяльностi i досягнення поставлених перед органiзацiєю цiлей.

2. Процес досягнення поставлених перед адмiнiстрацiєю цiлей.

3. Спонукання себе до ефективної дiяльностi.

4. Спосiб впливу на персонал з метою досягнення цiлей

163. Для практичної реалiзацiї стратегiчних планiв органiзацiї розробляють:

Тактику, правила, бюджети.

2. Тактику i правила.

3. Бюджети.

4. Правила

164. Цiлi органiзацiї мають задовольнити такi основнi вимоги:

Досяжнiсть, конкретнiсть, орiєнтацiя у часi, економiчнiсть.

2. Досяжнiсть i орiєнтацiя у часi, надiйнiсть.

3. Орiєнтацiя у часi, конкретнiсть, надiйнiсть.

4. Досяжнiсть, економiчнiсть

165. Аналiз конкурентiв органiзацiї проводиться з метою:

Визначення їх цiлей, стратегiї, сильних i слабких сторiн.

2. Визначення їх стратегiї та сильних сторiн.

3. Визначення їх цiлей та сильних сторiн.

4. Визначення конкурентної стратегiї

166. Стратегiя органiзацiї це є:

Всебiчний комплексний план, призначений для реалiзацiї мiсiї та досягнення цiлей.

2. Комплексний план для отримання прибуткiв у перспективному перiодi.

3. План реалiзацiї цiлей.

4. Поточнi плани для досягнення цiлей

167. Iнформацiєю про певну особу є:

Сукупнiсть документованих або публiчно оголошених вiдомостей про особу.

2. Публiчно оголошенi вiдомостi про окремi види дiяльностi особи.

3. Документованi вiдомостi про дiяльнiсть певної особи.

4. Чутка, що розповсюджується в органiзацiї про певну особу

168. Пiд плануванням розумiють:

1. Вiдокремлений вид управлiнської дiяльностi, який визначає перспективу i майбутнiй стан органiзацiї.

2. Вид дiяльностi.

3. Перспективу розвитку.

4. Стан органiзацiї

169. Що розумiють пiд мiсiєю органiзацiї?

Причину створення органiзацiї, сенс її iснування.

2. Чiтко виражену мету органiзацiї.

3. Основнi завдання органiзацiї.

4. Полiтику органiзацiї

170. Графiки виконання роботи, послiдовнiй опис операцiй, сiткове

планування, робочий календар вiдносяться до:

Методiв органiзацiйного планування.

2. Принципiв органiзацiйного планування.

3. Методiв управління.

4. Методiв контролю

171. Бюджет органiзацiї це є:

1. Метод розподiлу ресурсiв, поданий у кiлькiснiй формi, з метою досягнення певних цiлей..

2. Метод розподiлу ресурсiв

3. Метод реалiзацiї цiлей.

4. Метод стимулювання працi персоналу

172. Управлiнська iнформацiя - це є:


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 263;