Ынталы жобаны орындау мерзімі 2 страницаПрактикалық сабақ жоспары:

13.1 Инновациялық қызметті атқарушы және дамытушы кәсіпорындар үшін жасалатын өндірістік, консалтингтік, мамандығын, жоғарылатушы, ақпараттық орталықтар және инновациялық процесстің тиімді жүзеге асырылуына басқа да жағдай жасаушы қызмет көрсетуші комплекстер.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1. Қазақстан Республикасының жаңа технологиялық кезеңдерге көшу мүмкіншіліктері.

2.Қазақстан Республикасының Ұлттық инновкациялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы.

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

14 – тақырып. Қазақстан Республикасындағы инновациялық саланың жағдайы

Дәріс жоспары:

14.1 Қазіргі күнгі Қазақстандағы инновациялық саланың өсу деңгейі.

14.2 Инновациялық бизнестің даму мүмкіншіліктері.

14.3 Өндірістің материалды - техникалық базасын жаңарту, иинновациялық технологияларды енгізу, модернизация мәселелері.

Практикалық сабақ жоспары:

14.1 Технологиялық даму моделін таңдау.

14.2 Қазақстан Республикасының жаңа технологиялық кезеңдерге көшу мүмкіншіліктері.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Қазақстандық инновациялық кәсіпкерлер қызметі.

2. Жүзеге асырылып жатқан ірі инновациялық проекттер.

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

15 – тақырып. Қазақстан Республикасында инновациялық бизнестің қалыптасуы мен дамуы

Дәріс жоспары:

15.1 Қазақстан Республикасында индустриалды - инновациялық даму стратегиясы.

15.2 Қызмет атқарып жатқан венчурлы қорлардың инновациялық проекттерді жүзеге асыру принциптері.

15.3 Қазақстандық инновациялық кәсіпкерлер қызметі.

Практикалық сабақ жоспары:

1. Ұлттық инновациялық қор қызметі және қаржыландырылған проекттері.

2. Жаңа өнімнің инновациялық рынокқа шығуы механизмі.

3. Қызмет атқарып жатқан венчурлы қорлардың инновациялық проекттерді жүзеге асыру принциптері.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Қазақстандық инновациялық кәсіпкерлер қызметі.

2. Жүзеге асырылып жатқан ірі инновациялық проекттер.

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Рубеждік бақылау және аралық аттестация өткізуге арналған сұрақтар (емтихан)

2.1 1-7 апта аралығындағы рубеждік бақылау өткізуге арналған сұрақтар:

 1. Инновациялық менеджменттің негізгі түсініктері.
 2. Инновациялық процесс пен инновациялық қызмет түсінім.
 3. И.Шумпетер теориясы.
 4. Технологиялық кезеңдердің түрлері.
 5. Инновациялық өнімдер мен қызметтердің өмір циклдері.
 6. Ғылыми-техникалық прогресстің менеджмент жүйесіндегі орны.
 7. Инновациялық технологиялардың тиімділігі.
 8. Инновациялық қызметті ұйымдастыру түрлері.
 9. Кәсіпорынның инновациялық деңгейін анықтау.
 10. Инновациялық рыноктағы инновациялық қызметтердің жіктелуі.
 11. Диффузия түсінігі.
 12. Технология трансферті.
 13. Лизинг түрлері.
 14. Экономикалық дамудағы технологиялық кезеңдердің даму эволюциясы.
 15. Технологияның рынықа шығуы.

2.2 8-15 апта аралығындағы рубеждік бақылау өткізуге арналған сұрақтар:

 1. Инновациялық стратегия түсінігі.
 2. Виоленттер стратегиясы.
 3. Инновациялық проекттердің құрамы мен құрылымы.
 4. Инновациялық проектердің іріктеу әдістері.
 5. Инновациялардың экономикалық тиімділігін анықтау әдістері.
 6. Инновациялар инвестициялық, қызметтің объектісі.
 7. Инновациялық проекттерді мемлекет тарапынан қаржыландыру жолдары.
 8. Неше және салық жеңілдіктерін ұсыну әдістері.
 9. Венчурлы бизнестің ерекшеліктері мен маңыздылығы.
 10. Венчурлы қаржыландыру түрлері.
 11. Шағын инновациялық кәсіпорындардың негізгі мінездемелері.
 12. Модернизация мәселелері.
 13. Даму институттарының ролі.
 14. ҚР-ң индустриалды-инновациялық даму стратегиясы.
 15. ҚР-ң Ұлттық инновациялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы.

2.3 Аралық аттестацияға дайындық сұрақтары:

1.Инновация түсінігі,инновацияларды жіктеу. Инновациялық процесс түсінігі,инновациялық процесстерді ұйымдастыру түрлері.

2. Инноватика теориясының дамуы және оның қазіргі кездегі жаңа концепциялары.

3. Инновациялық техногиялар менеджментіндегі басқару, ұйымдастыру, бақылау және ынталандыру құралдары.

4.Кәсіпорынның инновациялық стратегиясының және саясатының қалыптасуы олардың жүзеге асырылуы.

5. Инновациялық – технологиялық стратегиялардың түрлері: эксплерент,патент, коммутант.

6. Инновациялық технологиялар проектерін басқару және инновациялардың экономикалық тиімділігін бағалау.

7.Инновациялық проекттер мен жаңа технологиялардың инвестициялық маңыздылығы. Инновациялық проектерді қаржыландыру жолдары.

8. Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инновациялық бизнестін түрлері.

9. Шағын инновациялық бизнестің ерекшеліктері.

10.Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің қалыптасуы мен дамуы.

11.Инновациялық қызметті ұйымдастыру түрлері.

12.Кәсіпорынның инновацияллық деңгейін анықтау.

13.Технологиялық кезендер.Технологиялық кезеңдердің түрлері.

14.Технологиялық және инновациялық рынок түсінігі.

15.Жаңа өңімнің инновациялық рынокқа шығуы.

  

Пәннің оқу-әдістемелік қамтылуы:

1. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РКҢ «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 13. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.
 14. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный менеджмент: Алматы, Экономика, 2003г.-164с.
 15. Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А. Инновационный менджмент: Алматы, 1998- 60 с.

Қосымша:

 1. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки.- М.: Финансы и статистика, 1985-366с.
 2. Перлаки И. Нововведения в организациях.- М.: Экономика, 1981.-144с.
 3. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент.- СПб: Питер, 2001.-304с.
 4. Мотина Ю. Японская стратегия разработки и рыночной экспансии новой продукции // Российский экономический журнал. 1995- № 9- С.77-81
 5. Бакош. Г. Технологическая политика в Японии: уроки для стран Восточной Европы // Вопросы экономики.- 1997.- № 9- С.98-113.
 6. Иванова Н. Финансовые механизмы научно- технической политики. (опыт стран Запада) //Проблемы теории и практики управления.- 1997.- №5.-С.78-83.
 7. Кембаев Б.А., Айтмағамбетов Р.М., Ордабаева С.И. Динамика научно технического потенциала РК за 1991-2000 гг. Аналитический обзор.- Алматы: КазгосИНТИ, 2001.-74 с.

Баға қою критерийлері:

Студенттің жалпы үлгерімінің бағасы 100% құрайды:

- сабаққа қатысымы – 10 %

- сабақтағы белсенділігі – 10 %

- студенттің өзіндік жұмысының тапсырмаларын орындалуы – 20 %

- аралық бақылау – 20 %

- емтихан – 40 %

Курс бойынша қорытынды баға келесі шкала

негізінде қойылады:

Баға Мәні Балл Пайыздар %
А

Өте жақсы

4,0 95-100
А- 3,67 90-94
В+

 

Жақсы

 

3,33 85-89
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+

 

 

Қанағаттанарлық

 

2,33 70-74
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F Қанағаттанарлықсыз 0 0-49

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ ГРАФИГІ

Тақырып Тапсырма Орын далу түрі Тап сыру уақыты Орын далуы
1. Жалпы инновация түсінігі. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері. Кәсіпорын инновациялық процессін басқару әдістері. Ұйымның инновациялық потенциалын анықтау. Инновациялық проектердің құрамы және құрылымы жазбаша түрде баяндама тапсыру жазбаша 1-5 апта  
2. Инновациялық өнімді енгізу және өндірудің процессін басқару әдістері. Инновациялық стратегиялар. Интеллектуалы меншік. Шағын инновациялық бизнес. Венчурлы қаржыландыру жазбаша түрде баяндама тапсыру жазбаша 6-10 апта    
3. Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инновациялық бизнестің түрлері. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Инновациялық инфрақұрылым. Қазақстан Республикасындағы инновациялық саланың жағдайы. Қазақстан Республикасында инновациялық бизнестің қалыптасуы мен дамуы жазбаша түрде баяндама тапсыру жазбаша 11-15 апта      

«ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Оқулық, оқу-әдістемелік құралдар, әдістемелік нұсқау, практикумдар, электрондық оқулықтар және т.б. атаулары Экземпляр саны Студенттер саны к/б Қамтылу %
1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля 1 14 100
2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня 1 14 100
3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г 1 14 100
4. Закон РКҢ «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня 1 14 100
5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г. 1 14 100
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 1 14 100
7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с. 1 14 100
8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с 1 14 100
9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с. 1 14 100
10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с. 1 14 100

 

 

ДӘРІС

1 – тақырып. Жалпы инновация түсінігі

Дәріс жоспары:

1.1 Жалпы инновация түсінігі.

1.2 ҚР инновациялық қызметтер туралы заңы.

1.3 Инноватика теориясының қалыптасуы- Й. Шумпетер теориясы.

1.1 Жалпы инновация түсінігі

Әлемдік экономикалық әдебиеттерде «инновация» потенциалды ғылыми техникалық прогресстен реалды прогресске айналғандығы туралы. Нақты прогресс, яғни жаңа өнімдер мен технологияны қамтиды. Біздің еліміздегі жаңашаландыру мәселесі көптеген жылдар бойы экономикалық зерттеулер бойынша, яғни жаңа техникалық саясат аясында қаралды. «Инновация» термині өтпелі экономика кезінде өзіндік бой көтерді және де оның жақын түсініктері де қолданылды: «инновациялық қызмет», «инновациялық процесс», «инновациялық шешім» т.б. «Инновация» сөзінің көптеген түсініктері бар. Мысалы, мазмұны мен ішкі құрылымы бойынша техникалық, экономикалық, ұйымдық, басқарушылық және т.б. инновациялар бар.

Инновациялық қызметті тиімді басқару үшін инновацияны түпкілікті оқу қажет. Ең бастысы инновацияларды тауарлардың түр өзгерісі мен технологиялық прогресстерінен айыру қажет.(Мысалы:түсі,формасы,т.б.) Инновацияның жаңаруы технологиялық параметрлермен қатар нарықтық орнына байланысты бағаланады. Осыдан, инновацияның классификациясы туындайды.

Өнеркәсіпте технологиялық инновацияның 2 типі белгіленеді:

1. Тауарлы инновация – жаңа және жетілген тауарларды енгізуді қамтиды.

2. Процесстік инновация – бұл жаңа және жетілген өндірістік әдістермен қоса, тауарды жіберу әдістері жатады.

Тауарлы инновация – өндірістік ұйымның жаңа әдістерін (жаңа технологиялар) және фирма құралында жаңа ұйымдық құрылымның қалыптасуына байланысты болуы мүмкін.

Инновация нарығында жаңалықтардың типі бөлінеді: әлем саласына, мемлекет саласына, өнеркәсіп саласына.

1) Жүйе орнына байланысты бөлінеді:

а) фирмаға кіру кезіндегі инновация (шикізат, материал, машина мен жабдықтарды, ақпаратты қолдану).

б) фирмадан шыққан кездегі инновация (қызмет көрсетулер, технологиялар, ақпарат және т.б.).

в) фирманың жүйелік құрылымының инновациясы (басқарушылық, өндірістік, технологиялық).

Инновация тағы да басқа белгілеріне сәйкес келесідей бөлінеді:

радикалды (базалық)

модификациялық

жақсартатын

Толық, жеткілікті инновацияның классификациясын Ресей ғалымы А.И.Пригожин көрсеткен:

1) Таратылымы бойынша: ­ бірлікті;

                                         ­ диффузиялық.

2) Өндірістік циклдегі орны бойынша: ­ шикізаттық;

                                                               ­ қамсыздандырушы;

                                                               ­ тауарлы.

3) Ыңғайлылығы бойынша: ­ қайтымды;

                                            ­ ашылымды;

                                            ­ өзгертімді;

                                            ­ орын басушы.

4) Нарық бөлігінің қамтылуы бойынша: ­ локалды;


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 329;