Ынталы жобаны орындау мерзімі 1 страницаСИЛЛАБУС

 

Пәні: «Инновациялық менеджмент»

Оқу түрі: күндізгі

Құрастырған: э.ғ.к., Салықов Ғабдұлжан Салықович

Мекен жайы: Ақтөбе қаласы, ағайынды Жұбановтар көшесі - 302 А

Тел. 8-71-32-97-47-01

Жалпы көлемі: 2 кредит

Оның ішінде:Аудиториялық 30 сағат,

соның ішінде: дәріске 10 сағат;

практикалық сабаққа 20 сағат;

ӨЖ 60 сағат,

соның ішінде: ОжСӨЖ 10  сағат;

СӨЖ 40 сағат

Барлығы: 90 сағат

Бақылау түрі – емтихан

 

 

 

Курс пререквизиттері:«Менеджмент негіздері», «Экономикалық теория», «Маркетинг», «Экономикалық теория», «Маркетинг», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бизнесті ұйымдастыру»

Постреквезиттер:«Өндірістік менеджмент», «Инвестициялық менеджмент», «Персоналды басқару», «Еңбек ресурстары менеджменті», «Стратегиялық менеджмент», «Проекттерді басқару»

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі заманда дүние жүзіндегі бүкіл елде әлеуметтік экономикалық өзгерістер болып жатыр. Яғни ғылыми – техникалық және әлеуметтік прогреске әсерін тигізуі.Қадам басқан сайын міндетті түрде экономиканың немесе экономикалық,әлеуметтік және де басқада тиімділіктер беретін инновацияларды игеру процестерін басқару, ұйымдастыру күннен – күнге дамып келеді.

 

КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:

Классикалық және жаңа әдістемелік әдебиеттер, монографияларды, оқулықтар және құқықтық актілер негізінде инновациялық технологияларды,жаналықтарды басқарудың теориялық және практика жүзіндегі тәжірибесі концепциясының мәнін ашып көрсету. Студенттердің макро және микро деңгейдегі инновациялық салада шешім қабылдау жолдарымен және инновациялық технологияларды енгізу процесін басқарудың түрлі әдістерімен таныстыру.

1. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

1.1. САҒАТТАР БӨЛІНУІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырып атауы Дәріс (сағ) Практ. /семин (сағ) Лаб. жұмыс ОжСӨЖ (сағ)    СӨЖ (сағ)
1. Жалпы инновация түсінігі 1 1 - 1 3
2. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері. 1 1 - 1 3
3. Кәсіпорын инновациялық процессін басқару әдістері 1 1 - 1 3
4. Ұйымның инновациялық потенциалын анықтау 1 1 - 1 3
5. Инновациялық проектердің құрамы және құрылымы 1 1 - 1 3
6. Инновациялық өнімді енгізу және өндірудің процессін басқару әдістері 1 1 - 1 3
7. Инновациялық стратегиялар 1 1 - 1 3
8. Интеллектуалы меншік 1 1 - 1 3
9. Шағын инновациялық бизнес 1 1 - 1 3
10. Венчурлы қаржыландыру 1 1 - 1 3
11. Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инновациялық бизнестің түрлері 1 1 - 1 3
12. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу 1 1 - 1 3
13. Инновациялық инфрақұрылым 1 1 - 1 3
14. Қазақстан Республикасындағы инновациялық саланың жағдайы  1 1 - 1 3
15. Қазақстан Республикасында инновациялық бизнестің қалыптасуы мен дамуы 1 1 - 1 3

Барлығы:

15 15 - 15 45

1 – тақырып. Жалпы инновация түсінігі

Дәріс жоспары:

1.1 Жалпы инновация түсінігі.

1.2 ҚР инновациялық қызметтер туралы заңы.

1.3 Инноватика теориясының қалыптасуы - Й. Шумпетер теориясы.

Практикалық сабақ жоспары:

1.1 Инновациялар мен инновациялық тиімділік түрлері.

1.2 Н.Д. Кондратьев толқындары мен инновациялар арасындағы байланыс теориясы (Д. Кондратьев, Й.Шумпетер, Г.Менш, К, Фримен).

1.3 Р.Фостердің технологиялық айырылымдар теориясы.  ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Инновациялық менеджменттің негізгі түсінігі

2.Инновациялық менеджменттің жіктелуі

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2 – тақырып. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері

Дәріс жоспары:

2.1 Инновациялық менеджмент басқару процессі ретінде.

2.2 Инновациялық менеджменттің теориялық аспектілері. 

2.3 Инновациялық менеджменттің даму эволюциясы. Практикалық сабақ жоспары:

2.1 Инновациялық процесс пен инновациялық қызмет түсінігі.

2.2 Инновациялық процестің негізгі этаптары.

2.3 Инновациялық процестің моделдері.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Инновациялық өнімдер мен қызметтердің өмір цикілдері

2.Экономикалық дамудағы технологиялықкезеңдердің даму эвалюциясы

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3 – тақырып. Кәсіпорын инновациялық процессін басқару әдістері

Дәріс жоспары:

3.1 Инновакциялық менеджменттің қазіргі күнгі концепциялары.

3.2 Инновациялық процесстерді ұйымдастыру әдістері.

3.3 Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру және басқару.

Практикалық сабақ жоспары:

3.1 Ірі инновациялық лидер компаниялардың инновациялық менеджменті және инновациялық қызметті басқару принциптері.

3.2 Инновациялық процесстерді интегралды, параллелді және тізбекті ұйымдастыру әдістері.

3.3 Инновациялық қызметті басқарудағы кедергілер және ынталандырушы факторлар.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Инновациялық технологияларды басқару процессінде шешім қабылду ерекшіліктері

2.Инновациялық технологиялардың тиімділігі

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

4 – тақырып. Ұйымның инновациялық потенциалын анықтау

Дәріс жоспары:

4.1Ұйымның инновациялық потенциалы ұғымын қарастыру.

4.2 Кәсіпорынның инновациялық дамуы және инновациялық потенциалы деңгейіне баға беру әдістері.

4.3 Кәсіпорынның инновациялық процестері мен қызметін басқару және ұйымдастыру.

Практикалық сабақ жоспары:

4.1 Инновациялық потенциалды анықтау әдістері.

4.2 Инновациялық климат түсінігі.

4.3 Инновациялық потенциалды анықтаудың корпоративті, маркетингтік, қаржылық және ғылыми - техникалық жақтары.

4.4 Ұйым инновациялық даму деңгейін анықтайтын көрсеткіштер.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Инновациялық нарықта қызмет етуші фирмаларға әсер етуші факторлар

2.Инновациялық деңгейі бойынша жіктеу

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

5 – тақырып. Инновациялық проектердің құрамы және құрылымы

Дәріс жоспары:

5.1 Проект мақсаты, өмір циклы.

5.2 Инновациялық проекттерді іріктеу әдістері.

5.3 Инновациялардың экономикалық тиімділігін анықтау әдістері.

Практикалық сабақ жоспары:

5.1 Приоритеттік бағыттарды таңдау.

5.2 Коммерциялық ұсынысты және инновациялық идея мен проектті экономикалық экспертизадан өткізу.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Инновациялық стратегия түсінігі, ерекшілігі, түрлері

2.Инновациялық стратегияны таңдау

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

6 – тақырып. Инновациялық өнімді енгізу және өндірудің процессін басқару әдістері

Дәріс жоспары:

6.1 Бенчмаркинг түрлері және оны пайдалану процессінің кезеңдері.

6.2 Бенчмаркинг түсінігінің әр түрлілігі және көп салада пайдалануы.

6.3 Бенчмаркинг - күшті бәсекелестердің тәжірибесін зерттеу және игеру әдісі.

Практикалық сабақ жоспары:

6.1 Тұтынушылардың талғамын жаң өнімге енгізу әдісі QFD.

6.2 Әр әдістің еркешеліктері, кемшіліктері және артықшылықтары.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Инновациялық проектердің құрамы және құрылымы

2.Проект мақсаты, өмір циклі

3.Иновациялық проектердің экономикалық тиімділігін көрсететін көрсеткіш

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

7 – тақырып. Инновациялық стратегиялар

Дәріс жоспары:

7.1 Инновациялық стратегия түсінігі, ерекшелігі және оның түрлері.

7.2 Өнім диференциациясы және рынокты сегменттеу стратегиялары – патиенттік фирмалар стратегиясы.

7.3 Инновациялық процестердің экономикалық тиімділігін бағалау.

Практикалық сабақ жоспары:

7.1 Шабуылдаушы, қорғанушы және иммитациялық инновациялық саясаты.

7.2 Жаппай өндіріс саласындағы стратегиялар – виоленттер стратегиясы.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Мемлекеттің инновациялық саясаты

2.Несие және салық жеңілдіктерін ұсыну әдістері

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

8 – тақырып. Интеллектуалдық меншік

Дәріс жоспары:

8.1 Интеллектуалды меншік түсінігі.

8.2 Инновациялық қызмет пен инттеллектуалды еңбек нәтижелерін құқық ретінде жіктеу: пайдалы моделдер, идеяларн, товарлық белгілер, ноу- хау т.б.

8.3 Франчайзинг. Форфейтинг.

8.4 Ноу- хау, патент; лицензия.

Практикалық сабақ жоспары:

8.1 Инновациялық қызметті құқықпен қорғауды қамтамасыз ету жолдары.

8.2 Инттеллектуалды меншік құқығының объектілері мен субъектілері.

8.3 Инттеллектуалды меншіктің құқық ретінде мазмұны және маңыздылығы.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Венчурлы қаржыландырудың түрлері

2.Шағын инновациялық кәсіпорынның негізі

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

9 – тақырып. Шағын инновациялық бизнес

Дәріс жоспары:

9.1 Ірі компаниялардың инновациялық қызметі және шағын инновациялық компаниялардың қызметінің айырмашылығы.

9.2 Шағын инновациялық бизнесті мемлекеттік қолдау (шет ел тәжірибесі).

9.3 Венчурлы бизнестегі тәуекелдің орны.

Практикалық сабақ жоспары:

9.1 Шағын инновациялық кәсіпорындардың негізгі мінездемелері.

9.2 Шағын инновациялық бизнестің рыноктағы орны.

9.3 Шағын кәсіпорындарда инновациялық процесстердің қалыптасу және жүзеге асыру сатылары.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1.Инновациялық бизнестің даму мүмкіншіліктері

2.Өндірістік материалды техникалық базасын жаңарту

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

10 – тақырып. Венчурлы қаржыландыру

Дәріс жоспары:

10.1 Жоғары технологиялық шағын компанияның өмірлік циклы.

10.2 Венчурлы компанияның қалыптасу және даму этаптары.

10.3 Венчурлы компанияның өмір циклының негізгі алты кезеңі. Практикалық сабақ жоспары:

10.1 Инвестиция салғанға дейінгі кезең, инвестициялық кезең және инвестициядан кейінгі кезең.

10.2 Венчурлы компаниялардың түрлері.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1. Алянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде.

2.Инновациялық рыноктағы инновациялық қызметтердің жіктелуі.

3. Инновациялық қызметті қолдаудың жүние жүзілік тәжірибесі.

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

11 – тақырып. Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инновациялық бизнестің түрлері

Дәріс жоспары:

11.1 Инновациялық қызметті ұйымдастыру түрлері.

11.2 Инновациялық рынокта қызмет етуші фирмаларға әсер етуші сыртқы орты факторлары. 

11.3 Алянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде. Практикалық сабақ жоспары:

11.1 Кәсіпорынның инновакциялық деңгейін анықтау.

11.2 Инновациялық деңгейі бойынша кәсіпорындарды топтарға жіктеу.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1. Дамыған мемлекеттердің инновациялық жүйесі.

2. Несие және салық жеңілдіктерін ұсыну әдістері.

3. Мемлекеттің минновациялық саясаты.

4. Инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру: инновациялық және венчурлы қорлар, технопарктер, бизнес инкубаторлар.

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

12 – тақырып. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу

Дәріс жоспары:

12.1 Дамыған елдерде инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау: Жапония, АҚШ, Ұлыбритания, Франция тәжірибесі. 12.2 Дүниежүзілік экономиканың инновациялық даму қарқыны мен бағыттары.

12.3 Дамыған ииновациялық лидер елдер мен ғылыми техникалық прогресті дамытушы ірі компаниялар. Практикалық сабақ жоспары:

12.1 Дамыған мемлекеттердің инновациялық жүйесі.

12.2 Инновациялық саланың дамуына арналған приоритеттік бағыттар.

12.3 Инновациялық кәсіпкерлікті қолдау жолдары мен шаралары.

ОжСӨЖ арналған бақылау сұрақтары:

1. Дамыған ииновациялық лидер елдер мен ғылыми техникалық прогресті дамытушы ірі компаниялар.

2. Дамыған мемлекеттердің инновациялық жүйесі.

3. Инновациялық саланың дамуына арналған приоритеттік бағыттар.

Әдебиеттер: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

13 – тақырып. Инновациялық инфрақұрылым

Дәріс жоспары:

13.1 Инновациялық инфрақұрылым мазмұны мен түсінігі.

13.2 Қаржы инфрақұрылымы бизнесинкубатор және ғылыми орталықтар.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 505;