Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіаціїОбов'язкове страхування каско повітряних суден

Цей вид страхування здійснюється з метою захисту майнових інтересів власника повітряного судна, що пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном.

Застрахованими вважаються ризики, що виникають під час руління, у повітрі чи на землі.

Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж балансова вартість повітряного судна.

На повітряне судно, що підлягає обов'язковому стра­хуванню, повинні бути в наявності:

1) посвідчення про державну реєстрацію цивільного повітряного судна;

2) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно або його оренди.

Страхувальники мають право під час укладання дого­ворів обов'язкового страхування призначати громадян або юри­дичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування.

Якщо повітряне судно є власністю кількох осіб, кожна осо­ба отримує страхове відшкодування пропорційно її частці в праві власності на повітряне судно.

Розміри максимальних страхових тарифів на один р. для повітряних суден із максимальною злітною масою до 15 000 кг не повинні перевищувати восьми відсотків, від 15 кг 001 і більше - 6 %, для вертольотів - 10% страхової суми, визначе­ної договором обов'язкового страхування.

Страхові платежі вносяться страхувальником у націо­нальній валюті України (за офіційним обмінним курсом Націо­нального банку на день внесення).

Платіж вважається внесеним з дати його списання з роз­рахункового рахунка страхувальника.

У разі, коли будь-який зі страхових платежів не вно­ситься страхувальником у зазначений термін, страховик має пра­во в односторонньому порядку припинити дію договору шля­хом повідомлення про це страхувальника та одночасно уповноваженогооргану виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж деяка кількість робочих днів (але не раніше ніж за десять ро­бочих днів) після такого повідомлення.

Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та упов­новаженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

Страховим випадком є повна загибель повітряного суд­на, а також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції.

Повною загибеллю повітряного судна вважається:

- повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або в разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно не­ можливий чи економічно недоцільний;

- утрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посад­кою на місцевість, яка непридатна для зльоту повітряного суд­ на, або економічною недоцільністю його евакуації.

- зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ у період дії договору обов'язкового страхування, не прибуло до пункту призначення й заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазна­ченого терміну також вважається повною загибеллю повітряного судна.

Для отримання страхового відшкодування страху­вальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених дого­вором обов'язкового страхування, а саме:

- заяву про страхове відшкодування;

- страховий поліс (сертифікат);

- розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

- сертифікат льотної придатності;

- технічний акт огляду повітряного судна після його пошко­дження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а в разі загибелі - акт списання повітряного судна;

- документи, які засвідчують право власності страхувальни­ка на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі загибелі або по­шкодження повітряного судна;

- документи реєстрації події з повітряним судном. Розрахунок та виплата страхового відшкодування

здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта, що складається страховиком протягом 10 робо­чих днів від дня підписання акта.

Якщо заподіяну шкоду компенсовано іншими особами, страховик сплачує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором обов'язкового страхування, і су­мою, що компенсована іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник зобов'язаний повідомити страховика.

У разі коли договором обов'язкового страхування пе­редбачено страхування двох чи більше повітряних суден, вимо­ги щодо виплати страхового відшкодування застосовуються ок­ремо для кожного повітряного судна.

Страхування членів екіпажу повітряного судната іншого авіаційного персоналу

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. за № 1535 передбачено обов'язкове страхування всіх членів екіпажів повітряних суден цивільної авіації та авіаперсоналу. Установлена мінімальна страхова сума 100 000 грн за одну особу. За своєю приро­дою цей вид страхування — відповідальність авіаційного експлуатанта (авіакомпанії) за життя та здоров'я членів екіпажів під час вико нання ними своїх професійних обов'язків. Вони мають бути внесені до сертифіката експлуатанта даної авіакомпанії. Страхувальником є авіаексплуатант, а члени екіпажу та авіаперсонал — застрахованими.

Об'єктом страхування є майнові інтереси, авіаексплуатанта, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до стра­хового поліса (сертифіката) або в додаток до поліса (сер­тифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними служ­бових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).

Для отримання суми страхової виплати страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язко­вого страхування, а саме:

- заяву про страхову виплату;

- страховий поліс (сертифікат);

- розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

- сертифікат льотної придатності;

- листок непрацездатності або довідку спеціалізованої ме­дичної установи про встановлення інвалідності;

- свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застра­хованої особи).

Страховик не пізніше ніж через 10 днів після отримання необхідних документів за умови встановлення факту настан­ня страхового випадку згідно з договором обов'язкового страху­вання виплачує:

1)у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (помер­лого) згідно з законодавством - 100% страхової суми;

2) у разі встановлення застрахованій особі інвалідності І групи - 100%, II групи - 80%, III групи - 60% страхової суми;

3) у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50% стра­хової суми

Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2% страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

Страхування відповідальності експлуатанта повітря­ного судна за шкоду, заподіяну третім особам

Як уже зазначалося, страхування відповідальності експлуа­танта повітряного судна входить до комплексу обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Розглянемо характери­стики страхової послуги, що забезпечує страховий захист відповідальності експлуатанта повітряного судна.

Об'єктом страхування виступають майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшко­довувати в порядку, встановленому законодавством, .збитки третім особам, заподіяні під час експлуатації повітряного судна.

Третіми особами вважаються фізичні і юридичні осо­би (їх майно), які не пов'язані із страхувальником договірни­ми зобов'язаннями (у тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дору­ченням.

Страхувальником є експлуатант повітряного судна, який експлуатує його на законних підставах.

Страховим випадком вважається авіаційна подія за учас­тю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю й здоров'ю фізичних осіб, та майну фізичних і юридичних осіб.

Страхова сума, встановлена за договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж для польотів, що ви­конуються у межах України, на повітряному судні з максималь­ною злітною масою:

  1. до 500 кг - 100 000 грн;
  2. від 501 до 1 000 кг - 200 000 грн;
  3. від 1 001 до 2 000 кг - 500 000 грн;
  4. від 2 001 до 6 000 кг - 1 000 000 грн;
  5. від 6 001 до 25 000 кг - 5 000 000 грн;
  6. від 25 001 до 50 000 кг - 25 000 000 грн;
  7. від 50 001 до 100 000 кг - 50 000 000 грн;
  8. від 100 001 до 500 000 кг - 100 000 000 грн;
  9. понад 500 001 кг - 150 000 000 грн.

Для міжнародних польотів - у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов'язаних із ними ризиків), на території яких виконуються польоти повітряного судна, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються в міжнародній практиці.

Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1% страхової суми, визначеної догово­ром обов'язкового страхування.

Страхувальник повинен виконувати комплекс зобов'язань визначених договором обов'язкового страхування. Зокрема, про­тягом двох робочих днів після отримання повідомлення про на­стання страхового випадку письмово (листом, факсом, теле­графом або електронною поштою) слід повідомити про це страхо­викові. У свою чергу, страховик має певний обсяг зобов'язань пе­ред страхувальником, що стосуються в тому числі своєчасності складання страхового акта та виплати страхового відшкодування.

Для отримання страхового відшкодування страхуваль­ник зобов'язаний надати страховикові оригінали або но­таріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

- заяву страхувальника про страхове відшкодування;

- страховий поліс (сертифікат);

- розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

- письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;

- документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);

- документи реєстрації події з повітряним судном.

Після отримання заяви страхувальника про страхове відшкодування страховик в установленому порядку проводить розслідування страхового випадку. Термін такого розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання за­яви страхувальника про страхове відшкодування. Якщо об­ставини розслідування потребують надання додаткової інфор­мації державними органами та іншими підприємствами, устано­вами, організаціями, страховик може продовжити термін розслідування ще на 60 діб. Під час проведення розслідування страховик самостійно робить необхідні запити до компетентних та експертних організацій, за свій рахунок залучає експертів, пе­ревіряє надані страхувальником документи та відомості.

Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з договором на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхуван­ня) і страхового акта (аварійного сертифіката), який скла­дається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком, у термін протягом 10 днів після підписання страхового акта.

Страхування відповідальності повітряного перевізни­ка за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті та вантажу

Страхування відповідальності повітряного перевізника пе­ред пасажирами, власниками багажу, вантажу, та пошти має обов'язковий характер повітряний транспорт, як і інший, може бути небезпечним для учасників перевезення і для людей та їхнього майна. Адже після великих авіакатастроф буває, що авіакомпанія банкрутує і стає неспроможною виплатити відшко­дування потерпілим сторонам. Тому держави світу, котрі, обстою­ючи інтереси своїх громадян, приєдналися до відповідних міжна­родних конвенцій, вимагають від кожної авіа-компанії-авіаперевізника обов'язково застрахувати свою відповідальність, причо­му на ліміт, не менший за встановлений у країні, на території якої виконуються польоти.

До об'єктів страхування належать майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшко­довувати у порядку, встановленому законодавством, пасажирам (спадкоємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок страхового випадку. Відповідальність перед пасажи­ром вважається застрахованою за наявності в пасажира авіак­витка з моменту його реєстрації та внесення до поіменного спи­ску перевізника до моменту, коли він (пасажир) залишив пе­рон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.

Відповідальність за майнові збитки вважається за­страхованою на час офіційного находження багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження (розвантаження) повітряного судна.

Страхувальником є повітряний перевізник, який має пра­во здійснювати пасажирські та вантажні перевезення.

Страховими випадками вважаються:

1) подія, внаслідок якої настає відповідальність страхуваль­ника за шкоду, заподіяну життю й здоров'ю пасажирів;

2) подія, внаслідок якої настає відповідальність страхуваль­ника за шкоду (втрату, пошкодження), заподіяну бага­жу, поклажі, пошті, вантажу.

Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою:

- за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів:

а) під час виконання польотів у межах України - суми, еквівалентної 20 000 дол. США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожне пасажирське крісло і відповідно до кількості пасажирських крісел, передбаченої сертифіка­том експлуатанта повітряного судна. Страховик сплачує стра­хове відшкодування кожному пасажиру або його спадкоємцю;

б) під час виконання міжнародних польотів - у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країни (в тому числі для військових та пов'язаних із ними ри­ зиків), на території якої здійснюються пасажирські перевезення, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страхо­виків або інших умов, що застосовуються в міжнародній практиці;

- за втрату або шкоду, заподіяну багажу, пошті або вантажу, - суми, еквівалентної 20 дол. США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожен кілограм маси;

- за речі (поклажу), що знаходяться в пасажира, - суми, еквівалентної 400 дол. США за офіційним обмінним курсом Національного банку.

Розмір максимального страхового тарифу на один р. не повинен перевищувати двох відсотків страхових сум, визначе­них договором обов'язкового страхування.

Страховий платіж вважається внесеним із дати його спи­сання з розрахункового рахунка страхувальника.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховикові оригінали або нотаріаль­но засвідчені копії документів, передбачених договором обов'яз­кового страхування, а саме:

1) заяву про страхове відшкодування;

2) страховий поліс (сертифікат);

3) розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

4) заяви пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу;

5) документи, які підтверджують розмір збитків, (вис­новки експертів, рішення судових органів, якщо страховий ви­падок був винесений на їх розгляд);

6) корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна;

7) свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);

8) акти про пошкодження (втрату) багажу;

9) документи на перевезення вантажів та пошти;

10) акти про пошкодження (втрату) вантажу;

11) документи реєстрації події з повітряним судном. Умови виплати страхового відшкодування відповідають

умовам, які діють при настанні страхового випадку, пов'язаного з відповідальністю експлуатанта повітряного судна за шкоду, яка може бути завдана третім особам.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!