Психологиялык кубылыстардын объектив зандарын ашу4.Психика рефлекстігі мен іс-арекетінін психикалык баскарылуы жоніндегі идеянын авторы:

М.И.Сеченов

5.Екі сигналдык жуйе теориясынын авторы:

И.П.Павлов

6.Тітіркену – бул:

Барша манді биологиялык асерлерге жауап беру

7.Сезімдік психика кезеніне тан процесс:

Туйсіну

8.Адамдагы танымдык процестер белсенділігі мен танымдык даму теориясын устанган багыт?

       когнитивтік

9.Барша психикалык болмыс накты даму процесінде пайда болады, жасайды жане озгереді деп тужырымдаган галым?

Ломов

10.Тіршілік корінісін сырттай танытушы категория?

Арекет

11.Барша тіршілік иелерінін коршаган дуниемен омірлік байланыстар жасап арі оларды оз кажетіне орай озгерте алу кабілеті?

Белсенділік

12.Білімдер мен дагдылардын калаган накты арекетте корінуі?

Ептілік

13.Адамдар арасындагы іс-арекет кажеттігінен туындаган тіл байланыстарынын бастау козі?

Сойлесу

14.Адамдардын озара ыкпал жасау катынасын камтамасыз етуші тіл кызметінін турі?  

   акпараттык

15.Созбаяндагы іркіліс, ыргак, тыныс белгілерімен корінетін адам психикасынын турі?

Коніл куй

16.Сананын белгілі мезетте кажет объектке багытталуы?

Зейін кою

17.Іс-арекетті бакылау жане реттеу кызметін аткарушы психикалык процесс?

Зейін

18.Адам санасындагы ойлар мен бейнелерге багытталатын зейін турі?

Интеллектуальды

19.Ырыксыз зейіннін туындау негізі?

Адам максатына тауелсіз

20.Педагогика алгашкыда мына гылым саласында дамыды?

Философия

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 482; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!