КОРАН: СВЯЩЕННА КНИГА МУСУЛЬМАН(4 години)

 

1. Структура та зміст Корану, його основні положення.

2. Історія людства за Кораном.

3. Міфи та легенди в Корані.

4. Догматичні та культові настанови.

5. Правові та моральні норми.

6. Поява Сунни.

 

þ Методичні рекомендації:

1. Розглянути структуру та зміст Корану. Мекканська та Медінська частини. Перші редакції текстів Корану (діяльність Абу-Бакра та Омара). Переклади Корану на інші мови. Практика читання та вивчення Корану. Правила поводження з Кораном, правила зберігання. Роз’яснення Корану (тафсір).

2. При підготовці до другого питання слід звернутися до першоджерела – тексту Корану. Коментуючи за Кораном історію походження світу та його розвиток, необхідно звернути увагу на запозичення в християнстві та іудаїзмі. Окремо розглянути есхатологічні пророцтва про кінець світу порівняти їх з біблійними.

3. Значна частина Корану – це запозичені давньосемітські, давньоарабські та іудейсько-християнські міфи та легенди. Порівняйте їх з біблійними.

4. Основні догмати ісламу в Корані (основи віровчення). Окремо розглянути культові настанови. Працюючи з текстом з’ясувати, у яких сурах йдеться про основні релігійні норми, а у яких зазначається обрядова сторона.

5. Розглянути основні цивільно-правові та моральні настанови. Конкретними прикладами підтвердити нерозривність морально-етичних та юридичних норм.

6. Розкрити причини, які привели до появи Сунни. Поява хадісів (хабарів), їх розповсюдження. Основні догматичні протиріччя в ісламі. Перші громадянські війни проілюструвати документальними матеріалами (“Історія пророків і царів”, “Книга про правління” та ін.). Частини Сунни: фі’ла, каула, такріра. Юридичні норми Сунни. Найвідоміші збірки хадісів.

 

3 Рекомендовані джерела:

Башируддин М. Жизнь Святого Пророка Мухаммада. – Исламабад, 1991.

Значение и смысл Корана. Сборник толкований в 5 томах. – Б.г., 1999.

Книга про правління (СІАСЕТ-НАМЕ) // Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. – К., 2000. – С.382-383.

Коран / Пер. с арабского М.Н. Османова. 2-е изд. – М., 1999.

Коран / Пер. с арабского И.Ю. Крачковского. – М., 1990. – 512 с.: ил.

Коран. Сура 21. Аль-Анбийа (Пророки) / Вступ. статья, перевод и комм. В.Д. Ушакова // Восток. – 2002. - №1. – С.109-120.

Коран. Сура 22. Ал-Хаджж / Вступ. статья, перевод и комм. В.Д. Ушакова // Восток. – 2002. - №5. – С.120-131.

Коран: Вера и наука // Наука и религия. – 2003. - №7. – С.38-41.

Костантин Порфирородний Про управління імпєрією // Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. –К.,2000. –С.389-392.

Історія пророків і царів (ТАРІХ АР-РУСУЛЬ ВА-ЛЬ-МУЛУК) // Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. – К.,2000. –С.399-415.

Иби аль-Араби. Мекканские откровения (аль-футухаталь-маккийа). –СПб.,1995.

Ибн Батта ал-Укбари. Истолкование и разъяснения основ Сунны и религии // Хрестоматия по исламу / Пер. с араб., введ. и примеч. – М.,1994. – С.92-95.

Ибн Хаджар аль’Аскалани. Булуг аль-Марам мин адиллат аль-ахкам. – М.,2003.

Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммада. – М.,2002.

Ислам. Энциклопедический словарь. – М.,1991.

Книга про правління (СІАСЕТ-НАМЕ) // Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. -К.,2000. – С.382-383.

Хилал ас-Саби. Установления и обычаи двора халифов (Русум дар аль-халифа ) / Пер. с араб. И.Б.Михайловой. – М.,1983.

Сорок хадисов. – Новосибирск, 1996

Сунна пророка Мухаммеда / Пер. В.Нирши // Наука и религия. – 1998. - №5. – С.44-46; №6. – С.37-40; №7. – С.44-46; 1998. - №8. – С.36-37; №9. – С.37-38; №10. – С.22-24; №11. – С.14-16; №12. – С.34-36; 1999. - №4. – С.46-47; №5. – С.52-53; №6. – С.46-47; №7. – С.36.

Тафсир. Аль-Коран. Аль-мунтахаб. –М.,2003.

Хрестоматия по исламу / Пер. с араб., введ. и примеч. – М., 1994.

Филипс Абу Амина Бияль. Законы жизни мусульман. Эволюция Фикха. – М.,2002.

4 Рекомендована література:

Абрамович С. Священна книга мусульман // Відродження. – 1997. -№1

Абу Алла-Ал-Маудуди. Образ жизни в Исламе. – М., 1993.

Абу Аля Аль-Мауді. Життєва місія пророка. – Львів, 1995.

Абузярова Р., Туаева З. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. – Уфа, 1996.

Алятдинов Ш. Путь к вере и совершенству. Изд. 2-е, расш. и перераб. – М., 2001.

Аль-Газали М. Права человека в исламе. – М.: ИПЦ “Андалус”, 2006. – 176 с.

Баляев М.А. Ислам: происхождение и эволюция. Роль в общественной жизни. – Баку, 1992.

Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М.,1992.

Бартольд В.В. Ислам. –М.,1970.

Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата // Сочинения. – М.,1966. – Т.VІ.

Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М.,1970.

Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. Изд. 2-е. – М.,1966.

Беляев Е.И. Мусульманское сектанство. –М.,1967.

Бибикова О. Абу Бакр // Наука и религия. – 1999. - №6. – С.44-45.

Бибикова О. Дочь пророка // Наука и религия. – 1999. - №2. – С.44-46.

Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. – М.,1993.

Большаков О.Г. История халифата. Т.1. Ислам в Аравии (570 – 633). – М., 1989.

Большаков О.Г. История халифата. Т.1. Ислам в Аравии (570 – 633). – М., 1989.

Васильев Л. История Востока: В 2-х т. – М.: «Высшая школа», 2001. – Т. 2

Васильев Л.С. История религий Востока. – М.,1988.

Великие мыслители Востока / Под ред. Проф. Яна П. Мак-Гила. – М.,1998.

Гольдциер И. Культ святых в исламе (Мухаммаданские эскизы). – М.,1963.

Грюнебаум Г.Е. Классический ислам. Очерк истории. 600-1258. / Пер. с англ. –М.,1988;–К.,1997.

Гусейнов Ч. Небошествие // Наука и религия. – 2001. - №10. – С.25-27.

Гусейнов Ч. Пророк или явление Книги // Наука и религия. – 1998. - №1. – С.44-54; №3. – С.36-44; №4. – С.40-44; 1998. - №1. – С.36-41.

Денффер А. Ислам для детей / Пер. с англ. – К.,1997.

Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен. – К.,1974.

Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке (очерки общей теории). – М.,1990.

Еремеев Д. Возникновение ислама // Азия и Африка сегодня. –1991. – №1-3.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М.,1990.

Заходер Б.Н. История восточного средневековья (Халифат и Ближний Восток). –М.,1944.

Зину М.Д. Столпы ислама и веры / Пер. с араб. –М.,1992.

Империя Ага Хана IV // Наука и религия. – 1999. - №2. – С.21-26.

Ирвинг В. Жизнь Магомета. – Страврополь, 1992.

Ислам: религия, общество, государство: Сб. статей. – М.,1984.

История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. –М.,1986.

Казиев Ш. Мой хаджж: Медина – город Пророка // Наука и религия. – 1998. - №7.

Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1998.

Керимов Г.М. Шариат: законы жизни мусульман. – М.,1999.

Климович Л.И. Ислам. Изд. 2-е. –М.,1965.

Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. Изд. 2-е. –М.,1988.

Крымский А.Е. История мусульманства. –М.,1966.

Кучер О.Н., Семотюк О.П. Ислам. – Ростов н/Д.–Харьков, 2004. – 288с. / Серия “Религии мира”

Левада Ю.А. Социальная природа религий. – М., 1965.

Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. – К., 1982.

Лубский В.И. Священные книги мусульман как историко-литературный памятник. – К., 1992.

Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К., 1997.

Мавлютов Р.Р. Ислам. Изд. 2-е. –М.,1974.

Малышев Д.Б. Ислам (до нач. ХХ в.) // Вопросы истории. – 1980. – №11.

Массэ А. Ислам: Очерк истории / Пер. с фр. Изд. 3-е. – М.,1982.

Матар Н.И. Знакомтесь: ислам / Пер. с англ. – К.,1997.

Мухаммад Ф.Р. Исламская культура. – М.: ИПЦ “Андалус”, 2005. – 240 с.

Мэри Пат Фишер. Живые религии. – М., 1997.

Павлов С.В., Мезинцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. – К.,1999.

Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Муххамеда. – М.,1991.

Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Пророк Муххамад. – М.; Ростов н/Д., 1999.

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.,1991.

Равзан С. А как в исламе? (вера в ангелов) // Наука и религия. – 2002. - №2. – С.29.

Рахман Х.У. Краткая история ислама. – М., 2003.

Резван Е.А. Пророчество и религиозное вдохновение в исламе (к проблеме научной интерпретации феномена “пророческих откровений”) // Восток. – 1993. – №6.

Резван Е.А. Пророчество и религиозное вдохновение в исламе (к проблеме научной интерпретации феномена “пророческих откровений”) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность – 1993. – №6.

Религия и общественная мысль стран Востока. – М., 1974.

Релігіознавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігіознавчий словник / А.М. Колодний, Б.О. Лобовик. – К., 1996.

Рукойя Максуд. Грандиозный мир: Религии мира: Ислам. – М., 2002.

Савичева Е.М. Арабский халифат. Возникновение и распространение ислама: Учебное пособие. – М., 1996.

Саид Муджтаба Мусави Лари. Основные положение ислама: Лекции по мусульманской догматике / Пер. с араб. – Баку, 1999.

Саидбаев Т.С. Ислам. – М., 1993.

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.,1986.

Ушаков В. Об эзотерическом в Коране и Библии // ААС. – 1999. - №5. – С.47-52.

Ушаков В. Сокрытое знание в Коране // Наука и религия. – 1999. - №9. – С.14-15.

Фарид Исак. Быть мусульманином. – М., 2002.

Фрилинг Рудольф. Христианство и Ислам. – М., 1997.

Ханиф С. Что должен знать каждый об исламе и мусульманах / Пер. с англ. – К.,1998.

Хилал ас-Саби. Установления и обычаи двора халифов (Русум дар аль-халифа ) / Пер. с араб. И.Б.Михайловой. – М., 1983.

Хисматулин А.А., Крюкова В.Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. – СПБ., 1997.

 

Семінар №8-9


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 206;