ІМПЕРІЯ ВЕЛИКИХ МОГОЛІВ (ХVІ-ХVІІ СТ.)(2 год.)

 

1. Утворення імперії Великих Моголів.

2. Соціально-політичні реформи Акбара:

а) військова та адміністративна реформи;

б) упорядкування фінансової та податкової системи;

в) релігійна політика (“дін-а-алахі”).

3. Криза імперії Великих Моголів.

 

þ Методичні рекомендації:

1. Показати процес утворення імперії Великих Моголів Бабуром. Роль та місце релігійного питання. Відношення завойовників до місцевої культури та економіки. Соціальна опора нової влади. Правління Хумаюна. Окремо розглянути реформи Шер-хана (1540-1545 рр.). Прихід до влади Акбара.

2. З початком правління Акбара починаються реформи імперії Великих Моголів. Процес посилення державної влади. Завойовницька політика Акбара. Суть військової та адміністративної реформ (суби, саркари, пергами), особливості проведення. Мансабдарі.

Реформи у галузі фінансової та податкової систем: мета, засоби впорядкування. Види землеволодінь: халіса, вакуф, мульк. Постійне заміндарство. Грошова система. Реформа мір та ваги.

Якою була суть релігійної політики Акбара, її мета. Релігійні пошуки. Зверніть увагу, на які прошарки населення була розрахована нова релігія, а чиї інтереси були пригнічені. Становище мусульман. Антиакбаровські повстання. Провал реформи. Поява сикхізма.

3. Показати основні причини кризи імперії Великих Моголів. Звернути увагу на зовнішні чинники цієї кризи. Джахангір. Ауранґзеб. Проникнення в Інідю європейців.

 

3 Рекомендовані джерела:

Бабур-наме. Записки Бабура / Пер. со староузб. М.Салье. – Ташкент,1958.

Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола. – М.; Л., 1936.

Гюго К. Записки об Индии / Пер. с фр. К.А.Антоновой. – М., 1977.

Забавные рассказы про великомудрого и хитроумного Бирбала, хитроумного советника индийского падишаха Акбара / Пер. с хинди Д.М. Гольдман. – М., 1978.

Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу: Тематична хрестоматія. – К., 2002.

Хождение за три моря Афанасия Никитина. – Ленинград, 1986.

4 Рекомендована література:

Азимужанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и Индии. – М., 1977.

Алиев Л.Б. Сельская община в Северной Индии: основные этапы эволюции. – М., 1981.

Антонова К.А. Очерки общественных отношений и политического строя могольской империи времен Акбара (1556-1605). – М., 1962.

Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола. – М.; Л., 1936.

Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии (краткий очерк). – М.: Мысль, 1973. – 581 с.

Ашрафян К.З. Делийский султанат: к истории экономического строя и общественных отношений (ХIII-ХIV ст.). – М., 1960.

Ашрафян К.З. Феодализм в Индии: особенности и этапы развития. – М., 1977.

Беренстен Валери. Империя Великих Моголов / Серия: История. Открытие. – М.: АСТ, 2005. – 160 с.

Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола. – М.; Л., 1936.

Бешем А. Чудо, которым была Индия. – М., 1977.

Гарольд Лэмб. Бабур-Тигр. Великий завоеватель Востока. – М.: Центрполиграф, 2002. – 448 с.

Гаскойн Бэмбер. Великие моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана. – М.: Центрполиграф, 2003

Джавахарлал Неру. Открытие Индии. В двух книгах. – М.: Издательство политической литературы, 1989.

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. – М., 1996.

История Индии в средние века. – М., 1968.

Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. – М., 1992.

Куценков А.А. Эволюция индийской касты. – М., 1983.

Луния Б.М. История индийской культуры со средних веков до наших дней. – М., 1960.

Марек Я. По следам султанов и раджей. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1987.

Панникар К.М. Очерк истории Индии. – М., 1964.

Синха Н.К, Банерджи А.Ч. История Индии. – М.: Издательство Иностранной литературы, 1954.

Успенская Е. Н. Раджпуты. Рыцари средневековой Индии. – М.: Евразия, 2000.

Чичеров А.И. Экономическое развитие Индии перед английским завоеванием (ремесло и торговля в ХVI-ХVIII вв.). – М., 1965.

Burton Stein, David Arnold. A History of India. – Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010. – 469 s.

John F. Richards. The Mughal Empire (The New Cambridge History of India). – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 337 с. – імперія великих моголів.

Judith E. Walsh. A Brief History Of India / Коротка історія Індії. – Cambridge: Facts on File, 2005. – 348 с.

Stein Burton. A History of India. – Oxford: Blackwell, 1998

 

Семінар №5

ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМУ. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МУХАММАДА ІБН АБДАЛЛАХА

(2 год.)

 

1. Доісламська Аравія.

2. Життя та діяльність Мухаммада ібн Абдаллаха.

а) особа Мухаммада;

б) початок проповіді нової релігії;

в) боротьба Медини та Мекки.

3. Устрій ісламської держави за життя Мухаммада.

  þ Методичні рекомендації:

1. Схарактеризуйте географічне положення Аравійського півострова, його кліматичні умови, населення. Перші протодержавні об’єднання. Окремо розглянути доісламські вірування арабів (язичництво, іудаїзм, християнство). Кааба, як язичницька святиня. Рух ханіфів (пророків).

2. Які основні історичні джерела дозволяють вивчати життя Мухаммада. Народження пророка, юнацькі роки. Одруження з Хадіджою. Початок проповіді нової релігії 610 р.

Перші прихильники ісламу. Боротьба із традиційним язичницьким суспільством. Хіджра – переселення пророка до Ясрібу.

Становлення Мухаммада як керівника духовної общини (умми). Розрив з іудеями. Боротьба Медини та Мекки. Перший джихад. Завоювання Мекки.

3. За документальними джерелами розкрийте особливості становлення ісламської держави за Мухаммада. Чому гостро стояло питання правонаступності влади.

 

3 Рекомендовані джерела:

Абу Алла-Ал-Маудуди. Образ жизни в Исламе. – М., 1993.

Абу Аля Аль-Мауді. Життєва місія пророка. – Львів, 1995.

Зину М.Д. Столпы ислама и веры / Пер. с араб. – М.,1992.

Значение и смысл Корана. Сборник толкований в 5 томах. – Б.г., 1999.

Иби аль-Араби. Мекканские откровения (аль-футухаталь-маккийа). – СПб.,1995.

Ибн Хаджар аль’Аскалани. Булуг аль-Марам мин адиллат аль-ахкам. – М., 2003.

Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммада. – М.,2002.

Ислам. Краткий справочник. – М: “Наука”, 1983; 2-е изд. – М., 1986.

Історія пророків і царів (ТАРІХ АР-РУСУЛЬ ВА-ЛЬ-МУЛУК) // Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. – К., 2000. – С.399-415.

Книга про правління (СІАСЕТ-НАМЕ) // Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. – К., 2000. – С.382-383.

Коран / Пер. с арабского М.Н. Османова. 2-е изд. – М., 1999.

Коран / Пер. с арабского И.Ю. Крачковского. – М., 1990. – 512 с.: ил.

Коран. Сура 21. Аль-Анбийа (Пророки) / Вступ. статья, перевод и комм. В.Д. Ушакова // Восток. – 2002. - №1. – С.109-120.

Коран. Сура 22. Ал-Хаджж / Вступ. статья, перевод и комм. В.Д. Ушакова // Восток. – 2002. - №5. – С.120-131.

Коран: Вера и наука // Наука и религия. – 2003. - №7. – С.38-41.

Сорок хадисов. – Новосибирск, 1996

Тафсир. Аль-Коран. Аль-мунтахаб. – М., 2003.

Хилал ас-Саби. Установления и обычаи двора халифов (Русум дар аль-халифа ) / Пер. с араб. И.Б.Михайловой. – М., 1983.

Хрестоматия по исламу / Пер. с араб., введ. и примеч. – М., 1994.

Яворницький Д. Магомет // Всесвіт. – 1992. - №3-4. – С.172-181.

4 Рекомендована література:

Абрамович С. Священна книга мусульман // Відродження. – 1997. - №1

Абузярова Р., Туаева З. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. – Уфа, 1996.

Алятдинов Ш. Путь к вере и совершенству. Изд. 2-е, расш. и перераб. – М., 2001.

Баляев М.А. Ислам: происхождение и эволюция: Роль в общественной жизни. – Баку, 1992.

Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М.,1992.

Бартольд В.В. Ислам. – М.,1970.

Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата // Сочинения. – М.,1966. – Т.VІ.

Башируддин М. Жизнь Святого Пророка Мухаммада. – Исламабад, 1991.

Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1965; Изд. 2-е. – М.,1966.

Бибикова О. Абу Бакр // Наука и религия. – 1999. - №6. – С.44-45.

Бибикова О. Дочь пророка // Наука и религия. – 1999. - №2. – С.44-46.

Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. – М.,1993.

Большаков О.Г. История халифата. Т.1. Ислам в Аравии (570 – 633). – М., 1989.

Васильев Л. История Востока: В 2-х т. – М.: «Высшая школа», 2001. – Т. 2

Васильев Л.С. История религий Востока. – М.,1988.

Грюнебаум Г.Е. Классический ислам. Очерк истории. 600-1258. / Пер. с англ. – М.,1988; К.,1997.

Гусейнов Ч. Пророк или явление Книги // Наука и религия. – 1998. - №1. – С.44-54; №3. – С.36-44; №4. – С.40-44; 1998. - №1. – С.36-41.

Денффер А. Ислам для детей / Пер. с англ. – К.,1997.

Джадалла И.А. Течения в исламе: причины возникновениея и роль в общественно-политической жизни. – М., 1992.

Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. – М., 1994.

Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке (очерки общей теории). – М.,1990.

Еремеев Д. Возникновение ислама // Азия и Африка сегодня. –1991. – №1-3.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М.,1990.

Заходер Б.Н. История восточного средневековья (Халифат и Ближний Восток). – М.,1944.

Ирвинг В. Жизнь Магомета. – Страврополь, 1992.

Ислам и исламизм. – М.: РИСИ, 1999.

Ислам: историографические очерки / Гл. ред. С.М. Прозоров. – М., 1991.

Ислам: религия, общество, государство: Сб. статей. – М., 1984.

История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. – М., 1986.

Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1998.

Климович Л.И. Ислам. Изд. 2-е. – М., 1965.

Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. Изд. 2-е. – М., 1988.

Кривелев И.А. История религии: В 2-х томах. – М., 1975-1976.

Крымский А.Е. История мусульманства. – М.,1966.

Кучер О.Н., Семотюк О.П. Ислам. – Ростов н/Д.-Харьков, 2004. – 288с. / Серия “Религии мира”

Лубский В.И. Священные книги мусульман как историко-литературный памятник. – К., 1992.

Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

Мавлютов Р.Р. Ислам. Изд. 2-е. – М.,1974.

Малышев Д.Б. Ислам (до нач. ХХ в.) // Вопросы истории. – 1980. – №11.

Массэ А. Ислам: Очерк истории / Пер. с фр. Изд. 3-е. – М.,1982.

Матар Н.И. Знакомтесь: Ислам / Пер. с англ. – К.,1997.

Медина – город Пророка // Наука и религия. – 1998. - №7 – С.18-36.

Мирча Элиаде. Священные тексты народов мира. – М., 1998.

Мэри Пат Фишер. Живые религии. – М., 1997.

Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К., 1996.

Павлов С.В., Мезинцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. – К.,1999.

Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Муххамеда. – М.,1991.

Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Пророк Муххамад. – М.-Ростов н/Д., 1999.

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.,1991.

Рахман Х.У. Краткая история ислама. – М.,2003.

Релігіознавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігіознавчий словник / А.М. Колодний, Б.О. Лобовик. – К., 1996.

Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Курс лекцій. – К., 2002.

Рукойя Максуд. Грандиозный мир: Религии мира: Ислам. – М.,2002.

Савичева Е.М. Арабский халифат. Возникновение и распространение ислама: Учебное пособие. – М.,1996.

Саид Муджтаба Мусави Лари. Основные положение ислама: Лекции по мусульманской догматике / Пер. с араб. – Баку, 1999.

Саидбаев Т.С. Ислам. – М.,1993.

Султанов Ю.І. Коран як пам‘ятник класичної арабської літератури // Відродження. – 1995. -№7,8,9,12.

Сунна пророка Мухаммеда / Пер. В.Нирши // Наука и религия. – 1997. - № 5-6, 9-11; 1998. - №5. – С.44-46; №6. – С.37-40; №7. – С.44-46; 1998. - №8. – С.36-37; №9. – С.37-38; №10. – С.22-24; №11. – С.14-16; №12. – С.34-36; 1999. - №4. – С.46-47; №5. – С.52-53; №6. – С.46-47; №7. – С.36.

Сусликов Ю. Мусульманские святыни Иерусалима // ААС. – 1998. - №5. – С.65-70.

Сухов А.Д. Религия в истории общества. – М., 1979.

Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. – М., 1973.

Сьюзан Ханиф. Что должен каждый знать об Исламе и мусульманах. – Киев, 1998.

Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. – К., 1995. – Т.1-2.

Токарев С.А. Религия и истории народов мира. – М., 1986.

Фрилинг Рудольф. Христианство и Ислам. – М., 1997.

Лунные календари // Цибульский В.В. Календари и хронология стран мира. – М.: “Просвящение”, 1982. – С.58-71.

 

Семінар №6-7


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 515; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!