ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ шліцьових З’ЄДНАНЬ 

4.1. Розшифровуємо умовне позначення шліцьового з’єднання

 

       - вид центрування;

       - кількість шліців;

       - номінальний розмір внутрішнього діаметра шліцьової втулки та шліцьового валу;

       - посадка за внутрішнім діаметром з’єднання;

       - номінальний розмір зовнішнього діаметра шліцьової втулки та шліцьового валу;

       - посадка за зовнішнім діаметром з’єднання;

       - номінальний розмір ширини западини шліцьової втулки та ширини шліца шліцьового валу;

       - посадка за шириною шліца;

                                                       - умовне позначення шліцьової втулки;

                                                       - умовне позначення шліцьового валу.

4.2 Визначаємо граничні відхилення [2] на елементи шліцьового з’єднання. Дані заносимо до табл.4.1.

Таблиця 4.1 – Номінальні розміри, поля допусків та граничні відхилення шліцьового з’єднання

Розмір,
мм

Шліцьова втулка

Шліцьовий вал

поле допуску відхилення, мкм поле допуску відхилення, мкм
Внутрішній діаметр =    
Зовнішній діаметр =    
Ширина шліца (западини) =    

 

4.3 Визначаємо параметри шорсткості поверхонь деталей шліцьового з’єднання,  не більш, мкм, [2] табл. А29.

4.4 В графічній частині будуємо схеми розташування полів допусків за внутрішнім та зовнішнім діаметрами, шириною шліца. На ескізах шліцьового валу та шліцьової втулки позна­чаємо розміри деталей та шорсткість поверхонь.

 


ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ нарізних З’ЄДНАНЬ

 

5.1 Розшифровуємо умовне позначення нарізного з’єднання

 

- різьба метрична з кутом профілю ;

     - номінальний розмір нарізного з’єднання (зовнішній діаметр гайки та болта  ______ мм);

     - номінальний шаг різьби  ______ мм;

     - поле допуску середнього діаметру гайки ( );

     - поле допуску внутрішнього діаметру гайки ( );

     - поле допуску середнього діаметру болта ( );

     - поле допуску зовнішнього діаметру болта ( );

- западина болта виконується з обов’язковим скругленням ;

                                               - умовне позначення гайки;

                                               - умовне болта.

5.2 Визначаємо номінальні розміри гайки та болта [6] табл. 4.7:

 __________________ мм;

 ________________ мм;

 __________________ мм.

 

 

 


5.3 Визначаємо граничні відхилення [7] на розміри нарізного з’єднання, розраховуємо граничні розміри діаметрів гайки та болта (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 – Граничні відхилення та граничні розміри діаметрів нарізного з’єднання

Параметр Гайка (табл. 4.16) Болт (табл. 4.15)
Середній діаметр, мм

Поле допуску    
Граничні відхилення, мкм    ;      ;
Граничні розміри, мм        
Зовнішній діаметр, мм

Поле допуску немає  
Граничні відхилення, мкм      ;
Граничні розміри, мм      
Внутрішній діаметр, мм

Поле допуску   немає
Граничні відхилення, мкм    ;
Граничні розміри, мм      

 

5.4 Розраховуємо граничні зазори.

За середнім діаметром:

 __________________ мм;

 __________________ мм.

За зовнішнім діаметром:

 ___________________ мм.

5.5 В графічній частині на ескізах позначаємо розміри гайки, болта, нарізного з’єднання.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

1. ГОСТ 25346-89. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

2. Примеры выполнения расчетно-графических работ: Учебн.-метод. пособие, Л.С.Кравченко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 168 с.

3. ГОСТ 25347-82. Единая система допусков и посадок. Поле допусков и рекомендуемые посадки.

4. СТ СЭВ 774-77 Подшипники шариковые и роликовые. Технические требования.

5. СТ СЭВ 773-77. Подшипники шариковые и роликовые. Посадки.

6. ГОСТ 24705-81 (СТ СЭВ 182-75). Резьба метрическая. Основные размеры.

7. ГОСТ 16093-81. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.

8. ГОСТ 24853-81. Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски.

9. Текстовые документы в сфере учебного процесса. Общие требования к выполнению. СТВУЗ -ХПИ- 3.01-2006.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 242;