Тема 3. Організація роботи бухгалтеріїОзнайомлення з Положенням про бухгалтерію та посадовими інструкціями бухгалтерів

Повинен знати:

• структуру та основний зміст Положення про бухгалтерію та посадових інструкцій бухгалтерів

Повинен вміти:

• розробляти основні положення документів, які регламентують організацію облікової роботи на підприємстві

Тема 4. Організація обліку необоротних активів

Ознайомлення з порядком відображення операцій з основними засобами, нематеріальними активами та іншими необоротними активами в первинних документах та регістрах обліку. Дослідження порядку ведення синтетичного та аналітичного обліку операцій з необоротними активами.

Повинен знати:

• склад та класифікацію необоротних активів на підприємстві          

• порядок відображення в обліку необоротних активів

Повинен вміти:

• складати бухгалтерські проводки за операціями із необоротними активами

• складати первинні документи за операціями з необоротними активами

• відображати необоротні активи в регістрах обліку

Тема 5. Організація обліку  запасів

Ознайомлення з порядком відображення операцій із запасами в первинних документах та регістрах обліку. Дослідження порядку ведення синтетичного та аналітичного обліку операцій із запасами.

Повинен знати:

• склад та класифікацію запасів на підприємстві           

• методи оцінки запасів при надходженні та вибутті

• порядок відображення в обліку запасів

Повинен вміти:

• складати бухгалтерські проводки за операціями із запасами

• складати первинні документи за операціями із запасами

• відображати запаси в регістрах обліку

Тема 6. Організація обліку  виробничих витрат та готової продукції

Ознайомлення з порядком відображення виробничих витрат і готової продукції в первинних документах та регістрах обліку. Дослідження порядку ведення синтетичного та аналітичного обліку виробничих витрат та готової продукції.

Повинен знати:

• склад та класифікацію виробничих витрат

• основні положення нормативних актів, що регламентують облік виробничих витрат    

• порядок відображення в обліку виробничих витрат та готової продукції

Повинен вміти:

• визначати виробничу собівартість готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг)

• складати бухгалтерські проводки із відображення виробничих витрат та готової продукції

• складати первинні документи з обліку виробничих витрат та готової продукції

• відображати виробничі витрати та готову продукцію в регістрах обліку

Тема 7. Організація обліку коштів

Ознайомлення із роботою касира на підприємстві. Ознайомлення з документальним оформленням касових операцій. Ознайомлення із загальним порядком обліку коштів на поточному рахунку в банку. Дослідження порядку ведення синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів.

Повинні знати:

• порядок відкриття рахунків в банку      

• основні положення нормативних актів, що регламентують облік грошових коштів        

• порядок відображення в обліку грошових коштів

Повинні вміти:

• складати бухгалтерські проводки із відображення грошових коштів

• складати первинні документи з обліку грошових коштів

• відображати грошові кошти в регістрах обліку

Тема 8. Організація обліку розрахунків

Ознайомлення з порядком відображення розрахункових операцій в первинних документах та регістрах обліку. Дослідження порядку ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахункових операцій.

Повинні знати:

• види та форми розрахунків         

• порядок відображення в обліку розрахункових операцій

Повинні вміти:

• класифікувати заборгованість

• складати бухгалтерські проводки із відображення розрахунків із бюджетом за податками, з постачальниками і підрядниками, покупцями та замовниками, підзвітними особами, банками за кредитними операціями, іншими особами

• складати первинні документи з обліку розрахунків із бюджетом за податками, з постачальниками і підрядниками, покупцями та замовниками, підзвітними особами, банками за кредитними операціями, іншими особами

• відображати розрахункові операції в регістрах обліку

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 110;