Тема 2. Облікова політика підприємства, документування операцій та документообігМіністерство освіти і науки України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

 

   

ПРОГРАМА

Виробничої практики

Для  студентів спеціальності

Бухгалтерський облік»

денної форми навчання

 

Автор-укладач: Андронюк Н.І.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії спеціальності

«071 «Облік та оподаткування»,

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Протокол №____ від _______201_ р.

Голова циклової комісії

______________ Н.І. Андронюк


Мета і завдання практики

Метою практики єпідготовка студентів до ефективного використання основних методів та прийомів бухгалтерського обліку в процесі вирішення практичних завдань з обраної спеціальності. За час практики студенти повинні засвоїти основні способи та процедури обліку.

Завданням виробничої практики є поглиблення теоретичних і практичних знань з облікових дисциплін з урахуванням специфіки майбутнього фаху, а також набуття професійних навичок.

В результаті проходження виробничої практики

студент повинен знати:

• порядок відображення господарських операцій в первинних та зведених документах, порядок документообігу;

• технологію обробки первинних документів в умовах функціонування АРМ бухгалтера;

• порядок проведення інвентаризації різних облікових об'єктів (основних засобів, виробничих запасів, товарів, незавершеного виробництва, розрахунків тощо).

студент повинен вміти:

• складати первинні та зведенні документи, перевіряти їх, обробляти;

• проводити основні розрахунки (з оплати праці, за податками тощо)

• проводити інвентаризацію різних облікових об'єктів і оформляти результати інвентаризації;

• складати, обробляти первинні та зведенні документи на АРМ бухгалтера.

Організація проведення практики

Виробнича практика проводиться в шостому семестрі, триває 216 години, з яких аудиторних - 120 годин, самостійна робота студента - 96 годин, що передбачено навчальним планом спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік». Робочий час студентів під час практики встановлюється із розрахунку 36 годин на тиждень.

Практика проводиться на кращих підприємствах міста та в установах, які використовують ефективні методи організації праці, мають кваліфікованих спеціалістів - керівників практичного навчання студентів та характер діяльності, що дозволяє реалізувати програму практики.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює заступник директора з виробничого навчання. Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує циклова комісія «Бухгалтерський облік та фінанси» разом з керівниками практики.

На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з техніки безпеки.

За час практики студенти повинні виконати програму практики та індивідуальне завдання.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА)

 

з/п

Теми

Всього

годин

у тому числі

Практичних занять

СРС

1

Загальна характеристика діяльності підприємства

18

8

10

2

Облікова політика підприємства, документування операцій та документообіг

18

10

8

3

Організація роботи бухгалтерії

18

12

6

4

Організація обліку необоротних активів

18

10

8

5

Організація обліку  запасів

18

12

6

6

Організація обліку  виробничих витрат та готової продукції

18

10

8

7

Організація обліку коштів

18

10

8

8

Організація обліку розрахунків

18

12

6

9

Організація обліку праці та її оплати

18

12

6

10

Організація обліку доходів, витратзвітного періоду і результатів діяльності

18

10

8

11

Організація та порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства, оформлення її результатів

18

10

8

12

Складання звітної документації

18

4

14

 

Всього годин :

216

120

96

 


Зміст програми

(виробнича практика)

Тема 1. Загальна характеристика діяльності підприємства

Організація проходження практики на підприємстві. Оформлення документів для проходження практики та інструктаж з техніки безпеки і охорони праці. Знайомство з історією підприємства. Ознайомлення з положеннями статуту підприємства та інших установчих документів.

Повинен знати:

• порядок складання засновницьких документів

Повинен вміти:

• характеризувати організаційно - правову форму підприємства та форму власності

 

Тема 2. Облікова політика підприємства, документування операцій та документообіг

Ознайомленняз наказом про облікову політику підприємства та з переліком документів і облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації. Ознайомлення з графіком документообігу.

Повинен знати:

• елементи облікової політики та способи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Повинен вміти:

• вибирати оптимальні методи та прийоми обліку, які надають можливість правильно і точно відображати факти господарського життя в обліку


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 274; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!