Тема № 3.2. Теорія розвитку та припинення горіння 

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння:

А) Процес горіння як важливий фізико-хімічний процес;

Б) Хімічне перетворення;

В) Виділення тепла;

Г) Випромінювання світла.

2. Виникнення горіння;

А) Умови виникнення горіння;

Б) Горюча речовина;

В) Джерела запалювання;

Г) Окислювачі.

3. Зони процесу горіння:

А) Зона горіння;

Б) Зона теплового впливу;

В) Зона задимлення.

4. Горючі системи:

А) Гомогенними (однорідними) системи;

Б) Гетерогенними (неоднорідними) системи.

5. Стадії горіння:

А) Виникнення полум'я;

Б) Поширення полум'я;

В) Згасання полум'я.

6. Механізм поширення полум'я:

А) Дефлаграційне поширення полум'я;

Б) Вибухове поширення полум'я;

В) Детонаційне поширення полум'я;

7. Небезпечні для людини фактори пожежі:

А) Первинні фактори пожежі;

Б) Вторинні фактори пожежі.

8. Показники пожежо- і вибухонебезпеки речовин і матеріалів:

А) Негорючі речовини і матеріали;

Б) Важкозаймисті (важкоспалимі) речовини і матеріали;

В) Пальні (що згорають) речовини і матеріали.

9. Підходи до питань нормування вибухопожежонебезпеки:

А) ГОСТ 27331-87 про класи пожеж;

Б) Імовірнісний підхід;

В) Детермінований підхід;

Г) Класифікація об'єктів за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

10. Законодавча база в галузі пожежної безпеки:

А) Реєстр законодавчої бази в галузі пожежної безпеки;

Б) «Закон України про пожежну безпеку»;

В) НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної без­пеки в Україні»;

Г) НАПБ Б.02.001-94 «Положення про державну пожежну охорону».

 

Тема № 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Вивчення глобальних проблем людства:

А) Глобалістика: загальні поняття, принципи;

Б) Англійський вчений-монах Т.Мальтус, початок XIX ст., аналіз глобальної проблеми зростання народонаселення;

В) Французький вчений Теяр де Шарден, початку XX ст., теоретичні основи сучасної глобалістики;

Г) Український вчений В.І.Вернадський - вчення про «ноосферу».

2. глобальні політичні проблеми людства:

А) Війни та гонка озброєнь в глобальному масштабі;

Б) Економічні і політичні протистояння Сходу і Заходу;

В) Економічні і політичні протистояння Півночі та Півдня.

3. Регіональні релігійні конфлікти в Європі, Азії та Африці:

А) Регіональні релігійні конфлікти в Європі;

Б) Регіональні релігійні конфлікти в Азії;

В) Регіональні релігійні конфлікти в Африці.

4. Регіональні військово-політичні конфлікти:

А) Регіональні військово-політичні конфлікти в Європі;

Б) Регіональні військово-політичні конфлікти в Азії;

В) Регіональні військово-політичні конфлікти в Африці.

5. Екологічні проблеми:

А) Знищення природних ресурсів;

Б) Забруднення навколишнього середовища;

В) Збіднення генофонду Землі.

6. Проблеми забруднення навколишнього середовища:

А) «Парниковий ефект» Планети;

Б) Зменшення концентрації озону (О3,) у стратосфері, виникнення озонових дір;

В) Проблема «кислотних дощів».

7. Демографічні проблеми:

А) «Демографічний вибух»;

Б) Постаріння і депопуляція населення;

В) Проблеми народонаселення.

8. Економічні проблеми:

А) Енергетична проблема людства;

Б) Сировинна проблема людства;

В) Продовольча проблема людства.

9. Тероризм як форма політичного екстремізму:

А) Міжнародний тероризм;

Б) Світовий мусуль­манський тероризм;

В) Технологічний тероризм;

Г) Терористичні акти в Україні;

Д) Центральні органи виконавчої влади України як учасники у боротьбі з тероризмом.

 

Модуль № 2. Організаційно правове забезпечення управлінням силами та засобами об`єкту господарювання під час надзвичайних ситуацій.

Тема № 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуаціях

 

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Загальний аналіз ризику:

А) Ризик як критерій для кількісного виміру небезпеки;

Б) Правомірний ризик;

В) Допустимий ризик;

Г) Неправомірний ризик.

2. Концепції ризиків:

А) Знехтуваний ризик;

Б) Прийнятий ризик;

В) Гранично допустимий ризик;

Г) Надмірний ризик.

3. Загальні проблеми безпеки:

А) Абсолютна безпека (нульовий рівень ризику);

Б) Концепція прийнятного (допустимого) ризику;

В) Концепція індивідуального ризику;

Г) Концепція соціального ризику;

Д) Категорії серйозності небезпеки.

4. Аналіз ризику небезпек:

А) Апріорні методи дослідження та кількісної оцінки ризику;

Б) Емпіричні методи дослідження та кількісної оцінки ризику;

В) Імовірність настання певної події.

5. Підходи до кількісної оцінки ризику:

А) Статистичний метод;

Б) Метод експертних оцінок;

В) Метод використання аналогій;

Г) Метод імітаційного моделювання.

6. Оцінка ризику небезпек:

А) Системи кількісної оцінки небезпек;

Б) Коефіцієнт ризику, коефіцієнт індивідуального ризику;

В) Методичні підходи оцінки коефіцієнту індивідуального ризику;

Г) Категорії серйозності небезпеки.

3.2.7. Управління ризиком:

А) Встановлення оптимального спiввiдношення між природною та техногенною сферами довкілля;

Б) Вдосконалення техногенної сфери;

В) Підвищення ефективності функціонування соціально-економічної та технічної систем безпеки;

Г) Таксономія небезпек;

Д) Основи управління ризиками.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 343; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!