Хто має право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу?1. Кожний учасник товариства.

2. Тільки генеральний директор.

3. Тільки дирекція товариства.

4. Учасники, що мають у сукупності більше як 20 % голосів.

 

Що визначають лінійні повноваження безпосередньо на підприємстві?

1. Узаконену владу всередині.

2. Обов'язки займати конкретну посаду.

3. Право займати конкретну керівну посаду.

4. Можливість заохочувати працівників.

 

Якими можуть бути наслідки перевищення норми управління?

1. Неоднорідність завантаженості підлеглих, поверхневий підхід до менеджменту підприємства.

2. Оптимальний розподіл функцій в апараті управління.

3. Перевантаження працівників.

4. Підвищення ефективності менеджменту.

 

7. Вставте пропущене слово: „Трудова дисципліна - це додержання працівниками правил внутрішнього розпорядку, сумлінне виконання своїх...”

1. Обов'язків.

2. Прав.

3. Бажань.

4. Нахилів.

 

На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію ділової стратегії підприємства?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Оперативного.

4. Нижчого.

 

Що відображає якісні та кількісні характеристики організації, принципово нову якість всієї організації загалом, які виникають внаслідок реалізації системних зв'язків і відношень?

1. Ефективність менеджменту.

2. Ефект менеджменту.

3. Продуктивність праці.

4. Розвиток підприємства.

 

Якими є за змістом основні завдання менеджменту кризових ситуації?

1. Підготовка заходів по упередженню кризових явищ у діяльності підприємства.

2. Визначення причин виникнення кризи.

3. Створення програм антикризового менеджменту.

4. Усі перераховані заходи.

 

Якому рівню відповідає стратегія діяльності основних структурних одиниць підприємства?

1. Функціональному.

2. Корпоративному.

3. Операційному.

4. Діловому.

 

Якою повинна бути основна мета організації відповідно до концепції життєвого циклу?

1. Отримання максимального прибутку.

2. Розвиток власних характеристик відповідно до змінності зовнішнього оточення.

3. Збільшення власної долі ринку.

4. Створення потужних "бар'єрів входу" для конкурентів.


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1. Державна податкова адміністрація, санітарно-епідеміологічна служба, держпожежогляд належать:

1. До державних органів влади.

2. До факторів зовнішнього середовища непрямої дії.

3. До державних органів контролю.

4. До факторів внутрішнього середовища.

 

На якому з етапів життєвого ціклу організації повинні формуватися адаптаційні властивості?

1. Зрілості.

2. Прискорення росту.

3. Уповільнення росту.

4. Зародження.

 

3. Елементи управління, що відображають формальний бік підприємства і закріплені наявними адміністративними засобами:

1. «М'які».

2. «Жорсткі».

3. Як «м'які», так і «жорсткі».

4. Прямого і непрямого впливу.

 

Хто здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу управління ТОВ?

1. Ніхто не здійснює.

2. Збори учасників товариства.

3. Ревізійна комісія.

4. Спостережна рада товариства.

 

Що визначає лінійні повноваження безпосередньо на підприємстві?

1. Існуючий вертикальний розподіл праці в ієрархії управління.

2. Розміри підприємства.

3. Види діяльності підприємства.

4. Горизонтальний зв'язок між структурними одиницями.

 

У чому виявляється основний зміст класичної концепції розподілу повноважень?

1. Повноваження розподіляються зверху донизу в загальному процесі управління.

2. Повноваження відповідають функціям менеджменту.

3. Повноваження розподіляються знизу догори в ієрархії менеджменту підприємства.

4. Повноваження надаються в обсязі, що може охоплювати керівник.

 

Які основні види службового контролю розрізняють

1. Попередній, поточний, заключний.

2. Попередній та оперативний.

3. Тотальний, вибірковий.

4. Попередній та заключний.

 

8. За змістом поняття «дисципліна» є адекватним до •

1. Обмеження.

2. Правила.

3. Принципи.

4. Функції.

 

Які заходи можуть бути включені до захисної тактики в антикризовому менеджменті?

1. Скорочення витрат, персоналу, виробництва.

2. Модернізація підприємства, активний маркетинг.

3. Залучення кредитів, збільшення обсягів робочого часу.

4. Впровадження інноваційної та інвестиційної програм.

 

Менеджери якого рівня несуть відповідальність за реалізацію функціональної стратегії підприємства?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Нижчого.

4. Оперативного.

 

11. Визначення місії підприємства та основних стратегічних орієнтирів відбувається на:

1. Початковому етапі створення підприємства

2. Підготовчому етапі створення підприємства

3. Організаційному етапі створення підприємства

4. Реєстраційному етапі створення підприємства.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 190;