Якими є за змістом основні завдання менеджменту кризових ситуації?1. Підготовка заходів по упередженню кризових явищ у діяльності підприємства.

2. Визначення причин виникнення кризи.

3. Створення програм антикризового менеджменту.

4. Усі перераховані заходи.

 

Якому рівню відповідає стратегія діяльності основних структурних одиниць підприємства?

1. Функціональному.

2. Корпоративному.

3. Операційному.

4. Діловому.

 

Якою повинна бути основна мета організації відповідно до концепції життєвого циклу?

1. Отримання максимального прибутку.

2. Розвиток власних характеристик відповідно до змінності зовнішнього оточення.

3. Збільшення власної долі ринку.       

4. Створення потужних "бар'єрів входу" для конкурентів.

 


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1. Фактори зовнішнього середовища впливають на ефективність функціонування:

1. Підприємств тільки невиробничої сфери.

2. Будь-якого підприємства.

3. Підприємств тільки виробничої сфери.

4. Не мають ніякого впливу.

 

Якою повинна бути основна мета організації відповідно до концепції життєвого циклу?

1. Отримання максимального прибутку.

2. Розвиток власних характеристик відповідно до змінності зовнішнього оточення.

3. Збільшення власної долі ринку.

4. Створення потужних "бар'єрів входу" для конкурентів.

 

3. Визначення: сукупність та послідовність цілеспря­мованих дій керівника (апарату управління) з метою узгодження спільної діяльності людей має відношення до:

1. Функцій управління.

2. Процесу управління.

3. Методів управління.

4. Принципів управління.

 

З якою періодичністю скликаються збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю?

1. Не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.

2. Не рідше одного разу на рік.

3. Не рідше разу на квартал.

4. Не частіше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.

 

За якою формулою можна розрахувати кількість усіх можливих посадових зв'язків (К.) на підприємстві між керівником і підлеглими (п)?

1. К=п(2п/2+п-1).

2. К=п/2п+п+1).

3. К=п/2+п.

4. К=п.

 

6. Сукупність певних підрозділів та їх працівників, що допомагають менеджерам здійснювати свої повноваження і обов'язки, але не мають розпорядницьких фунщій, —це:

1. Адміністративний апарат.

2. Технологічна структура менеджменту.

3. Канцелярія підприємства.

4. Рівень управління.

 

Що дозволяє виявити негативні відхилення та корегувати діяльність підприємства, а також виявляти та поширювати позитивні та корисні надбання в діяльності підприємства

1. Організація службового контролю.

2. Реалізація процесу планування.

3. Облік результатів діяльності.

4. Організація мотиваційного впливу.

 

8. Що розуміється під «додержанням встановлених режиму та технології роботи, виконання правил техніки безпеки»:

1. Виробнича дисципліна.

2. Трудова дисципліна.

3. Статична дисципліна.

4. Управлінський контроль.

 

На які характеристики кризової ситуації впливають джерела та причини її виникнення?

1. Тривалість окремих фаз, глибина та широта кризи.

2. Розмір збитків підприємства.

3. Кількість звільнених працівників.

4. Тривалість та зміст антикризових заходів.

 

На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію корпоративної стратегії?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Оперативного.

4. Нижчого.

 

Розвиток соціальної структури колективу організації системи відносин між працівниками, їх матеріального забезпечення, вдосконалення організаційної культури характеризується як

1. Економічна ефективність.

2. Продуктивність праці.

3. Соціальна ефективність.

4. Організаційна ефективність.

 

12. Вставте пропущене слово: „Трудова дисципліна - це додержання працівниками правил внутрішнього розпорядку, сумлінне виконання своїх...”

1. Обов'язків.

2. Прав.

3. Бажань.

4. Нахилів.

 


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1. Визначте напрями державного регулювання діяльності підприємств торгівлі:

1. Державна податкова адміністрація, місцеві органи самоуправління.

2. Податкові та статистичні управління.

3. Законодавство, державні органи контролю, державні органи влади.

4. Законодавчі акти, державна податкова політика, статистичні управління.

 

За рахунок чого можна досягнути високого рівня адаптивності організації?

1. Незалежність від впливу зовнішнього середовища.

2. Децентралізація управління.

3. Безперервне вдосконалення управління.

4. Централізація управління.

 

3. Закінчіть наведений перелік елементів управління підприємством: стиль керівництва підприємством, сума навичок та цінностей персоналу, стратегії, системи і процедури управління:

1. Принципи та методи управління.

2. Функції та методи управління.

3. Структура та склад персоналу.

4. Структура та кількість підрозділів.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 417;