МЕТОДОЛОГІЯ ГЛОБАЛІСТИКИ ЯК ВЧЕННЯNbsp;  

ГЛОБАЛЬНІ

ПРОБЛЕМИ

ЛЮДСТВА

 

 

 

 


В С Т У П

 

Природа – это не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы взяли взаймы у потомков.

Древняя индийская сентенция

 

Кожна частка Землі священна,

Кожне сяйво соснової шпильки,

Кожний піщаний берег, кожний туман

У лісі, кожна лука і дзинкотлива комаха

Є священними…

Вождь північноамериканських індіанців Сієтл

 

Тільки коли буде зрубано Останнє Дерево,

Тільки коли буде отруєна Остання Річка,

Тільки коли буде спіймано Останню Рибу,

Тільки тоді ви зрозумієте,

Що неможливо Їсти Гроші…

Індіанське пророцтво

"Мне хочется назвать XX век не веком катастрофы, как иногда его называют, а веком предупреждения. События нынешнего века позволили нам заглянуть за горизонт - мы увидели лицо реальности, которая нас может ожидать - ожидать нас всех, все человечество. Пережитые годы и события нас действительно предупреждают. Но одновременно и дают нам шанс, ибо мы поняли - еще многое сделать не поздно. Но для этого нужны Коллективные Решения и Коллективная Воля! Я убежден в том, что мир идет к рациональному обществу, в котором при всем многоцветии палитры культур, необходимого для обеспечения будущего Человеку, утвердится единство без национальных границ, национальных правительств и конфронтации".

Академик Никита Николаевич Моисеев,

из книги "Современный рационализм"

http://www.ccas.ru/manbios/mois_r.html

Усе взаємопов'язано з усім – говорить перший екологічний закон. Виходить, і кроку не можна ступити, не зачепивши, а часом і не порушивши чого-небудь із навколишнього середовища. Кожний крок людини по звичайній галявині – це десятки погублених мікроорганізмів, потривожених комах тощо.

Уже в минулому столітті виникла тривога людини за долю планети, а на рубежі нового тисячоліття справа дійшла до кризи світової екологічної системи через пресинг людського суспільства на навколишнє середовище.

У процесі історичного розвитку людської діяльності відбувається ламання застарілих технологічних способів і соціальних механізмів взаємодії людини із природою. На початку людської історії діяли переважно адаптаційні (пристосувальні) механізми взаємодії. Людина підкорялася чинностям природи, пристосовувався до змін, що відбувають у ній, змінюючи в міру цього свою власну природу. Потім у міру розвитку продуктивних чинностей взяло гору утилітарне відношення людини до природи, іншій людині. Сучасна епоха порушує питання про перехід до нового шляху соціальних механізмів, якому варто назвати коеволюційним або гармонійним. Глобальна ситуація, у якій опинилося людство, відображає й виражає загальну кризу споживчого відношення людини до природних і соціальних ресурсів. Розум підштовхує людство до усвідомлення життєвої необхідності гармонізації зв'язків і відносин у глобальній системі «Людина - Техніка - Природа». У зв'язку із цим особливого значення набуває осмислення глобальних проблем сучасності, їхніх причин, взаємозв'язку, шляхів їхнього рішення.

Навчальна дисципліна «Глобальні проблеми людства» має на меті розгляд причини, сутнісний зміст та можливі шляхи вирішення глобальних проблем, «світову кризову динаміку», проблеми ресурсного дефіциту, боротьби провідних держав за ринки ресурсів, про сучасний «постіндустріалізм» у світовому співтоваристві тощо.

Вивчення взаємодії суспільства й природи є однією з актуальних завдань сучасної географії. Посилення антропогенного тиску на ландшафти Землі, усе більш вагомий вплив людини на окремі компоненти геосфери призвели до того, що багато проблем розвитку людства та його взаємодії з оточуючим середовищем з рангу локальних і регіональних перейшли в ранг глобальних. Сьогодні перетворенням піддаються не окремі ділянки земної поверхні, а географічна оболонка в цілому.

В цьому курсі ми з вами ознайомимося з різними точками зору, розберемо сильні й слабкі сторони пропонованих теорій, спробуємо виробити й обґрунтувати власну точку зору на дискусійні проблеми.

По завершенні вивчення даного курсу ви будете знати про завдання, закономірності, етапи й форми глобального розвитку й сутності сучасних глобальних проблем суспільства та охорони навколишнього середовища.

Головна задача курсу – світоглядна – подати цілісний географічний погляд на складний, різноманітний світ, його розвиток і проблеми. Основним завданням курсу є ознайомлення з тими проблемами, які в наш час ученими планети трактуються як глобальні.

Загальнопланетарні процеси та явища природного й антропогенного походження потребують їх цілісного, комплексного осмислення, оскільки вони проявляються на Землі. Просторові аспекти цього динамічного комплексу у всіх проявах його життя і майбутнього є предметом дослідження вчення про глобальні проблеми людства, що структурно входить до змісту глобалістики (інколи її асоціюють із глобальною географією). Саме географії під силу його пізнання, оскільки вона залишається єдиною дисципліною, що синтезує природничий та суспільний напрями в науці.

До найгостріших глобальних проблем відносять світові та регіональні конфлікти, екологічні, демографічні, сировинні проблеми, посилення диспропорції в розвитку країн світу та рівнях споживання, поширення небезпечних хвороб, «кризу культури» та ін.

Дисципліна «Глобальні проблеми людства» інтегрує знання, набуті вами протягом всіх попередніх курсів навчання, а також максимально використовує загальноосвітній та культурологічний потенціал географії як наукової дисципліни.

Вона особливо тісно пов’язана із тими теоретичними знаннями, що ви отримали при вивченні курсів «Основи суспільної географії», «Соціальна географія», «Географія населення», «Соціальна та економічна географія», «Загальне землезнавство», «Фізична географія материків та океанів», «Загальна екологія», інших фізико- та суспільно-гоеграфічних дисциплін; низка питань потребуватиме від вас залучення знань із дисциплін «Методи географічних досліджень», «Геоінформаційні системи» тощо.

Головний методологічний принцип дисципліни – система знань, вмінь і навичок просторово-територіального аналізу й проблемного прогнозування розвитку географічних систем, аналіз шляхів й методів раціонального природокористування тощо.

Вивчення курсу передбачає використання теоретичної складової, в тому числі властивого глобальній географії понятійно-термінологічного апарату в підручниках, словниках, а також широке залучення сучасних джерел інформації.

Навчальна дисципліна «Глобальні проблеми людства» викладається за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми поточного контролю: модульний контроль (тестування), розрахункова робота, виконання самостійної роботи.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  І.

МЕТОДОЛОГІЯ ГЛОБАЛІСТИКИ ЯК ВЧЕННЯ


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 57; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ