Клімат та погода як комплекси факторів навколишнього середовищаЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра загальної гігієни та екології

 

 

МеТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

до практичних занять

 

 

з гігієни та екології

 

 

Модуль 2

 

 

для студентів 3 кУРСУ медичногофакультету зА спеціальнІстЮ

«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

 

 

ЗапоріжжЯ - 2017

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з гігієни та екології (Модуль 2) підготовлено згідно матеріалів, розроблених викладацьким складом кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету, відповідно до програми навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа».

 

Авторський колектив:

зав. кафедри, доцент, к.м.н. Севальнєв А.І., професор , д.мед.н. Гребняк М.П.,

доценти: к.м.н. Сушко Ю.Д., к.м.н. Торгун В.П., к.м.н. Кірсанова О.В.,к.мед.н. Федорченко Р.А.

старші викладачі: к.м.н. Соколовська І.А.,к.мед.н. Куцак А.В., Шаравара Л.П.

асистент Волкова Ю.В.

 

 

Автори виходили з сучасних вимог до викладання, контролю теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідності переходу на європейські принципи навчання.

 

 

 

Навчально-методичний посібник

затверджено на засіданні кафедри

загальної гігієни та екології ЗДМУ

від 25.08.2017 р. протокол №1

Тема 1

МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ КЛІМАТО-ПОГОДНИХ УМОВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ПРОФІЛАКТИКА МЕТЕОТРОПНИХ РЕАКЦІЙ

Навчальна мета

1.1. Оволодіти загальними методичними підходами до збору, обробки та аналізу гідрометерологічної та іншої інформації з метою гігієнічної оцінки клімато-погодних умов місцевості.

1.2. Оволодіти схемою і методикою оцінки впливу погоди та клімату на організм людини та її здоров’я та розробки гігієнічних рекомендацій з профілактики геліометеотропних реакцій у здорової та хворої людини.

Вхідні знання та вміння

2.1. Знати:

2.1.1.Фізіологію терморегуляції та адаптації людини.

2.1.2. Основи гігієни навколишнього середовища.

2.1.3. Медичні класифікації погоди.

2.1.4. Методику медико-метеорологічного прогнозування.

2.1.5.Методи профілактики (перманентної, сезонної, термінової) геліометеотропних реакцій у здорової та хворої людини при різних захворюваннях.

2.1.6. Загальні та прикладні медичні класифікації клімату.

2.1.7. Структуру і організацію служби нагляду за клімато-погодними умовами та їх прогнозуванням.

2.2. Вміти:

2.2.1. Визначати показники, що характеризують кліматичні та погодні умови місцевості, і давати гігієнічну оцінку результатам.

2.2.2. Проводити статистичні розрахунки, в т.ч. за допомогою програмуючих мікрокалькуляторів чи комп’ютерів.

2.2.3. Подавати результати статистичної обробки у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схематичних карт.

 

Питання для самопідготовки

3.1. Навколишнє середовище, його компоненти. Основні закономірності впливу навколишнього середовища на здоров’я людини.

3.2. Погода, визначення поняття. Фактори, що формують та характеризують погоду.

3.3. Закономірності атмосферної циркуляції. Формування різних типів погоди.

3.4. Основні термобаричні процеси: пасати, антипасати, циклони, антициклони, атмосферні фронти. Температурна інверсія.

3.5. Вплив погоди на психоемоційний стан та здоров’я. Геліометеотропні реакції людини, визначення поняття, механізм їх виникнення.

3.6. Медичні класифікації погоди, значення показників, які лежать в їх основі.

3.7. Вплив метеорологічних умов на динаміку забруднення атмосферного повітря. Смог.

3.8. Медичне прогнозування погоди, принципи та методи профілактики геліометеотропних реакцій. Вплив гострих погод на психоемоційну сферу людини.

3.9. Клімат. Визначення поняття. Фактори, що формують та характеризують клімат місцевості.

3.11. Класифікація та гігієнічна характеристика кліматичних поясів. Кліматичне зонування території України.

3.12. Особливості клімату у різних природно-географічних регіонах.

3.13. Акліматизація. Основні гігієнічні питання акліматизації на Півночі, Півдні та в умовах аридної зони і високогір’я.

3.13. Гідрометеорологічна служба, методика обробки та значення даних метеорологічного спостереження для медико-гігієнічної оцінки клімато-погодних умов.

3.14. Використання кліматичних факторів з оздоровчою та профілактичною метою, санаторно-курортного лікування при різних захворюваннях.

 

Завдання для самопідготовки

4.1. Розв’яжіть ситуаційні задачі.

4.1.1. Протягом 8 днів з 15 по 22 березня над м. Києвом стаціонував малорухливий антициклон, який зумовив стійку без опадів погоду. Метеорологічні показники о 13 год. 22 березня:

Атмосферний тиск - 760 мм рт.ст.;

Добовий перепад атмосферного тиску - 4 мм рт.ст.;

Температура повітря - (+12С);

Добовий перепад температури повітря - (+30С);

Відносна вологість повітря - 60%;

Вміст кисню у повітрі - 325 мг/л;

Швидкість руху повітря - 2,0 м/сек.

Згідно прогнозу Українського бюро погоди 23 березня погода різко зміниться у зв’язку з наближенням циклону з теплим фронтом. О 13 год. 23 березня очікується дощова хмарна погода з такими метеорологічними показниками:

Атмосферний тиск - 745 мм рт.ст.;

Температура повітря - (+6С);

Відносна вологість - 100%;

Вміст кисню у повітрі - 250 мг/л;

Швидкість руху повітря - 10 м/сек.

Визначити:

1. Яка погода згідно медичної класифікації спостерігалась 22 березня і яка очікується 23 березня?

2. Яка біотропність погоди у перший та другий періоди

3. Дайте рекомендації хворим з серцево-судинною патологією, які знаходяться на диспансерному обліку, щодо профілактики геліометеотропних реакцій, пов’язаних із зміною погоди.

4.1.2. Лікаря-терапевта медико-санітарної частини Київського механічного заводу відправили у складі бригади будівельників в район Середньої Азії для надання допомоги населенню, яке постраждало від землетрусу. З кліматичного опису цього регіону та з даних метеослужби лікар отримав деякі клімато-погодні характеристики місцевості:

Середньомісячна температура повітря у січні - (+2С);

Середньомісячна температура повітря у липні - (+28С);

Середньомісячна відносна вологість повітря у липні - 24%;

Загальнорічна кількість опадів - 90 мм;

Переважний напрямок вітру - південно-східний;

Середня швидкість вітру - 1,2 м/сек.

Визначити:

1. В якій кліматичній зоні будуть працювати будівельники

2. Які кліматичні і погодні умови характеризують даний регіон Гігієнічні особливості цих умов.

3. Які особливості фізіологічних реакцій пов’язані з перебуванням та акліматизацією у даній зоні

4. Які гігієнічні рекомендації, зумовлені клімато-погодними умовами місцевості по відношенню до:

а) планування і будівництва житлових та лікарняних будівель;

б) водопостачання та питного режиму;

в) особливостей харчового раціону, режиму харчування;

г) підбору одягу.

 

Структура та зміст заняття

Заняття семінарського типу і проводиться в учбовій лабораторії кафедри. На початку заняття викладач проводить опитування студентів для визначення вихідного рівня їх знань. Далі розглядаються теоретичні питання згідно п.3.

Після цього студенти знайомляться з вихідними даними ситуаційних задач про погодні та кліматичні умови населеного пункту, обробляють ці дані, дають гігієнічну оцінку отриманим результатам та гігієнічні рекомендації. Робота оформляється у вигляді розгорнутого гігієнічного заключення, якому (після викладення тексту задачі) повинні передувати узагальнені дані, що характеризують основні показники погоди і клімату. При узагальненні та гігієнічній оцінці результатів необхідно користуватися довідковими матеріалами, які наведені в додатках, а також в рекомендованій літературі.

Кінцевий рівень знань студентів перевіряється шляхом обговорення результатів рішення ситуаційної задачі та перевірки протоколів.

Література

1. Гребняк М.П., Щудро С.А. Медична екологія : Навчальний посібник // За редакцією професора Гребняка М.П. – Дніпропетровськ: «Акцент», 2016. – С. 197-230.

2. Гігієна та екологія. Підручник / За ред. В.Г. Бардова.– Вінниця: Нова книга, 2006.–С. 94-122.

2. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. : Підручник / Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін./ За ред. Є.Г.Гончарука. - К.: Вища школа, 1995. - С. 143-192.

3. Бардов В.Г. Гигиена климата. - Учебное пособие по общей гигиене. -К, 1990. - 136 с.

4. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. / І.І.Даценко, О.Б.Денисюк, С.Л.Долошицький та ін. /За ред. І.І.Даценко. - Львів, 1992 - С. 51-57.

5. Никберг И.И., Ревуцкий Е.Л., Сакали Л.И. Гелиометеотропные реакции человека. - К.: Здоров’я, 1986. - 144 с.

6. Оранский. И.Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы. - М.: Медицина, 1988. - 288с.

7. Бокша В.Г. Справочник по климаторерапии. - К.: Здоров’я, 1989. – 208 с.

9.   Лекція.

 

Оснащення заняття

1. Таблиці: кліматичних поясів Землі та кліматичних зон України.

2. Таблиці: медичні класифікації погоди за Григор’євим, Федоровим, Овчаровою.

3. Таблиця: Міждобова мінливість елементів погоди.

4. Таблиця: Гігієнічна оцінка тропності погоди щодо розвитку гіпертонічних кризів, інфаркту міокарду, порушень мозкового кровообігу.

5. Таблиці: Гігієнічна оцінка тропності погоди щодо загострень ішемічної хвороби серця, бронхіальної астми.

6. Ситуаційні задачі: - для оцінки погоди.

Клімат та погода як комплекси факторів навколишнього середовища

Погода - сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери у відносно короткий проміжок часу (години, доба, тиждень).

Клімат- багаторічний режим погод, який систематично повторюється у даній місцевості.

Таким чином, погода - явище мінливе, а клімат - статистично стійке, характерне для даної місцевості.

Фактори, формуючі погоду:

1. Природні:

Інтенсивність сонячної радіації (сумарна і еритемна - УФ радіація, тривалість сонячного сяйва) та сонячна активність (сонячні плями, активні області, хромосферні спалахи, радіовипромінювання);

Характер підстилаючої поверхні (сніг, вода, ґрунт тощо);

Атмосферна циркуляція (циклони, антициклони, атмосферні фронти, пасати, мусони тощо).

2. Антропогенні:

Забруднення атмосфери промисловими викидами (смог);

Знищення лісів, меліорація, іригація, створення штучних водойм;

Тип погоди залежить також від клімату місцевості та сезону року.

Фактори, що характеризують погоду:

1. Геліофізичні:

- інтенсивність сонячної радіації (сумарна і еритемна - УФ радіація, тривалість сонячного сяйва);

- сонячна активність (сонячні плями, активні області, хромосферні спалахи, радіовипромінювання);

2. Геофізичні:

- напруженість планетарного і аномального геомагнітного поля, геомагнітні бурі, імпульси.

3. Електричний стан атмосфери:

- напруженість електричного поля атмосфери, градієнт потенціалу, електропровідність атмосфери, іонізація повітря, електромагнітні коливання і розряди.

4. Метеорологічні фактори:

- температура повітря, радіаційна температура поверхонь;

- вологість повітря;

- напрямок і швидкість руху повітря;

- атмосферний тиск.

5. Синоптичні явища:

- хмарність, опади, їх характер (дощ, сніг).

6. Хімічний склад приземного шару атмосфери:

- концентрація кисню, вуглекислого газу, атмосферних забруднень.

Кліматоформуючі фактори:

Географічна широта місцевості, яка визначає висоту підняття сонця над горизонтом, приплив сонячної радіації на одиницю поверхні землі;

Висота над рівнем моря та рельєф місцевості (рівнинна, пересічна, гори);

Тип поверхні (ліси, лісостеп, степ, пустеля, водойми);

Близькість моря, океану, характер морських течій (теплі, наприклад Гольфстрім, холодні, наприклад Лабрадорське);

Особливості циркуляції повітряних мас (циклони, антициклони, атмосферні фронти, пасати, мусони, пануючі місцеві напрямок і сила вітру, наприклад фен, норд, бора, сірокко тощо).

Кліматохарактеризуючі фактори:

1. Температурні умови місцевості:

- абсолютна мінімальна температура;

- абсолютна максимальна температура;

- річна амплітуда температур;

- сереньосічнева температура;

- середньолипнева температура;

- середньорічна температура.

2. Вологість повітря:

- мінімальна вологість;

- максимальна вологість;

- середньорічна вологість;

- річна кількість та характер опадів (дощ, сніг);

- середньомісячна кількість опадів;

- загальне число днів з опадами;

- середньомісячне число днів з опадами;

- загальна кількість “сухих днів” за рік;

- загальна кількість “вологих” (дощових, снігових) днів за рік.

3. Атмосферний тиск:

- мінімальний тиск;

- максимальний тиск;

- середньорічний тиск;

- амплітуда перепадів тиску.

4. Напрямок і швидкість руху повітря;

- роза вітрів місцевості, співвідношення вітряних і штильових днів за рік;

- максимальна швидкість руху повітря;

- середньорічна швидкість вітрів.

5. Світловий клімат:

- середньомісячна мінімальна горизонтальна освітленість;

- середньомісячна максимальна горизонтальна освітленість;

- середньорічна горизонтальна освітленість;

- загальне річне число сонячних днів;

- місяць з найбільшим числом сонячних днів;

- місяць з найменшим числом сонячних днів;

- середньомісячне мінімальне напруження сонячної радіації;

- середньомісячне максимальне напруження сонячної радіації;

- середньорічне напруження сонячної радіації.

6. Ґрунт:

- характер ґрунтів: сухі, заболочені;

- глибина промерзання ґрунту;

- тривалість залягання снігового покриву;

- тривалість опалювального сезону.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 416; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ