Загальна сума балів за проект - портфоліо – 40 балів, якщо повністю виконані всі вимоги до написання проектуМетоди контролю

       Поточне оцінювання магістра на занятті, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання; тести (модульні зрізи).

Студент має змогу отримати:

33 бали:

24 бали за роботу на практично-семінарських заняттях (3x8);

9 балів – за тести проміжного контролю (3Х3);

40 балів – за індивідуальне-дослідне завдання;

27 балів – за підсумковий тест.

 

Методи навчання

На заняттях застосовуються методи:

·  обміну навчально-методичною інформацією: лекція, пояснення, розповідь;

·  наочності: таблиці, схеми, презентації; методи організації мислитель них дій, розвитку творчого і критичного мислення (аналіз, синтез, порівняння;

· синектика, дедукція, індукція та ін.) студентів; методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: ділові та рольові ігри, дискусії: “круглий стіл”, дебати, “техніка акваріуму”, експертна група; диспути;

·  інтерактивні: кейс-метод, “мозковий штурм”;

самостійна робота: метод проектів, метод портфоліо.                            

Питання до заліку з курсу “Педагогіка і психологія вищої школи” для магістрнтів філологічного факультету

Розділ І. Загальні основи педагогіки вищої школи

1.Педагогіка і психологія вищої школи як наука.

2.Об’єкт, предмет, зв’язок  педагогіки і психології вищої школи з іншими науками ( і з науками за фахом магістранта).

3.Основні педагогічні та психологічні категорії  науки ( виховання, освіта, розвиток особистості, навчання та ін.).

4. Система педагогічних наук.

5.Педагогіка вищої школи як наука і як мистецтво.

6. Сучасні методологічні підходи у педагогіці і психології вищої школи.

7.Завдання педагогіки і психології вищої школи на сучасному етапі.

8.Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

9.Методи емпіричного дослідження та його значення для розвитку педагогіки і психології вищої школи.

10.Методи педагогічного експерименту і математичної статистики у дослідженнях з педагогіки і психології вищої школи.

11.Заснування і діяльність Львівського університету.

12.Розвиток юридичного факультету у Львівському університеті.

Розділ ІІ. Основи національного виховання студентської молоді

13.Психолого-педагогічні особливості студентського віку.

14.Період переходу зі школи у вищій навчальний заклад як важливий етап становлення молодої людини.

15.Студентський колектив, його особливості. Вирішальний вплив студентського колективу на формування та розвиток особистості юнаків і дівчат.

16. Соціалізація як процес формування особистості у певних соціальних умовах.

17.Період навчання у вищих навчальних закладах – важливий період соціалізації людини.

18.Механізми соціалізації: засвоєння соціальної ролі студента, підготовка до оволодіння соціальною роллю (спеціаліста-професіонала), механізм наслідування та механізм соціального впливу з боку викладачів та студентської групи.

19.Проблема ідентичності, проблема вибору близької людини, проблема самореалізації у юнацькому віці.

20.Сутність християнського виховання ідеалу людини для виховання української молоді ( за Г.Ващенком).

Розділ ІІІ. Основи дидактики вищої школи

21.Філософські, методологічні і психологічні основи навчання, його рушійні сили.

22.Дидактика вищої школи як наука. Мета, завдання та зміст вищої освіти України.

23.Проблемне навчання у вищому навчальному закладі, його особливості.

24.Загальна характеристика форм організації навчальної діяльності студентів у вищій школі.

25.Поняття про технологію навчання як системну категорію.

26.Структурні складові технології навчання (цілі навчання, зміст освіти, засоби педагогічної взаємодії, студент і викладач, результат діяльності).

27.Класифікація технологій навчання.

28.Дистанційне навчання у ВНЗ та його особливості.

29.Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі.

30.Методика групової роботи у вищому закладі освіти, її особливості, переваги та недоліки.

31.Навчання як систематичне дослідження, “синектика”, дискусії, рольові ігри як моделі навчання.

32.Типи практично-семінарських занять за інтерактивною методикою.

33.Сутність педагогічного діагностування, контролю, самоконтролю, корекції, оцінювання та обліку успішності навчання студентів.

34.Структурно-функціональна модель вищого навчального закладу. Принципи управління вищим навчальним закладом.

35.Структура управління ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 84; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ