Залежно від соціального ризику пільгові пенсії, як і страхові, поділяються на пенсії за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальникаДИСЦИПЛІНА : ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лекційне заняття № 7

Теоретичне заняття - 2 година, самостійне вивчення - 4 години)

Тема 7.Правове регулювання спеціальних пенсій.

Мета:дати студентам чітке поняття правових ознак спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України.  Студенти повинні знати  поняття і підстави призначення пенсії за вислугу років.

План заняття:

1. Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України.

2. Поняття і підстави призначення пенсії за вислугу років.

3. Суб’єкти пенсій за вислугу років.

4. Специфіка правового забезпечення окремих громадян пенсіями за вислугу років.

5. Поняття та умови призначення пенсій за вислугу років.

6. Порядок обчислен­ня вислуги років.

Питання для самостійного вивчення.

1. Державне пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальниць­кого і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб, а також воїнів АТО.

2. Пенсійне забезпечення державних службовців.

3. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Пенсійне забезпечення народних депутатів.

5. Пенсійне забезпечення суддів і службових осіб органів прокуратури.

6. Право відстроченого виходу на пенсію.

7. Пенсійне забезпечення осіб, що досягли пенсійного віку і продовжують працювати.

8. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників. Коло осіб, умови призначення, розмір.

9. Пенсії особам, які мають особливі заслуги перед Україною. Поняття “особливі заслуги перед державою”. Коло осіб, умови призначення, розмір.

10. Пенсії особам, що постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи. Коло осіб, умови призначення, розмір. Поняття “ліквідатор” та “потерпілий”.

11. Документи, що необхідні для призначення пенсій.

1 КонституціяУкраїни від 28.06.1996р.
2 Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07. 2003 р. № 1058.
3 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 19057.
4 Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Комент., позовні заяви, заяви, скарги: Навч. посібн., 2-е вид., доп. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 288 с.
5 Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. - X.: Одиссей, 2000. - 384 с.
6 Бойко М.Д. Право соціального забезпечення. - Олан, 2004.
7 Пилипенко П.Ю., Буряк В.Я., Синчук С.М. та ін. Право соціального забезпечення: Навч.посібник. -К.: Ін Юра, 2006.
8 Бойко М.А. Право соціального забезпечення України: Навч.посібник. - К.: Атіка. 2006.
9 Пилипенко П.Д. Право соціального забезпечення. К.: Ін Юра, 2009.

ЛЕКЦІЯ

Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України.

Спеціальні пенсії- пенсії, які призначаються громадянам у зв’язку з роботою на певних посадах, пов’язаних із виконанням соціально-значущих обов’язків, і виплачуються за рахунок різних джерел, право на які, а також порядок призначення і виплати яких визначаються спеціальним законодавством, що прийняте щодо певних осіб, які виконують державні чи інші суспільно значущі функції.

   

У системі пенсійного забезпечення України, крім страхових пенсій, існує ще один вид пенсійних виплат, які здійснюються щодо окремих категорій громадян. їх прийнято називати спеціальними пенсіями,оскільки право на них, а також порядок призначення і виплати визначаються спеціальним законодавством, що ухвалене стосовно певних осіб, які виконують державні чи інші суспільно значимі функції. Спеціальному правовому регулюванню підлягає і пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок техногенних та екологічних катастроф. Наявність цього виду пенсій засвідчує ставлення держави до певних видів діяльності, а також про додаткову соціальну підтримку тих осіб, які виконують соціально значимі функції.

Характерною ознакою спеціальних пенсій є те, що вони виплачуються за рахунок коштів різних джерел. Це можуть бути надходження Пенсійного фонду, бюджетні та інші джерела. Пенсії, наприклад, військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу внутрішніх справ та деяким іншим особам виплачуються як безпосередньо з державного бюджету, так і за рахунок коштів, які бюджет спрямовує на

утримання відповідних державних органів. В інших випадках застосовується змішаний порядок фінансування виплати цих пенсій. Зокрема, основна частина пенсії, у розмірі, що визначений законодавством про страхові пенсії, виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, а решта — за рахунок коштів Державного бюджету України.

Ще однією ознакою спеціальних пенсій є те, що, крім загальних підстав, право на них виникає за наявності спеціального стажу роботи на відповідних посадах. Переважно до стажу, який дає право на таку пенсію зараховуються виконання обов'язків державної служби, а також деякі інші види діяльності. Порядок обчислення спеціального стажу та види діяльності, що зараховуються до цього стажу визначаються законами, які регулюють ці окремі види пенсійного забезпечення. У деяких випадках передбачено взаємне зарахування періодів різних видів діяльності, які дають право на отримання спеціальної пенсії. До стажу державної служби, наприклад, зараховується військова служба, а також служба в органах місцевого самоврядування, та деякі інші види діяльності. У деяких випадках призначення спеціальної пенсії пов'язане з фактом заподіяння шкоди здоров'ю особи внаслідок екологічної катастрофи чи з фактом наявності у неї особливих заслуг перед Україною.

Спеціальні пенсії, як правило, виплачуються у підвищеному розмірі порівняно зі страховими пенсіями, за винятком пенсій, які призначаються військовослужбовцям та прокурорсько-слідчим працівникам. Тому нерідко такі пенсії називають привілейованимиабо пільговимипенсіями.

Умови призначення спеціальних пенсій, а також їх розміри й категорії осіб, які мають на них право, регулюються спеціальними законами. Єдиного закону про спеціальні пенсії, який би уніфікував пенсійне забезпечення окремих категорій громадян та визначав джерела виплат цих пенсій, в Україні немає.

Тому чинне законодавство у цій частині є доволі різним, що, однак, не перешкоджає можливості виділити осіб, які є суб'єктами одержання спеціальних пенсій:

—військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу внутрішніх справ, та деякі інші особи;

—особи, які виконують обов'язки державної служби (державні службовці та прирівняні до них особи, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, судді і службові особи органів прокуратури);

—наукові (науково-педагогічні) працівники;

—особи, як мають особливі заслуги перед Україною;

—особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Необхідно зазначити, що обов'язковою умовою призначення спеціальних пенсій є звільнення громадянина з посади, яка дає право на таку пенсію. Разом з тим ці пенсії виплачуються незалежно від отримуваної заробітної плати та інших доходів, тобто у подальшому такий громадянин вправі знову влаштуватися на роботу.

Залежно від соціального ризику пільгові пенсії, як і страхові, поділяються на пенсії за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 309;