ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

Мамандығы бойынша жауапты тәжірибе жетекшісі:/Ответственный руководитель практики по специальности: _______________________________________________________ _______________________________________________________ (Т.А.Ә./Ф.И.О.)   ________________________________________________________________ (лауазымы/должность) Кафедрадан тәжірибе жетекшісі/Руководитель практики от кафедры _______________________________________________________ _______________________________________________________ (Т.А.Ә./Ф.И.О.)   ________________________________________________________________ (лауазымы/должность) Тәжірибе базасындағы жетекші:/Руководитель от базы практики: _______________________________________________________ _______________________________________________________ (Т.А.Ә./Ф.И.О.)   ________________________________________________________________ (лауазымы/должность)     Кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісіне жадынама/ Памятка руководителя практики от предприятия 1. Тәжірибенің жұмыс оқу бағдарламасы және кәсіби тәжірибе бойынша әдістемелік нұсқаулармен танысу/Ознакомиться с рабочей учебной программой практики и методическими указаниями по профессиональной практике. 2. Жолдамада білім алушының тәжірибеге келуі туралы белгі жасау/Сделать в направлении отметку о прибытии обучающегося на практику. 3. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама жүргізу. Білім алушыларды ішкі тәртіп ережелерімен таныстыру/Провести инструктаж по технике безопасности. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка. 4. Білім алушылардың   кәсіби тәжірибеден өтуі барысында білім алушылардың тәжірибесінің ұйымдастырушылық және әдістемелік басқарылуын жүзе асыру, білім алушылардың қауіпсіздік техника ережелерін сақтауын бақылау, тәжірибенің жұмыс оқу бағдарламасының орындалуын, күнделіктің дұрыс әрі жүйелі жүргізілуін, жеке тапсырмалардың орындалуын  бақылау, білім алушыларға тәжірибе бойынша кеңестер беру, тәжірибені жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау/В процессе прохождения обучающимися профессиональной практики осуществлять организационное и методическое руководство практикой обучающихся, контролировать соблюдение обучающимися правил техники безопасности, контролировать выполнение рабочей учебной программы практики, правильность и систематичность заполнения дневника, выполнения индивидуальных заданий, консультировать обучающихся по вопросам практики, вносить предложения по совершенствованию практики. 5. Тәжірибе аяқталған соң:/По окончании практики: а) білім алушылармен есепті талқылау, егер ескертулер болса, атап өту және өткен тәжірибе туралы білім алушының есебіне қол қою/Обсудить с обучающимся отчет, указать замечания, если таковые имеются, и подписать отчет обучающегося о пройденной практике. б) күнделіктің соңында білім алушының кәсіпорындағы жұмысы туралы пікір жазу. Пікірдің соңында жетекші 100-ұпайлық шкала бойынша білім алушының жұмысы туралы баға береді/написать в конце дневника отзыв о работе обучающегося на предприятии. В конце отзыва руководитель дает оценку работы обучающегося по 100-балльной шкале.   Ұпаймен бағалау критерийлері/Критерии оценки в баллах Бағалау әріп жүйесі бойынша / Оценка по буквенной системе Тәжірибе үшін білім, дағды, қабілет және құзіреттіліктерді бағалау критерийлері /Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций за практику %- маз-мұны / %-ное содержа-ние Дәстүрлі жүйе бойынша баға/ Оценка по традицион-ной системе А Білім алушы тәжірибе бағдарламасында берілген барлық тапсырмаларды толық және уақытында орындаған, тәжірибе күнделігін жүйелі де ұқыпты жүргізген, теориялық білімі терең және оны кәсіби тәжірибе барысында қолдана алады/Обучающийся полностью и своевременно выполняет все задания, предусмотренные программой практики, систематически и аккуратно ведет дневник практики, имеет отличные знания теории и может применить их в ходе профессиональной практики 95-100   өте жақсы / отлично A- 90-94 B+ Білім алушы тәжірибеден өтудің негізгі талаптарын орындаған, дегенмен тапсырмаларды орындауда аздаған ескертулері бар, білім алушының білімі терең болғанымен, тәжірибе бағдарламасы бойынша нақты қателіктер жіберген/ Обучающийся выполняет основные требования к прохождению практики, но имеются несущественные замечания по выполнению заданий, по программе практики, Обучающийся допускает определенные неточности, хотя в целом имеет твердые знания. 85-89   жақсы /хорошо B 80-84 B- 75-79 C+ Тәжірибе тапсырмаларын салғырт орындаған, сәйкессіздіктер жіберілген, тәжірибе бағдарламасы бойынша нақты қателіктер жіберген, тәжірибе күнделігін ұқыпсыз толтырған/Небрежное выполнение заданий по практике, имеют место отдельные существенные погрешности, по программе практики обучающийся  допускает ошибки, неаккуратное ведение дневника практики 70-74 қанағаттанарлық /удовлетво-рительно C 65-69 C- 60-64 D+ 55-59 D 50-54 F Білім алушы тәжірибе бағдарламасының тарауларын түгел қамтымаған, жауаптары қанағаттанарлықсыз/Обучающийся охватывает не все разделы программы практики, не дает удовлетворительных ответов <50 қанағаттанарлық-сыз / неудовлет-ворительно Пікірге кәсіпорын басшысы қол қояды және ол мөрмен расталады/Отзыв подписывается руководителем предприятия и заверяется печатью в) күнделікте білім алушының тәжірибеден кеткен күнін көрсету/отметить в дневнике дату убытия обучающегося с практики. Білім алушы тәжірибеден өту кезінде:/ Обучающийся при прохождении практики должен: 1. Тәжірибенің бағдарламасын, жеке тапсырманы толық орындауға, күн сайын белгіленген үлгі бойынша күнделік жүргізуге/полностью выполнить программу практики, индивидуальное задание, каждый день вести дневник по установленной форме; 2. Тиісті тәжірибе базасында қолданылатын ішкі тәртіп ережелеріне бағынуға/подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на соответствующей базе практики; 3. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы   ережелерін меңгеруге және қатаң сақтауға/изучить и строго соблюдать правила охраны труда и  техники безопасности; 4.  кафедрадағы тәжірибе жетекшісіне тәжірибе базасы жетекшісінің қолы қойылған  жазбаша есеп, күнделік тапсыруға міндетті/представить руководителю практики от кафедры письменный отчет, дневник, подписанные руководителем от базы практики. Білім алушы тәжірибеден өту алдынан кафедрадан мыналарды алуы тиіс: кәсіби тәжірибе бойынша әдістемелік нұсқаулар; тәжірибе жолдамасы; жеке тапсырмалары берілген тәжірибе күнделігі. Білім алушы Тәжірибенің жұмыс оқу бағдарламасы және кәсіби тәжірибе бойынша әдістемелік нұсқаулармен танысуы тиіс/ Перед выходом на практику обучающийся обязан получить от кафедры: методические указания по профессиональной практике; направление на практику; дневник по практике, в котором должно быть отражено индивидуальное задание. Обучающийся должен ознакомиться с содержанием рабочей учебной программой практики и методическими указаниями по профессиональной практике. Тәжірибе күнделігін білім алушының өзі толтыруы тиіс. Орындалған жұмыстары туралы уақытында жазып, аптасына кем дегенде бір рет  кафедрадағы тәжірибе жетекшісінің қолымен куәландырылуы тиіс/ Дневник практики заполняется лично обучающимся. Записи о выполненных работах производятся систематически и не реже одного раза в неделю заверяются подписью руководителя практики от кафедры. Тәжірибе бағдарламасын себепсіз орындамаған, теріс пікір және есепті қорғауда қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушы қосымша семестрді ұйымдастыру кезеңінде ақылы түрдегі тәжірибеге жіберіледі/Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной причины, получивший отрицательный отзыв, неудовлетворительную оценку на защите отчета, направляется на практику, повторно на платной основе в период организации дополнительного семестра.   БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ТАПСЫРМАСЫ/

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тапсырма берген/Задание выдал

_____________________                               _____________

(ТАӘ, лауазымы/Ф.И.О, должность)                                                       (Қолы/Подпись)

Тапсырма қабылдаған/Задание принял

_____________________                                   _____________ (Білім алушының ТАӘ/Ф.И.О., обучающегося)                                  (Қолы/Подпись)

                           

ТәжірибеНІҢ мазмұны/СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

р/б №/№ п/п

Тәжірибе бағдарламасына сәйкес, күн сайын орындалған (танысқан) жұмыстар атауы/Наименование выполненных (изученных работ) в соответствии с программой практики за каждый день

Кәсіби тәжірибенің жеке тақырыптарын, жұмыстарын орындау мерзімдері/Сроки выполнения отдельных тем, работ профессиональной практики

Тәжірибе базасындағы кәсіби тәжірибе жетекшісінің қолы/Подпись руководителя профессиональной практики от базы практики

басталуы/начало аяқталуы/завершение
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Танысқан құрылымдар, құрал-жабдықтар, технологиялық үдерістер, өндірістің автоматтандырылуы, озық еңбек әдістері, жаңа педагогикалық технологиялар, педагогикалық үдерісті ұйымдатырудың әдіс-тәсілдері және т.б. сипаттамалары(білім беру бағдарламасының ерекшелігіне байланысты)/Описание изученных конструкций, оборудования, технологических процессов, автоматизации производства, передовых методов труда, новых педагогических технологий, методов и приемов организации педагогического процесса и т.д.(в зависимости от специфики образовательной программы)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________          ____________            (Білім алушының Т.А.Ә./Ф.И.О. обучающегося) (қолы/подпись)                               _____ _______________ 20_____ж./г.

 

______________________________         _________

(Тәжірибе базасындағы жетекшінің Т.А.Ә./             (қолы/подпись) 

Ф.И.О. руководителя от базы практики)         

______ _______________ 20_____ж./г.

тәжірибені ұйымдастыру ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІ ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ҰСЫНЫСТАРЫ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________          ____________                

(Білім алушының ТАӘ/Ф.И.О. обучающегося)    (қолы/подпись)                               

 

______ _______________ 20_____ж./г.

 

 

Тәжірибеден өтуші білім алушыны мадақтау және оған сөгіс жариялау/Поощрения и взыскания обучающегося-практиканта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ұйымдағы (кәсіпорын, мекеме) кәсіби тәжірибе жетекшісінің пікірі (тұжырымы)/ Отзыв (заключение) руководителя профессиональной практики от организации (предприятия, учреждения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тәжірибе бағасы/Оценка за практику: ______________________

 

____________________________            _________________

(Тәжірибе жетекшісінің Т.А.Ә./                          (Қолы/Подпись)

Ф.И.О. руководителя практики)                                  

 ________ __________________ 20_____ ж./г

 

Кәсіби тәжірибені ұйымдастыруды жетілдіру бойынша тәжірибе базасы болып табылатын ұйымнан (кәсіпорын, мекеме) ұсыныстар/ Предложения от организации (предприятия, учреждения), являющейся базой практики по совершенствованию организации профессиональной практики

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________            _________________

(Тәжірибе базасындағы тәжірибе жетекшісінің Т.А.Ә./ (Қолы/Подпись)

Ф.И.О. руководителя практики от базы практики) 

                            

 ________ __________________ 20_____ ж./г

 

Кафедраның есепті бағалауы және білім алушының тәжірибеден өтуін аттестаттауы (бағаның ұпайлық рейтингілік жүйесі бойынша бағаланып, жетістіктері мен кемшіліктерін көрсете отырып, қысқаша рецензия беріледі)/Оценка кафедрой отчета и аттестация студента о прохождении практики (дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков с оценкой по балльно-рейтинговой системе оценок)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Есепті қорғау бағасы/Оценка за защиту отчета : ________________________

 

Комиссия мүшелері (Каф.меңг. 20___ж._____ _______________ № _____ өкіміне сәйкес)/Члены комиссии (в соответствии с распоряжением № _______ _____ __________________

 

20___ж./г. зав. кафедрой _______________________________________________________

(кафедраның атауы/наименование кафедры)

 

 

1. ____________________________            _________________

(Комиссия мүшесінің Т.А.Ә./                                     (Қолы/Подпись)

     Ф.И.О. члена комиссии)                                                     

2. ____________________________            _________________

(Комиссия мүшесінің Т.А.Ә./                                 (Қолы/Подпись)

     Ф.И.О. члена комиссии)                                                     

3. ____________________________            _________________

(Комиссия мүшесінің Т.А.Ә./                                 (Қолы/Подпись)

     Ф.И.О. члена комиссии)                                                     

4. ____________________________            _________________

(Комиссия мүшесінің Т.А.Ә./                                 (Қолы/Подпись)

     Ф.И.О. члена комиссии)                                                     

 

________ __________________ 20_____ ж./г

 

Тәжірибенің қорытынды бағасы/

Итоговая оценка за практику: _________________________

____________________________            _________________

(Кафедрадағы жауапты тәжірибе                                (Қолы/Подпись)

     жетекшісінің Т.А.Ә./

Ф.И.О. ответственного руководителя                          

          практики от кафедры)                              


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 252; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!