Автомобілі та автомобільне господарство». МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

В. о. ректора____________ М.І. Ступнік

 

 

ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 

з дисципліни “Автомобільні двигуни”

для бакалаврів спеціальності 6.050502 “Автомобілі та автомобільне

господарство”

 

Розглянуто

На засіданні кафедри

 “Автомобільний транспорт”

 

 Протокол №     від « »                  2012 р.

 

Зав. каф. __________________ В.С. Гірін

 

Схвалено

Методичною радою

Транспортного факультету

Протокол №   від  «  »              2012р.

 

Голова ради ________________ Е.А. Крейсман

 

 

Анотація

Комплексної контрольної роботи

з дисципліни “ Автомобільні двигуни ”

Для бакалаврів спеціальності 6.050502 Автомобілі та автомобільне господарство

 

 

       Пакет комплексної контрольної роботи складається з:

       а) 30 варіантів контрольної роботи ( по три питання у кожному варіанті) приблизно одного рівня складності, які орієнтовані на комплексну перевірку основних розділів курсу, який викладається згідно робочої програми дисципліни;

       б) робочої програми дисципліни “Автомобільні двигуни ”

       в) контрольного рішення одного варіанту;

       г) критеріїв оцінки виконання комплексної контрольної роботи;

       д) рецензії.

       Пакет комплексної контрольної роботи зухвалено та затверджено на засіданні кафедри “Автомобільний транспорт” та схвалено методичною радою транспортного факультету.

 

 

Рецензія

Комплексної контрольної роботи

 з дисципліни  “Автомобільні двигуни”

для бакалаврів спеціальності 6.050502 “Автомобілі та автомобільне господарство”

 

Розроблена контрольна робота відповідає програмним вимогам, охоплює увесь викладений теоретичний матеріал. ККР має 30 індивідуальних варіантів.  Запропоновані питання відповідають різному рівню використання програмного матеріалу від мінімального до комплексного інтегрування.  Варіанти приблизно рівнозначні по обсягу та складності виконання. В ККР зроблено акцент на професійне спрямування та можливість використання фахових знань.

ККР складені кваліфіковано, на належному науковому рівні, методично грамотно, що дає змогу диференційно оцінити знання студентів. Розроблена ККР бути використана для оцінки рівня готовності студентів та магістрів в спеціальних дисциплінах.

Критерії оцінки достатньо обґрунтовані.

Для покращення завдань слід більше уваги приділити глибині їх фахової спрямованості.

 

(Експерт КНУ)                     _______________________ 

 

 

                                                                           “_____”______________2012р. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З дисципліни “ Автомобільні двигуни”

 

    Оцінка результатів роботи виставляється комісією із відповідності з такими критеріями:

 

1. Оцінка “ВІДМІННО” виставляється якщо:

· На всі три теоретичних питання сформульовані глибоко аргументовані і чіткі відповіді;

· Робота оформлена грамотно і акуратно з дотриманням правил написання формул, побудови графіків, згідно з методичними вказівками.

 

2. Оцінка “ДОБРЕ” виставляється , якщо ККР в основному задовольняє вимогам п.1, але є несуттєві неточності в одному з трьох теоретичних питань.

 

3. Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” виставляється, якщо відповіді на всі теоретичні питання посуті правильні, але немає глибокої аргументації і чітких відповідей на два теоретичних питання.

 

4. Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” виставляється, якщо відповіді на два з трьох теоретичних питань неправильні, або зовсім відсутні.

 

 

Еталонне рішення на

Комплексну контрольну роботу № 20

1. Кількість продуктів згорання.

Кількість продуктів згорання залежить від типу ДВЗ. Основним продуктом горіння є окис вуглецю СО, що виникає при повному згоранні надлишкового палива (<1), завдяки нестачі кисню, що до повного окислення палива, його концентрація у вихлопних газах, двигунів з насильним запалюванням може досягати 6% від об’єму, а у дизелях концентрація СО складає 0,2 – 0,3%.

У загальному складі продуктів горіння, що виділяється двигуном 60% це вихлопні гази, 20% картерні, 20% це пари бензину. Крім цього 95% NO, що знаходиться у вихлопних газах перетворюється в NO2 , токсичність якого значно вище ніж у NO.

Кількість продуктів горіння на практиці заміряється за допомогою спеціальних приладів, які називаються газоаналізаторами. Концентрація СО знаходиться у об’ємних відсотках, яка як правило не перевищує 2%. Концентрація CH і NOх знаходиться у 10000долях.

У вихлопних газах дизельних ДВЗ також знаходиться сажа з якої обсорбовується бензоперен. Кількість сажи заміряють двома засобами:

Димоміром у %; сажеміром у г/м3 .

 

2. Різноманітність і раціональність типів КШМ, що застосовуються у ДВЗ.

Тронковий тип КШМ представляє собою стандартний тип КШМ у сучасному ДВЗ. КШМ тронкового типу бувають аксіальні і дезаксіальні. Аксіальний тип КШМ – це такий тип КШМ де вісь циліндра співпадає з віссю кривошипа. Дезаксіальний тип КШМ – де вісь циліндра не співпадає з віссю кривошипа стосовно вісі поршневого пальця на величину дезаксажу, яка складає 0,01 – 0,03мм.

Такі конструктивні особливості сучасних ДВЗ виключають можливість запуску двигуна у протилежну сторону при ранньому запалюванні, але збільшують можливість підвищення появи овальності у гільзах циліндрах ДВЗ у процесі його роботи.

Крейцкопфний КШМ представляє собою додаткову вставку між шатуном і поршнем, що називається крейцкопфа, яка застосовується на дизельних ДВЗ великої потужності, для зменшення частоти обертання колінчастого валу і підвищення крутного моменту. Це як правило стаціонарні дизельні двигуни теплових станцій. Також крейцкопфа у місті кріплення до поршня має кілька додаткових пластин, завдяки яким можна змінювати хід поршня, а звідси і тиск у камері згорання й таким чином маніпулювати паливом яке на даний час є (дизельне паливо, мастило, або мазут).

Крим вище перекислених типів КШМ також є КШМ з причіпним шатуном, або з звездоподібним розташуванням шатунів у авіаційних поршневих ДВЗ.

3. Надати характеристику двигуну ВКАС SEMT – PILSTIC8 PA4 - VH

 

Двигун ВКАС SEMT – PILSTIC8 PA4 – VH представляє собою чотирьохтактних V – подібний восьми циліндровий дизельний двигун потужністю 800 кВТ, який застосовується на великовантажних кар’єрних автосамоскидах (ВКАС) БелАЗ-7549 вантажопідйомністю 75 т. Блок – картер з несучими силовими шпильками частково зварений з листового чавуну. Має «мокри» гільзи, виготовлені з хромомолібденової сталі. Головки циліндрів чавунні зі вставками направляючих клапанів. Кожна головка окрема на кожний циліндр, має чотири клапанів: два впускних і два випускних.

Система змащення – комбінована з «сухим картером». Перед запуском ДВЗ з початку треба закачати мастильним насосом мастило у картер ДВЗ, а потім запускати двигун. Система охолодження двоконтурна з двома термостатами, що відкриваються при температурі 960 С. Поршень типу «Гесельман» з центровим визискувачем. Камера згорання знаходиться у поршні. Поршень виготовлений з чавуну з трьома компресійними і двома маслоз’ємними кільцями. Одноступенева система наддуву з проміжним охолоджувачем. ПНВТ плунжерного типу розташован у розвалі циліндрів ДВЗ, який має відцентрову муфту попередження впорску.

Колінчастий вал виготовлений з ковкого чавуну, повно опорний і має спарені шатуни. Кількість кориних шийок – 4+1, шатуних – 4. На носку колінчастого валу закріплюється вентилятор обдуву, а на хвостовику – муфта, що з’єднується з генератором, так як конструкція трансмісії автосамоскиду БелАЗ 7549 – дизель-електрична. Двигун частково зрівноважений за допомогою кріплених до колінчастого валу противаг.

Порядок роботи циліндрів: 8-4-3-6-2-7-5-1.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 1

 

 

1. За якими принципами класифіцирують ДВЗ?

 

2. Які перспективи розвитку великовантажних кар’єрних автосамоскидів?

 

3. Надати характеристику двигуна ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С.В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 2

 

 

1. Які є теоретичні цикли ДВЗ? Робота цикла.

 

2. Загальні вимоги щодо конструкції системи охолодження ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 3

 

 

1. Надати характеристику теоретичному циклу з підводом теплоти при постійному об’ємі.

 

2. Система змащення ДВЗ. Основні типи систем змащення автомобильних двигунів.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 4

 

 

1. Надати характеристику теоретичному циклу з підводом теплоти при постійному тиску.

 

2. Механізми розподілення та їх класифікація.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 5

 

 

1. Надати характеристику теоретичному циклу з підводом теплоти при постійній температурі.

 

2. Конструкції колінчастих валів. Умови їх роботи і вимоги щодо них. Технологія виготовлення й застосований матеріал.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 6

 

 

1. Розкрити дійсні цикли четирехтактних поршневих ДВЗ. Їх індикаторні діаграми.

 

2. Конструкція, матеріал і технологія виготовлення шатунів.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 7

 

 

1. Зрівняння дійсних і теоретичних циклів.

 

2. Конструктивні особливості поршневих пальців. Матеріали й технологія виготовлення.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 8

 

 

1. Газообмін у поршневих і комбінованих чотирехтактних ДВЗ, Їх індикаторні діаграми й діаграми фаз газоросподілення.

 

2. Умови роботи й вимоги щодо поршневих кілець. Конструкція, матеріал й технологія виготовлення.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 9

 

 

1. Описати процеси, що проходять у ДВЗ.

 

2. Конструктивні особливості й мотеріал виготовлення поршня.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 10

 

 

1. Температурний ККД у ДВС.

 

2. Конструктивні особливості, матеріал і технологія виготовлення.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 11

 

 

1. Що таке коефіцієнт наповнення й фактори, що впливають на нього?

 

2. Конструктивні особливості блок-картерів ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 12

 

 

1. Перемішення поршня. Розрахунок і побудова графіків переміщення поршня.

 

2. Проектування ДВЗ. Методи розрахунку елементів ДВЗ.

 

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 13

 

 

1. Дати характеристику процесу стиску у поршневих ДВЗ.

 

2. Зрівноваженність поршневих ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 14

 

 

1. Політропа зтиску й розширення. Розрахунок і побудова індікаторної діагроми.

 

2. Умови зрівноваженності ДВЗ. Повна зрівноваженість у ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 15

 

 

1. Температура та тиск у кіеці стиску. Методика розрахунку у ДВЗ.

 

2. Годограф напружень на шатунну шийку. Побудова і розрахунок.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 16

 

 

1. Процес стиску й фактор, що впливають на процес стиску.

 

2. Годограф напружень на коріну шийку. Побудова і розрахунок

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 17

 

 

1. Кількість повітря, необхідного щодо повного згорання палива.

 

2. Сили, що діють у КШМ поршневих ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 18

 

 

1. Коефіцієнт надлишка повітря. Збіднені та збагачені суміши.

 

2. Швидкість поршня. Розрахунок і побудова графіків швидкості поршня.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 19

 

 

1. Фактори що впливають на ККД ДВЗ.

 

2. Прискорення поршня. Розрахунок і побудова графіків прискоренняі поршня.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 20

 

 

1. Кількість продуктів згорання.

 

2. Різноманітність й раціональність типів КШМ, що застосовуються у ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 21

 

 

1. Теплота згорання палива.

 

2. Системи охолодження повітря, що наддувається.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 22

 

 

1. Зовнішньо-швидкісна характеристика ДВЗ.

 

2.Засоби зменшення ступеня форсування дизельних ДВЗ. Турбо-компаунтні ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 23

 

 

1. Навантажувальна характеристика ДВЗ.

 

2. Робота турбокомпресора по газовому циклу.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 24

 

 

1. Токсична характеристика ДВЗ.

 

2.Турбокомпресори. Використання енергії газав що відпрацювали.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 25

 

 

1. Затримка спалаху у поршневих ДВЗ. Контрольна точка на індикаторній діаграмі дизельних та карбюраторних ДВЗ.

 

2. Типи та конструкція турбонаддувів. Ступень наддуву.

 

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 26

 

 

1.Побудова діаграми напружень на поршневе кільце..

 

2.Конструктивні особливості ДВЗ з зустрічними поршнями..

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 27

 

 

1. Діаграма фаз газоросподілення у карбюраторних ДВЗ.

 

2. Регулярні характеристики у ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 28

 

 

1. Діаграма фаз газоросподілення у дизельних ДВЗ.

 

2. Електронні системи у ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 29

 

 

1. Типи камер згорання у карбюраторних ДВЗ.

 

2. Фактори впливу на стійкість роботи ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач ___________________________________С. В. Філатов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

Комплексна контрольна робота

 з дисципліни «Автомобільні двигуни»

 

 

ВАРІАНТ № 30

 

 

1. Типи камер згорання у дизельних ДВЗ.

 

2. Застосування емульсійного палива у ДВЗ.

 

3. Надати характеристику двигуну ВКАС.

 

 

Зав. каф.___________________________________ В.С. Гірін

 

Укладач ___________________________________С. В. Філатов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни «Автомобільні двигуни»

для бакалаврів спеціальності

Автомобілі та автомобільне господарство»


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 309; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!