Критерії визначення рівня знань дітей про об'єкти і явища неживої природиВисокий рівень.

 Знання носять узагальнений, системний характер. Дошкільник не лише перераховує об’єкти та явища неживої природи, а й виділяє та характеризує їхні суттєві ознаки, пояснює значення в природі та житті людини. Дитина впевнено відповідає на поставлені запитан­ня, розглядає об'єкти (явища) цілісно; здатна до узагальнень, класи­фікації, виявлення об'єктивних зв'язків усередині групи об'єктів або явищ; може пояснити закономірності, що існують у природі, навести приклади.

Середній рівень.

Наявний достатній обсяг фактичних знань про об’єкти та явища неживої природи, але вони не систематизовані. Дитина робить спроби обгрунтувати значення неживої природи спираючись на знання, але

при цьому системність і узагальненість знань простежуються слабко. Дитина здатна встановлювати деякі зв'язки і залежності, проте не завжди може

 

пояснити їх; уміє аналізувати об'єкти і явища природи, виділяє в них суттєве, вико­ристовуючи підказку вихователя.

Низький рівень.

 Дитина має невеликі за обсягом, неточні зна­ння. Відповідає невпевнено, надовго замислюється; за допомогою підказки або навідних запитань дає неповну відповідь, перераховую­чи окремі ознаки неживої природи; не вміє виділи ти сут­тєве в об'єкті чи явищі, не здатна до встановлення зв'язків і залеж­ностей.

Й тиждень

Завдання:Вивчення особливостей організації і керівництва творчими іграми.

 

Схема аналізу керівництва творчими іграми дошкільників

1. Які взаємовідносини дорослих відображають діти в своїх сюжетно-рольових іграх?

2. Які види діяльності відтворюють діти?

3. Яка структура сюжетів (одна тема чи багато тем, один-два персонажа чи багато персонажів)?

4. На якому етапі знаходиться розвиток гри у дітей вашої групи (індивідуальні ігри, ігри поруч, короткотривалі об’єднання, тривалі об’єднання, на основі інтересу до гри чи на основі симпатії і дружби)?

5. Які ролі виконують діти в своїх іграх?

6. Чи проявляються в іграх стереотипи поведінки, пов’язані із статевої приналежністю?

7. Схвалюють чи відкидають діти в грі ці стереотипи?

8. Чи вірною є стратегія ігрової взаємодії вихователя з дітьми (вихователь – партнер в грі, виконавець головної ролі, порадник, помічник, спостерігач, повна відсутність уваги з боку вихователя)?

9. Які прийоми використовує вихователь для керівництва? Їх доцільність?

  Примітка: У висновку відзначити ефективність керівництва вихователя для збагачення ігрового досвіду дітей.

Й, 5-й тижні

Завдання:Проведення спостережень та дослідів в природі.

 

Самостійне проведення спостережень.

Спостереження - це метод, що передбачає цілеспрямоване, планомірне сприймання дітьми предметів та явищ природи.

Структура спостереження

Підготовчий Підготовка до спостереження Мета: викликати у дітей інтерес до спостереження. Методичні прийоми: · бесіда, · показ ілюстрації, · загадка, · постановка перед дітьми практичного завдання,  проблемного тощо.  
Початок спостереження   Мета: зосередити увагу дітей на спостережуваному об'єкті. Прийоми: · постановка мети та завдань; · ігровий момент; ·  загадки, приказки; · проблемне завдання на наочній чи словесній основі; · коментар вихователя  
Основний   Мета:аналіз об'єкта. Прийоми: · запитання (констатуючі, порівняльні, проблемні); · пояснення, коментар. · ігрові прийоми (імітація дітьми рухів тварини, голосу тощо), ·  практичні (виконання дітьми у процесі спостереження нескладних трудових чи пошукових дій). · можуть бути включені загадки, прислів'я, уривки з творів художньої літератури, показ ілюстрації.  
Заключний   Мета: підведення підсумків спостереження. Прийоми: · узагальнююча розповідь вихователя; ·  художню літературу; · творче чи практичне завдання.  

Закінчувати спостереження слід так, щоб пізнавальний інтерес до цього об'єкта не згас, а навпаки, зріс, виникло бажання ще більше дізнатися про нього. На цьому наголошував В.О. Сухомлинський, котрий писав: "Вмійте відкрити перед дитиною в навколишньому світі щось одне, відкрити так, щоб кусочок життя заграв перед дітьми всіма барвами веселки. Залишайте завжди щось недосказане, щоб не раз хотілося ще і ще вернутися до того, що вона дізналася".

 

Схема спостереження за рослинами

Рекомендована Н.Ф.Яришевою  Рекомендована педагогами Запорізького інституту післядипломної освіти
· Оцінка естетичного вигляду і особливостей будови рослини. · Вимоги рослини до умов життя. · Значення рослини для природи і життя людини. · Інтерпретація сприйнятого у світлі знань дітей.   · назва (цікаві відомості, пов’язані з назвою); · класифікація (дерево, чагарник, трав’яниста рослина) ; · зовнішній вигляд, частини, призначення; · умови, необхідні для росту та розвитку; · середовище життєдіяльності; · відтворення; · значення у житті людини; · правила поведінки у природі

Схема спостереження за тваринами

· Оцінка естетичного вигляду і особливостей будови тварини залежно від способу життя. · Спосіб життя тварини (де живе, чим живиться, як захищає­ться, які сезонні зміни). · Значення тварини в природі і житті людини. · Інтерпретація сприйнятого у світлі знань дітей.   · назва (цікаві відомості пов’язані з назвою); · зовнішній вигляд, особливості; · класифікація (комахи, риби, птахи, тварини); · засіб пересування; · їжа; · середовище життєдіяльності; · відтворення; · взаємозв’язок у природі; · значення у житті людини; · правила поведінки в природі.

Схема спостереження за явищами неживої природи


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 275; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!