Биологияны оқыту әдістемесі пәні бойынша оқулықтар мен оқу кешендерімен қамтамасыз ету картасыНегізгі және қосымша әдебиет тізімі Триместр Кітап саны
ПМПИ ҒҚ қажеттілік
Негізгі әдебиет
Биология оқыту әдістемесі. Оқу құралы/ авт. Мырзабаева А.Б. – Караганда, 2006      
Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебное пособие. – М., 1966.      
Всесвятский Б.В. Общая методика биологии: Учебное пособие.- М., 1960.      
Шапошников Н.И. Методика преподавания ботаники: Учебное пособие. – М., 1965.      
Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для институтов. – 4-е изд. – М., 1976.      
Методика обучения ботанике/Под ред. Н.В.Падалко, В.Н.Федеровой. – 3-е изд., перераб. – М., 1982.      
Қосымша әдебиет
Биология. Живой организм. Опорные конспекты. – М.: Классикс Стиль, 2003      
Карцева И.Д., Шубкина Л.С. Хрестоматия по методике преподавания биологии: Учебное пособие. – М., 1984.      
Правдюк В.Н. Практикум по методике преподавания основ сельского хозяйства в школе: учебно-мет. Пособие для студ. педвузов. - М., 2005.      
Соковня-Семенова И.И. Основы физиологии и гигиены детей и подростков с методикой преподавания медицинских знаний: учебное пособиедля студентов пед учеб. заведений. – М., 1999.      
Позднышев П.М. Учет знаний учащихся по зоологии методом программирования: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1970.      

5 Курстық жұмыстар тақырыбы:

1. Биология пәні оқытуда жергілікті жер материалдарын пайдалынудың тиімділігі.

2. Биологияны оқытуда оқушыларда дүниетанымдық көзқарас қалыптастырудың мүмкіндіктері.

3. Биологияны оқытуда экологиялық білім берудің жолдары.

4. Биологияны оқытуда педагогикалық технологияны пайдаланудың тиімділігі.

5. Биологияны оқытуда өз организмін танып білуге үйрету.

6. Биология сабақтарында проблемалық әдіс пайдаланып оқыту.

7. Биология сабақтарында техникалық құралдарды пайдаланудың жолдары.

8. Биологиядан білім-білігін тексерудің жолдары.

9. Биология сабақтарында және кластан тыс жұмыстарда ойын элементтерін пайдалану.

10. Мектеп оқулықтары мен бағдарламаларына талдау.

11. Биология кештерді ұйымдастыру және өткізу жолдары.

12. Мектепте физиологиялық бақылауларды ұйымдастыру.

13. Оқушылардың биологияны оқуға қызығушылығын арттырудың жолдары.

14. Оқушылардың сабақтарында пәнаралық байланыстарды пайдалану жолдары.

15. Теориялық білім мен практиканың байланысын жүзеге асыру (жеке тақырыптар мысалында).

16. 6-сынып оқушыларымен оқу-тәжірибе учаскесінде сарамандық сабақтар өткізу әдістемесі.

17. Мектептің тірі табиғат бұрышында және оқушылардың өсімдіктанудан өз бетінше істейтін жұмыстарын ұйымдастыру.

18. Кәсіби мамандық таңдауға бағдарлы оқулықтар мазмұнының рөлі.

19. Биологиялық білімінің жалпыға бірдей қажеттігін дәлелдейтін деректер.

20. XXI ғасырдың биология ғасыры деп аталуының себебі.

21. «Клетка - біртұтас ашық жүйе» деген тұжырымның дәлелдері.

22. Биотехнология – биология ғылымының жаңа саласы.

23. Биотехнология, оның болашағы.

24. Биология курсының «Ағзалардың жүйеленуі» тақырыбын оқыту әдістемесі.

25. Биология курсының «Көпжасушалық жануарлар» тақырыбын оқыту әдістемесі.

26. «Өсімдіктердің вегетативтік мүшелері» тақырыбын оқытудағы негізгі биологиялық түсініктерді қалыптастыру және дамыту.

27. «Желелік жануарлар» тақырыбын үйретудегі биологияны оқыту үрдесіндегі тәрбие.

28. «Сезу мүшелері» тарауы бойынша сабақтар жоспарлаудағы биологияны оқыту құралдары және олардың қолданылуы.

29. «Сыртқы шығару жүйесі» тақырыбың оқытудағы дамытушылық оқытудың жалпы қағидаттары.

30. Биологияны оқытудағы дәстүрлі емес тәсілдемелер, нысандар және әдістер.

 

5.1 Негізгі әдебиет тізімі:

1. Бинас А.В., Маш Р.Д., Никишев А.И. и др. Биологический эксперимент в школе. – М.: Просвещение, 1990.

  1. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для студентов биологических специальностей. – М.: Просвещение, 1987.
  2. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общай методика преподавания биологии. - М.: Просвещение, 1985.
  3. Колеченко А.А. Энциклопедия педагогических технологий. - М.: Изд-во КАРО, 2002.

 

5.2 Қосымша әдебиет тізімі:

1. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989.

2. Брунов Е.П., Малахова Г.Я., Соколова Е.Л. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека. – М.: Просвещение, 1984.

3. Бровкина Е.Т., Казьмина Н.И. Уроки зоологии. – М.: Просвещение, 1987.

4. Демьяненков Е.Н. Биология. Мир человека. 8 класс. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.

5. Конюшко В.С. Как подготовить урок биологии: Пособие для учителя. – Минск: Народная асвета, 1988.

6. Кузнецова В.И. Уроки биологии: 6-7 кл. – М.: Просвещение, 1991.

7. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.

8. Методика обучения ботаники. / Под ред. Н.В.Падалко, В.Н.Федеровой. – 3-е изд., перераб. – М., 1982.

9. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье: Книга для учителя; из опыта работы. – М.: Просвещение, 1989.

10. Никишев А.И. Как обучать биологии: Животные, 7 кл. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.

11. Шарова И.Х., Мосалов А.А. Биология. Внеклассная работа по зоологии. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.


Дата добавления: 2016-01-04; просмотров: 1; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!