Фонологічна система української мовиПЛАН

1. Фонологічна система української мови.

2. Принципи виділення фонем. Опозиція. Кореляція.

3. Фонема та її алофони (основний, позиційний, комбінаторний, факультативний).

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : [навч. посібник] / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – С. 69–82.

2. Сучасна українська літературна мова / [за ред. А. П. Грищенка]. – К. : Вища шк., 1997. – С. 21–24.

3. Сучасна українська літературна мова / [за ред. М. Я. Плющ]. – К. : Вища шк., 2000. – С. 45–47.

4. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1969. – С. 218–260.

5. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 26–34.

6. Ющук І. П. Українська мова : [підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – С. 79–84.

 

ЗАВДАННЯ

1. Доберіть якнайбільше пар слів, які ілюстрували б звукову кореляцію за твердістю / м’якістю, дзвінкістю / глухістю. Які приголосні не мають співвідносних пар за твердістю? За м’якістю?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Класифікація голосних фонем

ПЛАН

1. Класифікаційні схеми голосних фонем.

2. Фонологічні особливості голосних.

3. Артикуляційна характеристика голосних фонем.

4. Огублені та неогублені голосні.

5. Спільне і відмінне у класифікації голосних фонем української та інших мов.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : [навч. посібник] / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – С. 17–24.

2. Сучасна українська літературна мова / [за ред. А. П. Грищенка]. – К. : Вища шк., 1997. – С. 27–34.

3. Сучасна українська літературна мова / [за ред. М. Я. Плющ]. – К. : Вища шк., 2006. – С. 22–25.

4. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1969. – С. 43–130.

5. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 43–60.

5. Ющук І. П. Українська мова : [підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – С. 124–127.

 

ЗАВДАННЯ

1. Зі “Словаря української мови” Б. Грінченка (К., 1907. – Т. 1) випишіть 8–10 слів, що починаються літерою и.Чим, на вашу думку, пояснюється заміна [и] на [і] у сучасній українській літературній мові? У яких сферах функціонування національної мови до цього часу зберігається вимова [и] замість [і], [и] замість [е], [е] замість [и]. Проілюструйте власними прикладами.

2. Виконайте вправи 11, 13 з навчального посібника Плющ М. Я., Леута О. І., Гальона Н. П. Сучасна українська літературна мова: Зб. вправ. – К.: Вища шк., 1995.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Класифікація приголосних фонем

ПЛАН

1. Принципи класифікації приголосних.

2. Поділ приголосних за участю голосу й шуму.

3. Класифікація приголосних за місцем творення.

4. Приголосні фонеми за способом творення шуму.

5. Поняття про палаталізацію.

6. Групи приголосних фонем за твердістю / м’якістю.

7. Особливості артикуляції африкат.

8. Класифікація приголосних за участю носового резонатора.

9. Спільне і відмінне у класифікації приголосних фонем української та інших мов.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : [навч. посібник] / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – С. 24–42.

2. Вакуленко М. О. Інваріантні акустичні характеристики українських приголосних звуків / М. О. Вакуленко // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : НаУОА, 2010. – Вип. 17. – С. 122–146.

3. Сучасна українська літературна мова / [за ред. А. П. Грищенка]. – К. : Вища шк., 1997. – С. 34–51.

4. Сучасна українська літературна мова / [за ред. М. Я. Плющ]. – К. : Вища шк., 2006. – С. 28–34.

5. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1969. – С. 130–209.

6. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 60–95.

7. Ющук І. П. Українська мова : [підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – С. 104–111.

ЗАВДАННЯ

1. Накресліть у зошиті і вивчіть „Класифікаційну схему українських приголосних фонем” (див.: [1, с. 32; 3, с. 50; 6, с. 91]).

2. Із одних і тих же фонем можуть складатися різні слова: курча – круча ручка. Із частини або всіх фонем, із яких складається слово перевесло, утворіть якомога більше слів (іменників у називному відмінку). Дайте характеристику приголосних.

3. Виконайте вправи 19, 25, 27 з навчального посібника Плющ М. Я., Леута О. І., Гальона Н. П. Сучасна українська літературна мова: Зб. вправ. – К.: Вища шк., 1995.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 628;