Територіальні діалекти української мовиПЛАН

1. Функційні стилі сучасної української літературної мови (книжний, розмовний, конфесійний), їхні підстилі.

2. Територіальні діалекти української мови.

3. Культура мовлення та її суспільне значення.

Модульна робота № 1.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : [навч. посібник] / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – С. 191–420.

2. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : [навч. посібник] / Г. Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

3. Дудик П. С. Стилістика української мови : [навчальний посібник] / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – С. 54–121.

4. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : [навч. посібник] / К. Я. Климова. – 2‑е вид., випр. і доп. – К. : Ліра–К, 2006. – 240 с.

5. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – С. 241–303.

6. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : [підручник] / О. Д. Пономарів. – 3‑тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 5–19.

7. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум : [навчальний посібник] / О. А. Сербенська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с.

8. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / [за заг. ред. акад. І. К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 561–582.

9. Сучасна українська літературна мова / [за ред. М. Я. Плющ]. – К. : Вища шк., 2006. – С. 9–17.

10. Ющук І. П. Українська мова : [підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – С. 49–54.

ЗАВДАННЯ

1. Випишіть по одному зразку кожного з функційних стилів сучасної української літературної мови (тексти обсягом 3–5 речень). Підготуйтеся до детальної характеристики основних особливостей (лексичних, синтаксичних, інтонаційних) кожного стилю.

2. Як відомо, українська мова – одна з найбагатших мов світу. Доведіть це, написавши текст, усі слова в якому починалися б з однієї й тієї самої літери (обсяг тексту, жанр, стиль – за власним вибором). Завдання виконуйте на окремому аркуші.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Звукова система мови. Три аспекти вивчення мовних звуків

ПЛАН

1. Предмет і завдання фонетики, її місце в системі мови.

2. Три аспекти характеристики звуків мови:

а) акустичний (фізичний);

б) артикуляторно-фізіологічний;

в) лінгвістичний (функційний).

3. Будова мовного апарату людини. Функції активних і пасивних органів у творенні звуків.

4. Артикуляція звука.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : [навч. посібник] / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – С. 7–17.

2. Сучасна українська літературна мова / [за ред. А. П. Грищенка]. – К. : Вища шк., 1997. – С. 11–21.

3. Сучасна українська літературна мова / [за ред. М. Я. Плющ]. – К. : Вища шк., 2006. – С. 17–18.

4. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1969. – С. 43–130.

5. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 7–21.

6. Ющук І. П. Українська мова : [підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – С. 59–69.

 

ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте оповідання К. Чапека „Історія диригента Калини”. Який висновок щодо специфіки акустичних характеристик мовного звука можна зробити після ознайомлення з цим твором? Арґументуйте свою думку (письмово).

2. Виконайте вправи 4, 5 з навчального посібника Плющ М. Я., Леута О. І., Гальона Н. П. Сучасна українська літературна мова: Зб. вправ. – К.: Вища шк., 1995.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Фонологія. Поняття про фонему

ПЛАН

1. Предмет і завдання фонології. Поняття фонеми.

2. З історії вчення про фонему.

3. Фонема і звук. Функції фонеми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : [навч. посібник] / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – С. 65–69.

2. Сучасна українська літературна мова / [за ред. А. П. Грищенка]. – К. : Вища шк., 1997. – С. 17–21.

3. Сучасна українська літературна мова / [за ред. М. Я. Плющ]. – К. : Вища шк., 2000. – С. 43–45.

4. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1969. – С. 218–260.

5. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 21–26.

6. Учение И. А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме // Березин Ф. М. История лингвистических учений : [учебник для филол. спец. вузов] / Ф. М. Березин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1984. – С. 146–150.

7. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Юрій Шевельов ; [пер. з англ. С. Вакуленко, А. Даниленко]. – Харків : Акта, 2002. – 1055+[ХІІ] с.

8. Ющук І. П. Українська мова : [підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ] / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – С. 72–79.

 

ЗАВДАННЯ

1. Доберіть пари слів, які розрізнялися б тільки одним голосним звуком, напр.: сам – сом, порода – порада. Які функції фонеми ілюструють дібрані вами приклади?

2. Виконайте вправу 8 з навчального посібника Плющ М. Я., Леута О. І., Гальона Н. П. Сучасна українська літературна мова: Зб. вправ. – К.: Вища шк., 1995.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 340; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ