Забезпечення можливості цілодобового доступу до гуртожитків. Конкретні правилаРозпорядку гуртожитка мають встановлюватися колективом студентів, що

мешкають в ньому, на загальних зборах.

З п.6 до п.5 статті 41 перенсти слова:

“затверджують правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в

частині, що стосується осіб, які навчаються;”

 

Гарантування студентам права на вільне відвідування лекцій, заборона

Виставлення навчальних балів за їх відвідування.

У ст. 51 додати п.4 такого змісту:

“Відвідування лекцій є вільним та залежить від бажання здобувачів вищої освіти,

оцінювання присутності на них не може бути формою навчального контролю”

 

Забезпечення студентам можливості вільного вибору навчальних дисциплін з

Будь-яких кафедр та факультетів університету. Дисципліни вільного вибору повинні

складати не менш як 50% навчального навантаження студента за весь час його

Навчання для отримання даного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Змінити ст.63, п.1.12 на:

“обрання навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою

програмою та робочим навчальним планом в обсязі, що становить не менш як 50

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої

освіти. При цьому здобувачі певного освітньо-кваліфікаційного рівня мають право

обирати дисципліни, що пропонуються для інших рівнів за умови, якщо мають

достатні навички для прослуховування дисципліни.”

 

Забезпечення безоплатності відпрацювання усіх пропущених навчальних робіт

Студентами медичних університетів.

до ст. 74 або додати пункт, або ч. 2 п. 2 ст. 74:

“Вищим навчальним закладам державної та комунальної форми власності

забороняється стягувати плату за допуск до відпрацювання пропущених занять”

 

Гарантування свободи присутності та участі студентів на засіданнях Вченої ради

ВНЗ та інших керівних органів.

У ст.36 п.3 слово “профспілки” замінити на слово “профспілок”

У ст. 36 п.4 вкінці замінити слова

“При цьому не менш як 75 відсотків чисельності складу вченої ради повинні

становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не

менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів”

на слова

“При цьому не менш як 50 відсотків чисельності складу вченої ради повинні

становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не

менш як 40 відсотків – виборні представники з числа студентів”

Додати слова: “Представники з числа студентів беруть участь в роботі вченої ради у

питаннях, що викладені у підпунктах 1, 2, 3, 7, 11, 12, 15, 16 пункту 2 статті 36 цього

закону. В усіх інших питаннях представники студентів у вченій раді мають право

вето, що може бути подолане 75 відсотками голосів членів вченої ради без

урахування представників з числа студентів.”

Присутність у складі педагогічної ради:

У ст. 37 п.3 аналогічно замінити:

“При цьому не менш як 50 відсотків загальної чисельності її складу повинні

становити педагогічні працівники коледжу і не менш як 40 відсотків – виборні

представники з числа осіб, які навчаються.”

Та додати: “Представники з числа осіб, що навчаються,беруть участь в роботі

педагогічної ради при розгляді питань, що викладені у підпунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8

пункту 2 ст. 37 цього закону. При розгляді педагогічною радою інших питань,

представники з числа осіб, що навчаються, мають право вето, що може бути

подолане 75 відсотками голосів членів педагогічної ради без урахування

представників з числа осіб, що навчаються.”

Присутність у складі громадського самоврядування:

Аналогічно у ст. 40 п 3 змінити:

“При цьому 50 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу

повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального

закладу, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на постійній основі, і а

інші 50 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які

обираються студентами (курсантами) на основі загальних, рівних, прямих виборів

шляхом таємного голосування.”

Аналогічно у п.8 тієї самої статті замінити:

“При цьому 50 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу

повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники навчально-наукового

інституту (факультету) і інші 50 відсотків – виборні представники з числа студентів

(курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом загальних прямих

таємних виборів.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 92; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ