РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ В КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» І «СИНЬОЇ» ЕКОНОМІКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕММІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Інститут екологічної економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування

 

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту спеціаліста на тему:

«Екологізація управління лісовим господарством (на прикладі ДП «Турківське лісове господарство»)»

(«Еcologization of forest management (for example SE «Turka forestry»)»)

                                                                                                 

 

 

Виконав: студент групи М – 51с

             напряму 7.030601

             «Менеджмент»

             Яворський М. І.

 

Керівник: д.е.н., проф. Синякевич І. М.

 

Рецензент:_______________________

                                                       (прізвище та ініціали)

 

М. Львів – 2016


Реферат

       Об'єкт дослідженняпроцес виробничо-господарської діяльності ДП «Турківське лісове господарство».

       Мета роботи дослідження концепції екологізації управління лісовим господарством на прикладі ДП «Турківське лісове господарство» та розроблення рекомендацій щодо її покращення.

У даній випускній роботі проведено аналіз та оцінка виробничо-господарської діяльності ДП «Турківське лісове господарство» за 2013 – 2015 рр. Викладено теоретичні основи визначення концепції екологізації управліня лісовим господарством в контексті вимог «зеленої» і «синьої» економіки та зміцнення екологічної стійкості лісових екосистем.

Ключові слова: екологізація управління лісовим господарством, «зелена» і «синя» економіки, глобальні екологічні загрози, лісова політика, суспільний розвиток, виробничо-господарська діяльність.

Сторінок – 127, рисунків – 16, таблиць – 24, використаних літературних джерел – 28.


Abstract

    Object of research- the process of industrial and economic activity SE "Turka forestry".

    Purpose - to research the ecologization concept of forest management on the example of SE "Turka forestry" and develop recommendations for its improvement.

    In this final work the analysis and evaluation of production and economic activity SE "Turka forestry" for 2013 - 2015 рр laid out. Theoretical basis of the definition the ecologization concept of forest management in the context of the requirements of "green" and "blue" economy and strengthen environmental sustainability of forest ecosystems.

    Keywords: ecologization of forest management, "green" and "blue" economy, global environmental threats, forest policy, social development, production and economic activity.

Pages – 127, pictures – 16, tables – 24, used literature sources – 28.


Зміст

    Вступ………………………………………………………………….….….7

РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ В КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» І «СИНЬОЇ» ЕКОНОМІКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ......9

1.1 Концепція екологізації суспільного розвитку як інструмент подолання глобальних екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки…9

1.2 Концепція екологізації економічної діяльності та управління лісовим господарством ………………………………………………………....19

1.3 Основи екологічного управління…………………………….……....28

1.4 Концепція лісового управління ……………………………….…......38

Висновки до розділу 1………………………………………………..…...45

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУРКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ……..……47

2.1. Загальна характеристика та аналіз стану лісів державного підприємства «Турківське лісове господарство»……..……………….... ........47

2.2. Аналіз основних показників виробничо – господарської діяльності державного підприємства «Турківське лісове господарство»………..……....52

2.3 Аналіз умов стану охорони праці та виробничого травматизму на ДП «Турківське лісове господарство»………………………………………..……....76

Висновки до розділу 2……………………………………………..…….....83

РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ І МИСЛИВСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ…………………………………………………..………...84

3.1 Стратегія управління лісовим і мисливським господарством Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства…84

3.2. Стратегія управління ДП «Турківське лісове господарство» в контексті екологізації лісового господарства України…………………..…....93

3.3 Екологічна ефективність застосування легких мобільних канатних установок на гірських лісозаготівлях....…..…….........….……93

3.4 Основні заходи щодо покращення умов праці, екологічного та протипожежного стану на ДП «Турківське лісове господарство»……..…...111

Висновки до розділу 3……………………………………………….......117

    Висновки та рекомендації………………………………………..…..…119

    Список використаної літератури………………………………..…..….124

Додатки…………………………………………………………..…..…..127

 


                                                   ВСТУП

    В цій роботі розглядаються актуальні питання екологізації управління та лісокористування в контексті зростання багаточисельних екологічних, економічних і соціальних загроз, що постали перед земною цивілізацією в двадцять першому столітті, а також екологізацію суспільного розвитку, який в третьому тисячолітті став об’єктивною необхідністю. Цей процес у лісовому господарстві передбачає екологізацію економічних інструментів, зокрема системи ціноутворення, планування, сертифікації лісокористування, стандартизації лісового менеджменту. В Україні він повинен передбачати реформування лісового господарства з метою забезпечення сталого екологічно збалансованого розвитку, який би передбачав пріоритет за екологічними і соціальними функціями лісів.

Концепція екологізації управління лісовим господарством повинна охоплювати не лише екологічну, але і економічну, соціальну і духовну сфери. Нехтування процесами екологізації однієї зі сфер суспільного розвитку не дозволяє досягнути основної мети екополітики, яка передбачає стабілізацію навколишнього природного середовища, а відповідно усунення небажаних трансформацій в екологічній сфері. Стабілізації навколишнього природного середовища неможливо досягти без істотних зрушень у духовній сфері.

Актуальність теми. В умовах інтенсивного розвитку економіки значно зростає антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, в тому числі і на таку важливу складову економічної системи, як ліси, що є джерелом одержання деревини, продуктів недеревного походження, екологічних і соціальних функцій лісових насаджень. У зв’язку з цим виникає невідкладна потреба їх раціонального використання, збереження і відтворення на засадах сталого розвитку, доведення до оптимального рівня у кожній області України.

Метою даної роботи є дослідження екологізації управління лісовим господарством на прикладі ДП «Турківське лісове господарство» та розроблення рекомендацій щодо її покращення.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

·  охарактеризувати сучасні засади екологізації лісового господарства;

·  здійснити аналіз виробного-господарської діяльності Державного підприємства «Турківське лісове господарство»;

·  запропонувати стратегію управління лісовим і мисливським господарством для Державного підприємства «Турківське лісове господарство».

Об’єкт дослідження – процес виробничо-господарської діяльності ДП «Турківське лісове господарство».

Предмет дослідження – процес екологізації управління лісовим господарством на ДП «Турківське лісове господарство».

Методи дослідження:Методологічною основою дипломного проекту спеціаліста є фундаментальні положення сучасної економічної науки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища, екологізації лісового господарства.

Дана випускна робота складається з трьох розділів:

У першому розділі розкриваються всі аспекти, що стосуються екологізації управління лісовим господарством, а зокрема для Державного підприємства «Турківське лісове господарство».

У другому розділі проведено характеристику підприємства, аналіз та оцінка основних економічних показників на ДП «Турківське лісове господарство»за 2013 – 2015 рр. Тут проводиться характеристика трудових показників, аналіз використання основних засобів, оборотних коштів та матеріальних витрат підприємства.

У третьому розділі зазначена стратегія управління лісовим і мисливським господарством на ДП «Турківське лісове господарство».

Список літератури, яка була використана при написанні дипломної роботи прикладається в кінці роботи.


РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ В КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» І «СИНЬОЇ» ЕКОНОМІКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 237; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ