Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні на основі його гармонізації та стандартизаціїНа сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки посилилась увага до проблем гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.

Гармонізація бухгалтерського обліку передбачає функціонування в кожній країні своєї моделі організації обліку і системи стандартів, але головне, щоб вони суттєво не відрізнялись від аналогічних стандартів в інших країнах — членах співтовариства, тобто щоб перебували в гармонії одне з одним. Таким шляхом пішли країни Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), які опублікували низку нормативних документів, які називаються Директивами, або законами ЄЕС, зокрема найбільш важливі серед них такі:

Четверта Директива "Про уніфікацію форм звітності і правил їх аудитування" (від 25 липня 1978 р.) і Сьома Директива "Про принципи складання консолідованої звітності" (від 13 червня 1983 р.). Вони є обов'язковими для виконання у всіх країнах, що входять до Європейського Співтовариства.

Зважаючи на розширення інтеграційних процесів у розвитку світового господарства, значного поширення набуває ідея стандартизації бухгалтерського обліку. Вона здійснюється в рамках уніфікації обліку на міжнародному, світовому рівні, яку проводить Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Committee, IASC). Під підходом до стандартизації обліку розуміють те, що має бути уніфікований набір стандартів для будь-якої облікової ситуації і в будь-якій країні, а тому відпадає потреба в розробці національних стандартів.

Міжнародні бухгалтерські стандарти є цілісною, гнучкою і такою, що постійно удосконалюється, системою бухгалтерського обліку, яка виникла внаслідок інтеграційних процесів в економіці та спрямована на зближення обліку і звітності в різних країнах світу.

Стандарти бухгалтерського обліку це зведення правил, методів і процедур. Розробкою і впровадженням міжнародних стандартів займається Комітет з міжнародних стандартів, який був створений у 1973 p. провідними професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Канади, Франції, Японії, Німеччини, Великобританії, Мексики, Нідерландів та США. Тепер цей комітет налічує більш як 120 організацій із 88 країн світу. До початку 2004 р. цей комітет прийняв і опублікував 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО), які стосуються різноманітних аспектів ведення обліку та складання бухгалтерської звітності.

Становлення в Україні національної системи бухгалтерського обліку, його гармонізація і стандартизація відбувалися одночасно з процесом державотворення і переходом до ринкових відноои». На жаль, розбудові системи бухгалтерського обліку в перші роки незалежності України не було приділено належної уваги, що призвело до багаторічного зволікання з формуванням його цілісної системи.

У процесі становлення і розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні можна виокремити два основні етапи:

—етап становлення (1992—1999рр.), упродовж якого були сформовані базові умови для створення національної системи бухгалтерського обліку і його трансформації відповідно до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів обліку;

— етап оптимізації та вдосконалення (початок 2000 р. — дотепер), який передбачає поглиблене дослідження організації системи бухгалтерського обліку, правове закріплення її складників з урахуванням світового досвіду в нормативно-правових документах та його подальша стандартизація і гармонізація стосовно вимог ринкової економіки та входження в систему світового співтовариства.

Перший етап становлення національної системи бухгалтерського обліку розпочався завдяки прийняттю Указу Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системі обліку та статистики" від 23 травня 1992 р. № ЭОЗ, яким фактично було розпочато роботу з удосконалення національної системи бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів. Для забезпечення здійснення положень цього Указу Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики" від 4 травня 1993 р. № 326. Конкретні шляхи щодо трансформації національної системи бухгалтерського обліку відповідно до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів обліку були визначені у "Програмі реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів", що була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. Програмою передбачалось, що реформування системи бухгалтерського обліку є складовою заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Програма також передбачала здійснення в 1999—2001 pp. переходу суб'єктів господарської діяльності до використання міжнародних стандартів фінансової звітності, його гармонізацію. Такий перехід відбувається в рамках реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним співтовариством, яка передбачає адаптацію законодавства України до законодавства розвинутих країн.

Виконання Програми реформування бухгалтерського обліку передбачало розробку і запровадження 24 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Міністерство фінансів України наказом від 1 грудня 1998 р. № 248 затвердило "Графік розробки, затвердження та запровадження положень (стандартів) з бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО)", який передбачав розробку і впровадження П(С)БО в період з березня 1999 р. по липень 2001 p. Зазначена кількість П(С)БО була підготовлена і затверджена. В подальшому підготовлено і затверджено ще три П(С)БО за № 25, 26,27, видання яких за Графіком не передбачалось. Отже, станом на 1 липня 2004 p. затверджено 27 національних П(С)БО. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам.

Реформування, гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку на першому етапі створення його національної системи здійснювалися за такими напрямами:

— розробка загальнометодологічних основ реформування обліку і статистики;

— удосконалення форм бухгалтерського обліку;

— підготовка законодавчих актів та нормативних документів згідно із завданнями програми;

— розробка та затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та галузевих рекомендацій щодо ведення обліку витрат виробництва;

— вивчення організації і методології бухгалтерського обліку, звітності та аудиту підприємств і банків з використанням МСБО та комп'ютерів у країнах з розвинутою економікою;

— розробка вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, звітності та аудиту, уніфікація форм первинної облікової документації;

— кадрове забезпечення реформи шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку;

— міжнародне співробітництво через вступ і активну роботу в міжнародних спеціалізованих професійних організаціях.

Першими було здійснено практичні кроки у реформуванні бухгалтерського обліку у вітчивияній банківській системі. Протягом 1997—1998 pp. Правління Національного банку України (НБУ) розробило програму реформування бухгалтерського обліку та звітності (постанови НБУ від 17 жовтня 1996 р. № 272 та від 29 листопада 1996 p. № 315), якими передбачалось проведення конкретної роботи з переходу банківської системи України на ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до міжнародних стандартів. Постановою Правління НБУ від 17 червня 1997 р. № 191 було затверджено "План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків", який введено в дію з січня 1999 p. Це дало можливість суттєво розширити професійне коло бухгалтерів та аудиторів, які стали першими набувати практичного досвіду реформування бухгалтерського обліку та звітності у банках за міжнародними стандартами.

Першими виробничими структурами, що запровадили елементи міжнародних принципів обліку та звітності, стали відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти та професійні учасники фондового ринку. Ці підприємства, починаючи з 1999 p., складають звітність за новими формами, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 січня 1998р. №11. Такі форми звітності складено відповідно до вимог МСБО.

Першим кроком до інтеграційних процесів входження у бухгалтерську практику було те, що Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) у 1998 p. переклала та видала книгу "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку". У 2001 p. з дозволу КМСБО ця авторитетна громадська організація видала книгу "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000", що стало значною подією щодо ознайомлення широкої бухгалтерської громадськості а МСБО.

Вважаємо, що другим етапом у становленні національної системи бухгалтерського обліку в Україні було прийняття Верховною Радою України 16 липня 1999 p. за № 996-XIV Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який передбачав регулювання бухгалтерського обліку в напрямі гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Саме цей закон встановив основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши його дані базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники.

З 1 січня 2000 p., з моменту введення в дію Закону, усі суб'єкти підприємницької діяльності мають змогу самостійно визначати облікову політику підприємства; обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них; затверджувати правила документообігу і технологію обробки облікової інформації; встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб управління, включаючи ведення в окремій системі рахунків і регістрів обліку доходів, витрат, активів, зобов'язань у потрібному підприємству аспекті деталізації та регламентації управлінського обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкцію до його застосування, який було введено з 1 січня 2000 p. Новий План рахунків побудований за концепцією, коли назви і призначення рахунків та субрахунків збігаються з назвою і змістом показників Балансу і Звіту про фінансові результати, що дає змогу безпосередньо з рахунків і субрахунків нового Плану рахунків отримувати інформацію для складання фінансової звітності.

Важливим кроком становлення системи бухгалтерського обліку в Україні було визначення меж державного регулювання бухгалтерського обліку і звітності, створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" ці функції покладено на Міністерство фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в комерційних банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Важливу роль у формуванні облікової політики та удосконаленні системи бухгалтерського обліку відіграє Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою: організації розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні; методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збирання та обробки обліково-економічної інформації. У роботі методологічної ради беруть участь і провідні вчені України.

Внесок у становлення і розвиток бухгалтерського обліку і контролю в Україні зробили багато відомих українських вчених, зокрема: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуев, Ю.А. Верига, М.Г. Гайдай, A.M. Герасимович, С.Ф. Голов, В.Г. Горєлкін, Н.М. Грабова, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем'яненко, B.I. Єфіменко, І.П. Житна, В.П. Завгородній, Є.В. Калюга, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, A.M. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський, Л.П. Кулаковська, Б.М. Литвин, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, І.В. Малишев, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, П.П. Німчинов, В.О. Озеран, В.М. Олійник, Ю.І. Осадчий, В.М. Пархоменко, Л.О. Примостка, М.С. Пушкар, B.C. Рудницький, П.Т. Саблук, B.I. Самборський, З.М. Соколовська, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, І.Д. Фаріон, Ю.Д. Чацкіс, Н.В. Чабанова, М.Г. Чумаченко, Л.С. Шатковська, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, C.I. Шкарабан та багато інших.

З тих пір, як Лука Пачолі написав свою книгу,. минуло понад 500 років, а бухгалтерський облік, по суті, залишився незмінним. Мабуть, Лука Пачолі почував би себе комфортно за теперішніх облікових систем. Йому було б нескладно зрозуміти й нові фінансові інструменти, які спочатку, можливо, завдали йому клопоту.

Програмісти ретельно відображають середньовічні ідеї на екрані комп'ютера. Бухгалтерському обліку ще доведеться адаптувати нові винаходи, які трансформують фінансову звітність.

На заміну бухгалтерським регістрам прийдуть бази даних, частиною яких стане фінансова інформація. Буде забезпечено безпосередній доступ менеджерів до цих даних. Скорочена версія баз даних буде передаватися по телефону на лазерні компакт-диски користувачів, і вони самі зможуть визначати тип фінансового звіту, який їх цікавить. Компанії вже не будуть обирати єдиний спосіб визначення прибутку, а зможуть використовувати весь спектр методів для поглиблення і розширення аналізу. Використання структурованих гіпертекстів дасть користувачеві можливість одержу­вати інформацію будь-якого рівня деталізації, потрібну для аналізу. З усією цією інформацією "на кінчиках пальців" інвесторів і здійсниться реальна революція в бухгалтерському обліку. Все, що для цього необхідно, — запровадити нову інформаційну технологію.

Питання для самоперевірки

1.Який вплив на бухгалтерський облік в Україні мало імперське колоніальне панування Австро-Угорської імперії на заході України та Росії — на сході?

2. Який внесок у ведення бухгалтерського обліку зробили окремі економісти і підприємці Галичини наприкінці XIX — на початку XX ст.? Назвіть найбільш відомих з них.

3. Які були внесок відомих науковців Росії в розвиток бухгалтерського обліку та їхній вплив на формування обліку в Україні у XVIII—XIX ст.?

4. Охарактеризуйте роль Ф. Єзерського та І. Шмельова у розвитку бухгалтерського обліку в Росії?

5. Які основні напрями бухгалтерської науки визначились в Росії наприкінці XIX — на початку XX ст. і хто був їх прихильниками?

6. Охарактеризуйте внесок українців О.П. Рудановського та О.М. Ґалаґана у розвиток бухгалтерського обліку Російської імперії наприкінці XIX — на початку XX ст.

7. Охарактеризуйте внесок українського вченого економіста M.I. Туган-Барановського в розвиток економічної теорії та бухгалтерського обліку.

8. Охарактеризуйте стан бухгалтерського обліку в 20-х роках XX ст. в Україні.

9. Охарактеризуйте процес створення кооперативів у Західній Україні у 20—30-х роках XX ст. та їхній вплив на становлення українського бухгалтерського обліку.

10. Охарактеризуйте працю В. Нестеровича "Спрощене книговодство".

11. Охарактеризуйте роль О.П. Рудановського та О.М. Ґалаґана у розвитку бухгалтерського обліку в період непу.

12. Хто був фундаторами зародження соціалістичного обліку в СРСР і яку характеристику дав цьому періоду відомий російський вчений Я.В. Соколов?

13. Як відбувалося становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні на основі його гармонізації та стандартизації?

14. Назвіть найбільш відомі праці з бухгалтерського обліку та їх авторів у 30-х роках XX ст. та їх критиків.

15. Охарактеризуйте внесок українця за походженням — М.Х. Жебрака у розвиток нормативного методу обліку.

16. Охарактеризуйте період початку зародження централізованого обліку в СРСР і в Україні.

17. Охарактеризуйте працю В. Горбачевського "Курс бухгалтерії".

18. Назвіть вчених-бухгалтерів, що були вихідцями з України або працювали в ній у 50—60 роках XX ст.

19. Як проходило формування бухгалтерської школи в Україні?

20. Охарактеризуйте внесок вчених-бухгалтерів П.П. Німчинова та A.M. Кузьмінського у розвиток бухгалтерського обліку в Україні.

21. Охарактеризуйте особливості формування бюджетного обліку в СРСР та Україні у XX ст.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 2599;