На банківському ринку діє певна кількість банків. Оцініть їх конкурентні позиції та прокоментуйте наявну ситуацію.Параметр  «А» «Б»  «В» Параметр  «А» «Б»  «В»
Якість і споживчі переваги послуг 4 7 8 Фінансові ресурси банку 5 6 7
Частка ринку 7 5 8 Виробничі можливості 8 6 8
Асортимент 4 6 8 Репутація серед клієнтів 5 7 8
Ефективність каналів збуту 8 6 8 Можливості в ціновій політиці 7 7 8
Ефективність реклами та PR (паблік-релейшенз) 4 9 9 Інновація 6 8 9

Дайте відповіді на такі запитання:

  1. Який банк займає найгірші позиції та які найслабкіші сторони йому притаманні?
  2. Які параметри конкурентоспроможності слід розвивати найбільше банку, що займає найкращі конкурентні позиції?

 

 

Задача 2

Банк «Успіх» оцінює за графічними методами рівень конкурентної прибабливості банку, для цього використовується методика побудови карти адекватності роботи банку та методика побудови карти конкурентних переваг банку. Відділ маркетингу провів дослідження серед керівного персоналу банку (оцінка Е), клієнтів банку (їх ідеальне бачення – оцінка N, а реальна оцінка даних параметрів у цього банку – оцінка К).

Параметр К N E
Висока якість послуг 8 10 10
Приваблива атмосфера в банку 7 9 7,5
Швидкість обслуговування 5 8 8
Високий рівень обслуговування 8 9 6
Розгалужена мережа відділень 9 9 7
Широкий асортимент послуг 8 8 8
Репутація банку в суспільстві 8 10 10
Привабливі тарифи 6 8 9
кваліфікація персоналу 7 9 9,5

Побудуйте карту адкватності роботи банку та корту конкурентних переваг та дайте відповіді на такі запитання:

1. Які параметри роботи банку сприймаються керівним персонало неадекватно до реального становища. Поясніть.

2. Які фактори належать до наявних конкурентних переваг банку?

 

 

Задача 3

На ринку КРЕДИТНИХ продукців банк «А» оцінюєінтегральний показник конкурентоспроможності банківського продукту.

Груповий показник параметру банк «А» банк «Б» банк «В» банк «Д» банк «Ж» банк «З»
1 1 1,01 1 1,02 0,98
Iq 1 1 1 1,2 1 1,1
Id 1,1 1 1 1 0,98 0,95
% річних 24 26 24 30 22 24

Розрахуйте інтегральний показник конкурентоспроможності вказаних продуктів усіх банків, прокоментуйте дані та представте їх графічну інтерпретацію. Дайте відповіді на такі запитання:

  • Який продукт має найкращі нецінові та цінові параметри конкурентоспро-можності?
  • Які продукти займають кращі позиції ніж еталон, поясніть за рахунок яких параметрів?

Задача 4

На основі наведених параметрів оцінки конкурентоспроможності банків розрахуйте:

1) інтегральний показник конкурентоспроможності для банків А, Б та В;

2) питому вагу потенційних можливостей до підвищення конкурентоспроможності для банків А, Б та В.

Нефінансові параметри «А» «Б» «В» Фінансові  параметри «А» «Б» «В»
Канали обслуговування клієнтів (А1) 7 5 5 Фінансового важеля (В1) 5 4 5
Види банківських послуг для юридичних осіб (off-line або on-line) (А2) 7 4 5 Мультиплікатор капіталу (В2) 7 3 5
Види банківських послуг для фізичних осіб з допомогою інтернет-банкінгу (А3) 6 5 4 Використання активів (В3) 7 5 4
Види банківських послуг для фізичних осіб з допомогою мобільного банкінгу (А4) 7 4 5 Кредитної активності (В4) 7 5 4
Інновації (А5) 5 3 3 Коефіцієнт активності залучення коштів клієнтів (В5) 5 4 5
Кореспондентська мережа (А6) 5 3 5 Загальний рівень рентабельносте (В6) 5 2 3
Організація навчання персоналу (А7) 5 3 3 Рентабельність активів (В7) 5 2 4
Взаємодія із зацікавлени-ми особами (А8) 4 3 4 Прибуток на одного працівника (В8) 4 2 3

Дайте відповіді на такі запитання:

  1. Який банк займає найгірші конкурентні позиції на ринку?
  2. Які нефінансові параметри конкурентоспроможності слід розвивати найбільше банкам для підвищення фінансових показників?


ЗАНЯТТЯ 7

Семінар № 3

Тема. Маркетингова діяльність банківських установ

Год.)

1. Письмова робота – 1 год. 20 хв. ( 120 тестових питань) на основі усього матеріалу курсу.

Рекомендована література

1. Дубовик О. В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д.  Маркетинг в банку: Навчальний посібник / Львівський банківський інститут НБУ. – Л.: Львів. банків. ін-т НБУ, 2005. -336 с.

2. Егоров Е. В., Романов А. В., Романова В. А. Маркетинг банковских услуг. – М. ТЕМС, 1999. – 102 с.

3. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В.Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. - 734 с.

4. Макарова Г. Л. Система банковского маркетинга. – М.: «Финстатинформ», 1997 – 1008 с.

5. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

6. Поречкіна Л. С. Стратегічний маркетинг банківських послуг. – К.: Либідь, 1998. – 152 с.

7. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 344 с.  

8. Севрук З.А. Банковский маркетинг. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 128 с.

9. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Тернополь: АО «Тарнекс»,: ЦММС «Писпайп», 1993. - 656 с.

10.Уткин Э. А. Банковский маркетинг. – М.: Инфра-М, 1995. – 304 с.
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

1. Поява і розвиток банківського маркетингу.

2. Зміст та специфіка маркетингу в банку.

3. Структурна концепція маркетингу в банку.

4. Процес маркетингової діяльності в банку.

5. Формування стратегії банку.

6. Сутність стратегічного маркетингу у банківських установах

7. Маркетингові стратегії банківських установ

8. Задачі банку.

9. Цілі банку.

10. Виявлення наявних можливостей банку.

11. Фактори внутрішнього середовища банку

12. Фактори зовнішнього середовища банку

13. Аналіз маркетингового середовища в банку

14. Сегментація ринку.

15. Процес вибору цільових ринків.

16. Процес позиціонування на ринку.

17. Модель поведінки корпоративного клієнта

18. Модель поведінки клієнта (фіз. особи)

19. Фактори впливу на клієнта

20. Правила зміни сприйняття клієнтів

21. Основні засади організації роботи відділу маркетингу.

22. Організаційна побудова відділу маркетингу.

23. Продуктова політика банку

24. Цінова політика банку

25. Дистрибуцій на політика банку

26. Комунікаційна політика банку

27. Структура плану маркетингу.

28. Тактичне планування маркетингової діяльності банку

29. Контроль маркетингової діяльності банку

30. Сутність конкуренції, законодавчі та галузеві обмеження

31. Види конкуренції на ринку банківських продуктів та послуг.

32. Ключові переваги банків у конкурентній боротьбі.

33. Вибір стратегії досягнення конкурентних переваг

34. Поняття конкурентоспроможності 

35. Інтегральний показник конкурентоспроможності банківських продуктів

36. Методика оцінки конкурентоспроможності банку на основі споживчих вимог

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 153; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ