Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.

8. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042 с.

Додаткова література:

7. Бабіч В.В., Сагова С.Ф. Фінансовий облік: навч. посіб. – к.: КНЕУ, 2006. – 282с.

8. Бєлокоз О. Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до оцінки дебіторської заборгованості торговельних підприємств / О. Бєлокоз // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 197 – 201.

9. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці / О. С. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 18. – С. 36 – 39.

10. Гарасим П. М. Курс фінансового обліку:навч. пос. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. :Знання, 2007.–566 с.

11. Скорба О.А. Облік дебіторської заборгованості в Україні та за кордоном / О. А. Скорба // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. «Honoris High School – 2009». – 2009. – Т.2. – С. 22 – 25.

12. Скоробогата В.В. Бухгалтерський облік грошових коштів як складової монетарних активів підприємства / В.В. Скоробогата / Вісник ЖДТУ 2012 № 1(59). – С . 36-43.

 

Електронні ресурси

1 www.nbuv.gov.ua/ - національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, м. Київ (підручники, автореферати…)
2 www.ukrstat.gov.ua/ - Державний комітет статистики України (статистична інформація за різними галузями економіки)
3 www.balance.ua/ - Журнал «Баланс» (статті…) Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
4 www.nibu.factor.ua/ukr/about/ - інформаційно-аналітична газета «Податки і бухгалтерський облік» (статті…)
5 www.vobu.com.ua/ - «Все про бухгалтерський облік» - газета. Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
6 www.liga.net/ - законодавчі акти, закони, бланки, облік різних операцій, звітність
7 www.dtkt.com.ua/ - «Дебет Кредит» - журнал. Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар, закони, постанови, накази
8 www.smida.gov.ua/ - річна звітність акціонерних компаній.
9 www.buhgalteria.com.ua/ - газета «Бухгалтерія». База аналітичних матеріалів і нормативних документів
10 www.business.kiev.ua/ - Газета «Бізнес». Інформація про фінансові ринки, товарні ринки, новини економіки країни

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИ НА (2-3 хв.)

- привітання викладача зі студентами;

- виявлення відсутніх;

- перевірка підготовленості групи до заняття.

II. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ (до 5 хв.)

- Повідомлення теми, мети та завдань.

- Мотивація вивчення теми (бесіда, що передбачає з'ясування значущості теми та її професійну спрямованість).

- Повідомлення плану заняття.

ІІІ. ОБГОВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ практичного заняття  (70-75 хв.)1

 Розгляд основних питань практичного заняття відповідно до обраного виду і методики його проведення:

Питання для обговорення:

1. Законодавче регулювання касового обігу

2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік руху грошових коштів в касі підприєства

3. Порядок проведення інвентаризації грошових коштів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку

4. Основні поняття з обліку грошових коштів та задачі їх обліку.

5. Форми безготівкових розрахунків в Україні.

6. Порядок відкриття поточних рахунків.

7. Первинний, аналітичний та синтетичний облік руху грошових коштів на поточному рахунку.

8. Облік розрахунків з підзвітними особами

9. Облік грошових коштів в дорозі та грошових документів

10. Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація і оцінка

11. Облік розрахунків з покупцями і засновниками

12. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості

Методи, прийоми та засоби навчання, що використовуються у процесі обговорення кожного основного питання семінару:

-бесіда - (фронтальна, проблемна, дискусія тощо):

-розповідь студента,

- повідомлення,

-виконання практичних завдань (проблемних завдань, розрахункових задач тощо);

- узагальнення;

- порівняння та ін.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ (до 5 хв.)

- Коротке повідомлення про виконання запланованої мети, завдань заняття (аналіз того, що було розглянуто).

- Мотивація діяльності групи й окремих студентів, оцінювання їхньої роботи.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1036;