Правила модульно-рейтингового оцінювання знань1. Підготовка індивідуального навчально-дослідного завдання – до 35 балів (але не менше 18). При оцінюванні підготовки реферату враховується: повнота розкриття теми (до 15 балів), широта використаних джерел та самостійність їх опрацювання (до 10 балів), грамотність і стиль викладу (до 5 балів), оформлення реферату (до 5 балів), – усього до 35 балів. Обсяг індивідуального навчально-дослідного завдання – 15–20 аркушів.

2. Доповідь за матеріалами індивідуального навчально-дослідного завдання – до 25 балів (але не менше 13). При оцінюванні виступу враховується вільне володіння опрацьованим матеріалом, здатність студента донести свої знання аудиторії, впевненість при відповідях на запитання. Кількість балів за виступ визначається як оцінка за трибальною шкалою (3, 4, 5) із коефіцієнтом 5 (тобто 15, 20 або 25 балів). За підготовку і представлення медіа-презентації може додатково нараховуватися до 15 балів. При оцінюваннімедіа-презентації враховується її кореляція з усною доповіддю, візуальність, інформативність, естетичність. Медіа-презентація має містити, як правило, 10–15 слайдів, може включати відео-роліки. Для доповіді дається 10–15 хвилин.

3. За виконання індивідуального навчально-дослідного завдання у формі навчального проекту може бути нараховано додатково до 25 балів (додаткові бали за навчальний проект нараховуються у разі його практичної спрямованості і можливості подальшого використання в діяльності університету або окремих факультетів).

4. За виконання індивідуального навчально-дослідного завдання у формі перекладу документів та матеріалів з іноземних мов може бути нараховано додатково до 25 балів. При цьому враховується обсяг перекладеного тексту (не менше 10–12 аркушів), а також його якість та самостійність. Додаткові бали можуть бути нараховані також за використання іншомовних джерел при підготовці реферату.

5. Підсумкова індивідуальна співбесіда– до 25 балів (але не менше 15). Кількість балів за співбесіду визначається як оцінка за трибальною шкалою (3, 4, 5) із коефіцієнтом 5 (тобто 15, 20 або 25 балів).

6. Присутність чи відсутність на лекціях і семінарах не оцінюється в балах.

7. Бали можуть зменшуватися (загалом до 10 «штрафних» балів): за невиконане вчасно індивідуальне навчально-дослідне завдання або неналежну поведінку на заняттях.

8. Студент може отримати до 5 додаткових балів за постійну активність на семінарських заняттях (запитання до доповідачів) або за участь у студентській науковій роботі.

9. При визначенні підсумкової оцінки складаються результати з усіх видів контролю. Сума балів відповідає наступним оцінкам:


 

Сума балів Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою
90–100 А

зараховано

82–89 В
74–81 С
64–73 D
60–63 Е
35–59 не зараховано з можливістю повторного складання
0–34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

У разі, якщо студент з поважних причин не набирав балів протягом семестру, він може скласти залік шляхом надання і захисту індивідуального навчально-дослідного завдання та індивідуальної співбесіди з контрольних питань.


Додаток А

Зразок титульного листа контрольної роботи

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра філософії і соціально-політичних дисциплін

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

з дисципліни
«Вища освіта і Болонський процес»

на тему _________________________________

студента групи _____ заочної форми навчання

Кравченка Пантелеймона Пантелеймоновича,

залікова книжка №________

Перевірив:

проф. Г.Є.Аляєв

Полтава 2012

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 192; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ