Механічні коливання та хвилі.Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Гармонічні коливання. Рівняння гармонійних коливань. Математичний маятник. Формула періоду коливання математичного маятника. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивальні системи. Поширення механічних коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

Електромагнітні коливання та хвилі.

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. частота власних коливань контуру. Резонанс. Утворення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

Оптика та основи теорії відносності.

Хвильова оптика.

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Відбивання світла. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація світла. Дисперсія світла. Спектроскоп. Спектральний аналіз. Шкала електромагнітних хвиль.

Елементи квантової фізики.

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світові кванти. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування.

Елементи теорії відносності.

Основні положення спеціальної теорії відносності(СТВ). Швидкість світла в вакуумі. Відносність одночасності подій. Закон взаємозв’язку маси і енергії. сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки.

Атомна і ядерна фізика.

Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Поглинання та випромінювання енергії атомом. Спектральний аналіз та його застосування. Склад ядра атома. Енергія зв’язку атомних ядер. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма – випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Одержання та використання радіоактивних ізотопів. Поглинена доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від опромінювання. Дозиметрія. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків. Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни. Елементарні частинки та її властивості; частинки і античастинки. Взаємоперетворюваність елементарних частинок.

 

Назва блоку Тема Вид роботи
Вступ Математика – мова фізики. Скалярні і векторні величини. Дії з векторами. Наближені обчислення. Стандартний вид числа. Механіка як основа сучасних технологій. Реферат
Механіка Рівняння руху під час вільного падіння. Розв’язування задач
Механіка Внесок українських вчених у розвиток космонавтики. Реферат
Механіка Рівновага тіл. Розв’язування задач
Механіка Будова та принцип дії реактивних двигунів. Конспект або реферат
Молекулярна фізика і термодинаміка       Рівняння Мендєлєєва – Клайперона . Розв’язування задач
Молекулярна фізика і термодинаміка Рідкі кристали та їх властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Реферат
Молекулярна фізика і термодинаміка Полімери: їх властивості та застосування. «Розумні» полімери Реферат
Молекулярна фізика і термодинаміка Холодильна машина Реферат
Електродинаміка Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Дія електричного струму на організми. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектрика. Реферат
Електродинаміка Енергія електричного поля Розв’язування задач
Електродинаміка         Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями. Послідовне і паралельне з’єднання провідників Реферат 
Електродинаміка Термо – та фоторезистори. Їх застосування Реферат
Електродинаміка Магнітне поле Землі та інших тіл Сонячної системи. Магнітні полюси Землі. Вплив природних та штучних магнітних полів на живі організми. Реферат
Електродинаміка Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного цілого електромагнітного поля. Реферат
Коливання і хвилі Перетворення змінного струму Розв’язування задач
Коливання і хвилі Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. Реферат
Оптика та основи теорії відносності Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування. Реферат
Оптика та основи теорії відносності   Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки. Реферат
Атомна і ядерна фізика Чорнобильська катастрофа та ліквідація їх наслідків. Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни. Реферат

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1129; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ