ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Одеський національний університет імені І.ІФорма № Н - 3.04

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Кафедра економіки та управління

   

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор __________В.М. Хмарський

 

«____»______________ 2015 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Шифр галузі:    0306 «Менеджмент і адміністрування»

 

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   «Бакалавр»

 

Економіко-правовий факультет

 

                                                  

 

 

                                              

 

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 

2015 - 2016 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів ОКР «Бакалавр», за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

 

Розробники:

Андрейченко Андрій Вадимович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки та управління

Протокол від «_31_»_______08____________2015 року №_1_

 

 Завідувач кафедри ______________________ (Кузнєцов Е.А.)

«_____»___________________ 2015 року

 

 

Схвалено Навчально-методичною комісією ЕПФ

Протокол від «_31_»_______08____________2015 року № _1_

 

Голова _______________ (Масін В.М.)

«___»___________________ 2015 року

 

Затверджено Вченою радою економіко-правового факультету

Протокол від «_31_»______08__________2015 року № _1_

 

 

                                                  

 

 

 

           

 

 

© Андрейченко А.В., 2015 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 7
3.1 ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 7
3.2 ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 23
3.3 ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 27
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 31
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 32
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 33
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 33
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 33
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 36
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 37
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 37
12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 39

 


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

0306 Менеджмент і адміністрування  

 

Вибіркова

 

6.030601 Менеджмент
Модулів - 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2 4-й

5-й

Індивідуальне науково- дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 108

 

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,25

самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

22 год.

10 год.

Практичні, семінарські

14 год.

8 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

72 год.

90 год.

ІНДЗ:  год.

Вид контролю:

іспит

         

 

Примітка.

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

 

Для денної форми навчання – 0,5

Для заочної форми навчання – 0,2

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» як учбова дисципліна є фундаментальною теоретичною основою необхідною сучасному менеджерові, пов'язаному із зовнішньоекономічною діяльністю. Курс «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» має особливе значення має в підготовці організаторів виробництва - менеджерів зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних галузей народного господарства. Сучасні менеджери зовнішньоекономічної діяльності мають бути озброєні знаннями, які дозволили б їм оцінити ситуацію на зарубіжному ринку, провести його дослідження, оцінити можливості|спроможності| свого підприємства, налагодити виробництво конкурентоздатної|конкурентоспроможної| на зовнішніх ринках продукції, раціонально організувати експорт і імпорт товарів, передпродажний і післяпродажний сервіс за кордоном, грамотно здійснювати валютно-фінансові розрахунки із|із| зарубіжними контрагентами, вести відповідну документацію, користуватися цінами як важливим|поважним| важелем господарювання, здійснювати заходи щодо формування попиту і стимулювання збуту, контролювати господарську діяльність.

Майбутні менеджери зовнішньоекономічної діяльності вивчають цілий ряд|низку| дисциплін, що забезпечують роботу на зовнішніх ринках, проте|однак| в комплексі, із загальної|спільної| точки зору концептуальні знання повинен їм дати курс «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». У цьому і полягає мета|ціль| викладання даної дисципліни.

Основними завданнями|задачами| вивчення студентами даної дисципліни є наступні|слідуючі|. Узагальнити засвоєні в теорії загальноекономічних дисциплін знання. На практичних заняттях, при розгляді конкретних господарських ситуацій щодо впровадження міжнародних проектів та під час проведення аналізу існуючих проектів виробити деякі навички|навички| з подальшого вміння управління ними. Ці навички|навички| дозволять студентам в практичній управлінській роботі досягати найбільш ефективними способами економічних цілей господарювання - здобуття|отримання| високих прибутків шляхом комплексного дослідження зарубіжного ринку, організації виробництва конкурентоздатної|конкурентоспроможної| продукції і надання|виявлення| послуг, які мають високий попит на зарубіжних ринках, опанування відповідної частки ринку, налагодження|налагоджування| ефективного руху товарів за рубіж і їх збуту.

По завершенні курсу студенти повинні вміти: планувати зміст проекту, контролювати хід виконання проекту, формувати команду проекту, користуватися пакетами прикладних про­грам з управління проектами.

Дисципліна «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» є скла­довою програми професійної підготовки бакалаврів, вивчається студентами 4 курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 7 семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 3 кредити (108 годин учбових занять). З них на лекції передбачено – 22 годин (10 – заочна форма), на практичні та семінарські заняття – 14 годин (8 – заочна форма), на самостійну роботу – 72 години (90 – заочна форма). Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з 2 змістових модулів. Перший змістовий модуль складають теми 1-4, другий 5-9.

До складання заліку допускаються студенти, що відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістові модулі.

Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до практичних занять. Для цього студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою учбовою, учбово-методичною літе­ратурою, нормативно-правовими актами з кожної теми. Виконання завдань по темам курсу є обов'язковою умовою підготовки до прак­тичних занять. При підготовці до практичних занять необхідно:

— ознайомитись з питаннями теми;

— прочитати відповідні питання в підручнику або конспекті;

— ознайомитись з нормативними матері­алами;

— ознайомитись з літературними джерелами, які додаються в плані практичних занять; розв'язати завдання до теми.

 Викладання курсу «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» повинно базуватися на знаннях, отриманих|одержувати| при вивченні курсів основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, міжнародної торгівлі, основ менеджменту, математичних дисциплін, статистики, міжнародної статистики, економіки підприємства, технологічних дисциплін, маркетингу, фінансового менеджменту. Украй|надто| необхідне знання фінансово-кредитних стосунків, аналізу господарської діяльності, міжнародних економічних відносин.

В результаті вивчення дисципліни «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» студент повинен знатинаступні питання:

· Історичний аспект розвитку управління проектами.

· Класифікацію типів міжнародних проектів.

· Ціль і стратегію міжнародного проекту.

· Керовані та некеровані параметри управління проектами.

· Проектний цикл.

· Особливість кожної з фаз міжнародного проекту.

· Сутність проектного аналізу, його структуру.

· Основи техніко-економічного обґрунтування міжнародного проекту.

· Загальні принципи побудови організаційних структур управління міжнародними проектами.

· Сучасні методи і засоби організаційного моделювання міжнародних проектів.

· Джерела і організаційні форми фінансування міжнародних проектів.

· Особливості системи проектного фінансування в розвинених країнах.

· Сутність розробки маркетингової стратегії міжнародного проекту.

· Управління маркетингом у рамках управління міжнародними проектами.

· Основні принципи оцінки ефективності міжнародних проектів.

· Основні показники ефективності проекту.

· Вплив ризику і невизначеності при оцінці ефективності проекту.                      

· Структуру та необхідність декомпозиції проектних робіт.

· Типові помилки планування і їх наслідки.

· Основні принципи управління вартістю проекту.

В процесі вивчення курсу студент повинен отримати наступні уміння і навичкив питанняхяк:

· розробити і обгрунтувати концепцію проекту;

· оцінити ефективність проекту з урахуванням чинників ризику і невизначеності;

· виконати техніко-економічне обгрунтування проекту і розробити бізнес-план проекту;

· здійснити системне планування проекту на усіх фазах його життєвого циклу;

· розробити кошторис і бюджет проекту;

· підібрати виконавців проекту;

· підготувати і укласти контракти на постачання;

· організувати оптимальну процедуру закупівель і постачань;

· організувати реалізацію проекту, у тому числі підібрати так звану команду проекту;

· забезпечити ефективний контроль і регуляцію, а також управління змінами, неминучими в ході реалізації проекту;

· організувати ефективне завершення проекту.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 175; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ