Підготовка вихідних даних для проектування фундаментівNbsp;  

Форма № Н-6.01

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра промислового та цивільного будівництва

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

з дисципліни: “Основи та фундаменти ”

на тему: ФУНДАМЕНТИ  ЗАВОДУ ПО ПЕРЕРОБЦІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У М. ВІННИЦЯ

 

08-08.ОФ.Б13.00.000 ПЗ

 

 

Студента __3__ курсу групи __1Б-12___

напряму підготовки____будівництво___

спеціальності_______________________

 ______Палій Н.О.____

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

______доц., к.т.н. Маєвська І.В._______

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

                           

Члени комісії     

_____________ ______________________

                                                   (підпис)                   (прізвище та ініціали)

_____________ ______________________

                                                   (підпис)                   (прізвище та ініціали)

_____________ ______________________

                                                   (підпис)                   (прізвище та ініціали)

 

 

                                               м. Вінниця – 2015 рік


Анотація

 

В даному курсовому проекті розглядається три варіанти виконання фундаментів: мілкого закладання, на забивних палях і на бурових палях. Проводиться техніко-економічне порівняння цих варіантів та вибирається найбільш економічний варіант фундаменту.

Вихідними даними для проектування є:

— схема споруди;

— геологічні та гідрогеологічні умови будівельного майданчика;

— фізико-механічні характеристики ґрунтів.

Попередньо проводиться визначення відсутніх механічних та фізичних характеристик ґрунтів, визначається глибина закладання і розміри підошви фундаменту мілкого закладання та проводиться його розрахунок на осадку.

Для пальового фундаменту визначається глибина закладання ростверку, приймається марка та кількість паль в кущі, визначається їх несуча спроможність, конструюється ростверк та визначається осадка пальового фундаменту.

Всі розрахунки при необхідності супроводжуються схемами і таблицями.

Графічна частина проекту виконана у відповідності з розрахунками, що виконані при проектування фундаменту під задану споруду.

 


Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………….....

1 Підготовка вихідних даних для проектування фундаментів……………

1.1 Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика……..

1.2 Збір навантаження на фундаменти………………………………….

2 Розрахунок фундаментів мілкого закладання ………………………….

2.1 Вибір глибини закладання фундаменту………………...…………..

2.2 Підбір розмірів підошви фундаменту по осі Б…………………….....

2.4 Визначення осідання фундаменту по осі Б…….…………………….

3 Розрахунок пальових фундаментів………………………………………...

3.1 Вибір глибини закладання ростверку, довжини і марки забивних паль………………………………………………………………………………….

3.2 Визначення несучої здатності забивної палі по осі Б……………….

3.3 Визначення осідання фундаменту на забивних палях…………………..

3.4 Вибір довжини і діаметру бурових паль під фундамент по осі Б…..

3.6 Визначення несучої здатності бурової палі …………………………….

4 Техніко-економічне порівняння варіантів фундаментів по осі Б………..

4.1 Фундамент мілкого закладання………………………………………….

4.2 Фундамент на забивних палях…………………………………………..

4.3 Фундамент на бурових палях…………………………………………….

Висновок…………………………………………………………………………

Література………………………………………………………………………..

 

 

 

Вступ

 

Найбільш відповідальною частиною будь-якої будівлі є фундаменти, розрахунку, проектуванню та зведенню яких приділяється велика увага. Фундамент – це конструкція, призначена для передачі навантажень від надземної частини будівлі або споруди на ґрунтову основу (штучну або природну). Фундамент повинен відповідати вимогам міцності, стійкості, довговічності, технологічності влаштування і економічності.

Надійність основ і фундаментів і здешевлення робіт по їх влаштування в значній мірі залежать від вміння вірно оцінювати властивості ґрунтів в основах і їх сумісну роботу з фундаментами і наземними конструкціями, які деформуються, від раціональності вибраних типів основ і фундаментів і їх розмірів, від якості виконання цих робіт.

Основна мета курсового проекту полягає в тому, щоб запроектувати більш економічний варіант фундаменту із всіх можливих для заданої будівлі і ґрунтових умов, розрахувати його міцність і стійкість, а також набути проектних навиків та інженерного підходу в проектуванні фундаментів та підвалин.


Підготовка вихідних даних для проектування фундаментів

 

Земельна ділянка під будівництво заводу м.Вінниця.

Рельєф ділянки спокійний.

Вітровий район – 3 [6].

Сніговий район – 4 [6].

Клас споруди за ступенем відповідальності – ІІ.

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту – 1,0 м.

 

1.1 Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

 

Інженерно-геологічна будова майданчику показана на розрізі у графічній частині.

Ґрунтові води залягають на глибині 1,8 м. Коливання рівня ґрунтових вод може досягати ±1,5 м. Ґрунтові води неагресивні до бетону конструкцій.

У таблицях 1, 2 представлені фізико-механічні характеристики ґрунтів

 

P, кПа S, м
100 0,0058
200 0,0116
300 0,0174
400 0,0290

Таблиця 1 – Дані випробування штампом піску дрібного

 

 

 

Рисунок 1 – Графік залежності осідання штампу від навантаження для піску дрібного

 

Глина пластична : ;

;

;

.

Пісок дрібний:

;

;

;

;

.

Глина:

;

;

;

;

;

;

.


Таблиця 2 – Фізико-механічні характеристики ґрунтів                   

Найме-нування ґрунту

Поту-жність шару, м

,

,

Вологість

,

,

Характ. міцності

Деформат. характер.

,

Вид ґрунту

, град , ,
Мулис-тий грунт 1,6-2,0 15,6 - 0,13 - - - - - - - - - - - - - - -
Глина Пластична 3,5-4,0 17,2 27,4 0,32 0.48 0.18 0.3 0.46 0,52 1,102 13.03 0,79 8.27 15 8 0,42 17,59 250 тугопластична
Пісок дрібний 6,8-7,2 19,8 25,5 0,18 - - - - 0,34 0,52 16,78 0,88 10,19 33 1 0,25 28,0 200 Пісок насичений водою щільний
Глина 4,8-5,4 20,4 27,8 0,24 0,44 0,17 0,27 0,26 0,41 0,68 16,45 0,98 10,59 19.7 63.8 0,41 23,1 300 Глина м’яко пластична

Рівень ґрунтових вод – 1,8 м

 

 


1.2 Збір навантаження на фундаменти

 

При розрахунку фундаментів визначають найбільші навантаження. Для цього складають декілька схем, на які наносять всі можливі варіанти та вибирають найбільш невдалий варіант навантаження. Всі дані нормативних значеннях навантаження, які діють на фундамент зведені в таблиці 3.

 

Таблиця 3 – Навантаження на фундаменти

Вид навантаження   Нормативне навантажен- ня,   кН/м2   Коефіцієнт надійності, gf   Розрахункове наванта­ження, кН/м2  
1 2 3 4
Від покриття Постійні (g)              
1.ПВХ мембрана 0,005 1     0,005
2.Утеплювач-мінеральні плити “Monrock”(180кг/м3)100мм   0,18   1   1,8  
3. Утеплювач-мінеральні плити “Monrock”(100кг/м3)150мм 0,1   1   0,1
4. Пароізоляційна плівка “Jutafol”   0,05   1,15   0,058  
5. Профільний настил Pruszynski T150(60 мм)     0,08   1,25   0,1  
6.Металева конструкція покриття R15   1 1,05 1.05
Разом 1,415   1,493

Від перекриття

1.Підлога 1,5 1,3 4
2.Перекриття монолітне 5,5 1,1 6,05
3.Вага колони 9,91 1,05 10,4
  Разом   16,91     20,45  
Тимчасові            
Снігове навантаження 1,14   1,14   1.96
Від перегородок 4,4 1,2 5,28
Разом     5,8     7,24
Всього            23,125     29,18
       

 

 

Загальна сума навантажень від будівлі на вантажну площу (48 ):

Вид навантаження   Нормативне навантаження,   кН/м2   Розрахункове наванта­ження, кН/м2  
1 2 3

Пастійні:

Від покриття   1,415*48=67,92 1,493*48=71,664
Від перекриття 16,91*48=811,68 20,45*48=981,6

Тимчасові:

Від перегородок 4,4*48=211,2 5,28*48=253,442
Снігове навантаження 1,41*48=67,68 1,96*48=94,08
разом 1158,48 1300
     

 

Ne = 67.92+811.68+211.2+67.68=1158.48кН

 

Nm =71.664+981.6+253.442+94.08=1300кН

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 227; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ