Черкаський національний університет. Імені Богдана ХмельницькогоІмені Богдана Хмельницького

Голові державної

екзаменаційної комісії № _______

_____________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

___________________________________________________

 

 

    Направляється студент(ка) ______________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

__________________________________________________________________

спеціальності ______________________________________________________

факультету (інституту) ______________________________________________

___________________ форми навчання на захист випускної роботи (проекту)

__________________________________________________________________

(назва теми)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        

 

Зведена відомість про виконання студентом навчального плану й про отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт (проектів), практик, державних екзаменів; один примірник випускної роботи (проекту), один гнучкий магнітний диск з електронною версією випускної роботи (проекту); відгук наукового керівника; рецензія на випускну роботу (проект); інші матеріали, що характеризують наукову й практичну цінність виконаної роботи (проекту) на ____ арк. у _____ прим., документи, які вказують на практичне застосування роботи (проекту) на ____ арк. у _____ прим. додаються.

 

 

    Декан факультету   _______________   _________________________

(директор інституту)                 (підпис)                                       (ініціали, прізвище)

 


Висновки кафедри

Про випускну роботу (проект)

 

 

    При обговоренні випускної (кваліфікаційної, дипломної, магістерської) роботи (проекту) на засіданні кафедри під час її передзахисту                 «____» _______________ 20__ року (протокол № _____) встановлено, що робота (проект) відповідає/не відповідає (потрібне підкреслити) чинним нормативним вимогам і рекомендована до захисту в державній атестаційній (екзаменаційній) комісії.

 

 

Завідувач кафедри           ___________ _________________________

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

 

«_____» _____________________ 20__ р.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 276; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ