Черкаський національний університет. Nbsp; Голові вченої ради ______________________________________ (інституту) ______________________________________ (учене званняNbsp; Голові вченої ради ______________________________________ (інституту) ______________________________________ (учене звання, прізвище, ініціали) студента(ки) ___ курсу ___ групи (підгрупи) спеціальності __________________________ (назва) ___________________________ форми навчання (денної, заочної, екстернатної) ______________________________________ (прізвище, ім‘я по батькові студента) _____________________________________________    

Заява

 

Прошу розглянути й затвердити на засіданні вченої ради ННІ природничих наук тему моєї випускної роботи (кваліфікаційної, дипломної, магістерської) роботи (проекту) в такому формулюванні: ______________________________

__________________________________________________________________

і призначити керівником дослідження _________________________________

__________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, ініціали, прізвище наукового керівника)

 

 

«_____» ______________ 20___ р.                               _____________________

                                                                                         (підпис)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

1. Завідувач випускової кафедри

 

_____________ _______________

(підпис)                (ініціали, прізвище)

«____» ________________ 20__ р.

 

2. Науковий керівник

 

_____________ _______________

(підпис)                (ініціали, прізвище)

«____» ________________ 20__ р.

 

 


Витяг з протоколу № _____

Засідання кафедри ____________________________________

(найменування кафедри)

Від ______ ____________________ 20____ року

2. Заслухали інформацію завідувача кафедри ___________________________

(прізвище, ініціали)

про закріплення за студентами _____ курсу _____________________________

(назва факультету)

спеціальності ______________________________________________________

(шифр і назва)

_______________________ форми навчання тем випускних (кваліфікаційних,

(денної, заочної, екстернатної)

дипломних, магістерських) робіт (проектів) і визначення їх наукових керівників та рецензентів.

УХВАЛИЛИ: порушити перед вченою радою факультету клопотання про затвердження тем випускних (кваліфікаційних), дипломних, магістерських робіт (проектів) студентів _____ курсу _________________________________

(назва факультету)

спеціальності ______________________________________________________

(шифр і назва)

___________________ форми навчання і призначення їх наукових керівників

(денної, заочної, екстернатної)

та рецензентів.

 

 

Оригінали підписали:

 

Завідувач кафедри           ________________ _____________________

(підпис)                                       (ініціали, прізвище)

 

 

Секретар                     ________________ _____________________

(підпис)                                       (ініціали, прізвище)

 


Додаток

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Факультет _________________________________________________________

Кафедра ___________________________________________________________

Спеціальність ______________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________________

Форма навчання ______________________ курс _________ група __________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри _______________________

_______________________________________

_____________ ________________________

(підпис)                                       (ініціали, прізвище)

«___»_________________________ 20__ року

 

ЗАВДАННЯ

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) СТУДЕНТА

__________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) ____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

затверджена наказом ВНЗ від «____» ________________ 20__ року № ______

2. Термін подання студентом закінченої роботи (проекту) _________________

3. Вихідні дані до роботи (проекту) ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які треба розробити) ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного, наочного матеріалу _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Консультант(и) роботи (проекту) ___________________________________

__________________________________________________________________

Календарний план підготовки випускної роботи (проекту)

№ з/п Етапи роботи Термін виконання
1 Вибір, погодження й затвердження теми, призначення наукового керівника, рецензента, консультанта  
2 Складання календарного плану й розширеного плану-конспекту роботи. Опрацювання джерел  
3 Організація і проведення теоретичного, емпіричного (експериментального) дослідження  
4 Підготовка складових частин (розділів) роботи (проекту)  
4.1 Вступ  
4.2 Розділ 1  
     
     
4.3 Розділ 2  
     
     
4.4 Розділ 3  
     
     
4.5 Висновки  
4.6 Список використаної літератури  
4.7 Додатки  
5 Усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника, доповнення або скорочення обсягу роботи. Узгодження виправленого варіанту всієї роботи з науковим керівником  
6 Оформлення тексту роботи, подання роботи науковому керівникові для написання відгуку  
7 Передзахист. Обговорення роботи на кафедрі й рекомендація її до захисту. Оформлення супровідних документів  
8 Подання роботи на рецензування  
9 Підготовка доповіді на захист  
10 Захист роботи в державній екзаменаційній комісії  

Студент-дипломник ________________

                               (підпис)

Науковий керівник ________________ ______________________________

                               (підпис)                                        (прізвище, ім‘я, по батькові)

«_____» _____________________ 20 __ року


Черкаський національний університет

Імені Богдана Хмельницького

Факультет _________________________________________________________

Кафедра ___________________________________________________________

Спеціальність ______________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________________

Форма навчання ______________________ курс _________ група __________

 

ВІДГУК

КЕРІВНИКА НА ВИПУСКНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові студента)

Тема _____________________ роботи (проекту) _________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1. Ступінь обґрунтування актуальності теми: ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Обсяг та структура роботи, характеристика її розділів: _________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Відповідність роботи меті та завданням ______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Оцінка повноти використання фактичних даних: ______________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

5. Використання в роботі сучасних методів та методик: ___________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Результати випускної роботи (теоретичні, практичні): __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Оцінка наукового апарату і стилю роботи: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ставлення студента до роботи, зауважень і побажань наукового керівника: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Недоліки: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Загальна оцінка дипломної роботи та висновок про можливість допуску роботи до захисту: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник ________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

__________________________________________________________________

(учене звання, науковий ступінь, місце роботи і посада)

 

«___» _______________ 20__ року                     Підпис ___________________


Черкаський національний університет

Імені Богдана Хмельницького

Факультет _________________________________________________________

Спеціальність ______________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________________

Форма навчання ____________ курс ______ група _______ семестр ________

 

РЕЦЕНЗІЯ

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

Тема ___________________ роботи (проекту) ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Обсяг випускної роботи (проекту): кількість сторінок _____, таблиць ____, рисунків ______, додатків ______, використаної літератури ________.

1. Висновок щодо відповідності випускної роботи (проекту) меті й завданням __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Коротка характеристика виконання дипломної роботи (проекту)* ________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Коротка характеристика повинна вміщувати:

а) характеристику виконання кожного розділу випускної роботи (проекту) і ступінь використання студентом останніх досягнень науки і техніки;

б) оцінку якості виконання графічної частини роботи (проекту) та пояснювальної записки;

в) перелік позитивних рис роботи (проекту) та її основних недоліків.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Загальна оцінка випускної роботи (проекту) __________________________

__________________________________________________________________

 

Рецензент _________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

__________________________________________________________________

(учене звання, науковий ступінь, місце роботи і посада)

__________________________________________________________________

 

«___»_________________ 20__ року        Підпис ___________________


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 316;