Плоско паралельна частин. Хід промен крізь їїОптичні прилади та вимірю геодезії

Геометрична оптика – церозділ оптики, в якому вивчаються закони поширення світлових променів. Оптика – це розділ фізики, що вивчає закони розповсюдження електромагнітної хвилі з довжиною.

Оптика – вивчає закони розповсюдження світла.

Світло– це електромагнітна хвиля з довжиною . L= 0,4*10-6-0,85*10-6мікр ( розповрізн серед)

Хвиля– розповсюдження, збудження в просторі.

Електромагнітна хвиля – водночас в середоврозповелектрич і магнітнзображ хвилі.

Ознака хвилі – переноси енергії без переносу маси.

Промінь– напрямок розповсюдження фронту хвилі.

Фронт хвилі- межа між збуджен та не збуджен середо. Геометрич місце точок, які здійсню коливання в одній фазі.

Швидкість розповс світла в різних середов різна, найвища в вакуумі.

Вакуум С=3*108м/с – найбільшвидкрозповссвітл

n – показник залом: абсолютний(n=c/v) та відносний(n=n1/n2=v1/v2)

показник залом або оптична густи

(від фіоле до черво)

Закони геометричн оптики

1.закон прямолінінрозпо світла чи променВ однорідноізотроп середо промінь розповсюждпрямоліні.

2.закон відбиванняНа межі двох серед з різними показнизаломленвідбува змін напрям промен

і1

і1- кут заломл

і-кут падін від норма

Кут відбивання дорівню куту падін

Промін падаючий і відбити знаход в одній площин.

3.закон заломлення

 на межі двох серед з різнмипоказни залом промін може заломлю.

промінь падаюч і заломлю знаходи в одні площ

sini/sini1=n2/n1

3.закон незалежно розповсю променів

 промені різного кольор при перетені не взаємод.(

4,закон збереж енергії

 енергія падаюч промін поділяю між падаючи та заломлю промен

Принцип Фірма – це промінь розповсю в таком напрямку, або по такому шляу для проход якого необмінім часу.

Sini * n1=sini|| * n2 -оптичниінваріан (різно)

Явище повного внутрішвідбива. Гранични кут

Явищеповного вн.відбивання.Промінь не виходить з середовища.

Граничний кут – це такий кут падін при якому кут заломлдорв. 90 ( якщо пром не виход з середо – назив повне внутрішнь відбив)

Sini1=n2|n1 – явищ повно внутріш відбив

Головна оптична вісь-уявна лінія,відносно якої опт деталь симетрична

Принцип Гюгенса

Кожна точк середо до якої доход фронт хвилі стає вторин джерел світл.

Енергія падаючо=сумі відбито і заломл кутW= W1+ W2

 

 Кут падін може бути меншим за кут заломл.

V(шв.) залежить від середовища)

 

Правил знак. Плоскі дзерка побудова зображе плоскому дзеркал

Оптична системаскл з

1. дзеркал – це оптична детель яка скл з одні відбив поверх

Функ: це змін напрямку проме та утворзобра.

2. плоска паралель пласти – скл з двох заломлю поверхо, які паралел одна до одної.

Функ: зміна напрямкпроменн та утворзображ.

3. призма–оптичнадета, яка скл з трьо заломлю поверх, які знаходя під кутом одна до одної.

Функ: зміна напрям промен.

4. лінза – оптична детал яка скл з двох заломл поверх, хоча б одна з яких буде сферічн.

Дзеркала є плоскі та сферичні.променя які || головн.осі збираються в одній точці

Утворене зображення є дійсним та уявним.

Уявне,не збільшене,пряме зображ.дає плоске дзеркало

Головна оптична вісь – це уявна лінія відносно якого оптичндетелсиметри.

=180-2і

Плоско паралельна частин. Хід промен крізь її

Плоскпарале частина зсуває зображення

 Вона змінює хід променя.

Sini1*n1=sini1’*n2

Sini2*n2=sini2’*n1

Призми різновид призми. Оптичн клинПизмподіля

1. відбиваючі

2. заломлюючі

3. поділяючі

d=AB+BC – оптична довжи шляху

Якою собоювідрізня призма – явище повного внутрішнього відбива – промінь не виходить з середовища.

Коефіціє приз – це відноше до оптичної довжини

K= d/MN

А) відбиваю призма виконує функції дзеркала ( повне рівне відбив)

Б) заломлююч – змінює хід промен.

Монохроматичн (однокольор) і поліхромат ( різнокольо)

Дисперсія– залежність показник заломл від довж або частот падаючого світла.

Оптичний інваріант sin кут падіня на nдорівsin кут падін на n|

                   формула оптичн

В) поділяюча – поділяєть світло потік на певн части


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 446;