ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІРМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

 

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи для студентів

спеціальностей 7.092104 «Технологія будівельних

конструкцій, виробів і матеріалів», 7.092101 «Промислове

і цивільне будівництво» всіх форм навчання

 

 

Київ 2008


УДК 69.057.16

ББК 38.48

О-60

 

 

Укладачі: Ю. К. Росковшенко, канд. техн. наук, професор

 М. В. Степанов, канд. техн. наук, доцент

 П. Ф. Марчук, канд. техн. наук, доцент

 

Рецензент М. П. Сенчук, канд. техн. наук, доцент

 

 

Відповідальний за випуск Ю. К. Росковшенко, канд. техн. наук, професор

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теплогазопостачання
і вентиляції, протокол №10 від 04 червня 2007 року.

 

Опалення і вентиляція житлового будинку: Методичні рекомендації до
О-60 виконання курсової роботи / Уклад.: Ю. К. Росковшенко,
М. В. Степанов, П. Ф. Марчук. – К.: КНУБА, 2007 – 60 с.

 

Містять загальні рекомендації до вибору зовнішніх захисних конструкцій, розрахунків втрат теплоти і потужності системи опалення та конструювання систем опалення і вентиляції житлового будинку. 

 

 

Призначено студентам спеціальностей 7.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво» для використання при виконанні курсової роботи (індивідуальних завдань).

 

ЗМІСТ

 

 

Стор.
 

Загальні положення…............................................................................

4
1

Теплотехнічний розрахунок та підбір огороджуючих

конструкцій будинку…............................................................................

  5
2

Розрахунок тепловтрат приміщень та потужності систем

опалення ................................................................................................

  10
3

Тепловий розрахунок опалювальних приладів....................................

17
4

Гідравлічний розрахунок трубопроводів...............................................

24
4.1

Розрахунковий циркуляційний тиск у системі водяного

 опалення................................................................................................

  24
4.2

Послідовність гідравлічного розрахунку трубопроводів.....................

27
4.3

Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи водяного

опалення методом характеристик опору..............................................

  28
5

Конструювання системи водяного опалення житлового будинку…...

31
6

Конструювання системи вентиляції житлового будинку,

підбір вентиляційних каналів.................................................................

  38
 

Список літератури…...............................................................................

  44

Додаток 1.

Розрахункові параметри зовнішнього повітря…..................... 45

Додаток 2

Нормативні опори теплопередачі огороджувальних конструкцій будинків..................................................................   47

Додаток 3.

Теплотехнічні показники зовнішніх стін…............................... 48

Додаток 4.

Теплотехнічні показники зовнішніх стін, утеплених теплоізоляцією  ISOVER...........................................................   50

Додаток 5

Теплотехнічні показники покрить та перекриттів.................... 51

Додаток 6

Теплотехнічні показники перекриттів над підвалом з теплоізоляцією  ISOVER………………………………….......   53

Додаток 7

Приведений опір теплопередачі вікон і балконних дверей… 54

Додаток 8

 Опір теплопередачі зовнішніх дверей і воріт......................... 54

Додаток 9

Схеми індивідуальних теплових пунктів (ІТП)......................... 55

Додаток 10

Основні технічні характеристики опалювальних приладів…. 56

Додаток 11

Температура та повітрообмін в приміщеннях житлових та громадських будинків............................................................   57

Додаток 12

Витяжні та припливні вентиляційні решітки і повітророзподільники..............................................................   58

Додаток 13

 

Рекомендовані швидкості повітря в повітропроводах і решітках....................................................................................  
       

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсову роботу (індивідуальні завдання) з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» студенти виконують з метою закріплення теоретичних знань, набуття вміння виконувати практичні розрахунки і приймати технічні та конструктивні рішення для забезпечення мікроклімату в приміщеннях. Студент самостійно вирішує ряд питань по підбору огороджувальних конструкцій будинків, визначення тепловтрат окремих приміщень, приймає конструктивні рішення по системах опалення і вентиляції будинку. Прийняті технічні рішення мають забезпечити задані умови в приміщеннях згідно з діючими будівельними та санітарними нормами і державними стандартами.

Курсову роботу (індивідуальні завдання) студенти виконують за завданням, яке видається викладачем. Викладач задає студенту наступні вихідні дані: місце будівництва, конструкція зовнішніх стін, план типового поверху будинку, висота приміщень, орієнтація фасаду будинку за сторонами світу і кількість поверхів будинку. За погодженням з викладачем ці дані можуть бути взяті студентом самостійно відповідно до роботи, яку він виконує в проектній або будівельній організації. 

Графічну частину роботи (плани, схеми) студенти виконують на аркуші паперу формату А1. Розрахунково-пояснювальна записка обсягом до 20 сторінок включає такі окремі розділи.

1. Теплотехнічний розрахунок і підбір зовнішніх огороджувальних конструкцій.

2. Розрахунок тепловтрат і визначення потужності системи опалення будинку.

3. Підбір і розміщення опалювальних приладів.

4. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення.

5. Розрахунок та конструювання каналів витяжної вентиляції.

6. Список літератури.

Студенти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» виконують індивідуальні завдання за тим же змістом на окремих аркушах паперу формату А4 (до 20 сторінок). Зброшуровану роботу здають викладачеві.

 

 

ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІР


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1223; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!