Функціонально-технічний аспектСтудент в якій техніці виконаний аналог, його функціональність, де може використовуватись.

РОЗДІЛ ІІІ ОБГРУНТУВАННЯ АВТОРСЬКОГО РІШЕННЯ

       3.1 Ідея творурозповідає сюжет твору (легенда, повір’я тощо),чому саме ця тема обрана, головну мету даної роботи.

       3.2 Композиційний аспектописується композиція авторського твору (тип та вид композиції, які композиційні засоби використовувались чому саме такі обрані ,що це дає композиції, яку кольорову гамму обрано, які емоції викликає на глядача і тд. )

       3.3 Функціонально-технічний аспектописується поетапність роботи  які інструменти та матеріали потрібні, обґрунтовується їх вибір та характеризуються.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛв алфавітному порядку, спочатку література потім журнали останні пишуться інтернет джерела.

ДОДАТКИспочатку аналоги потім додатки

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Перед захистом курсових робіт завідуючий відділенням подає такі документи:

· Зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, державних екзаменів;

· Пояснювальну записку з відгуком керівника про дипломний проект;

Державній комісії можуть бути надані також інші матеріали, що характеризують цінність виконаної роботи: друковані статті за темою проекту, документи, які підтверджують практичне застосування; макети, таблиці, схеми тощо.

Процедура захисту включає:

· Доповідь студента про зміст роботи, в якій слід обгрунтувати актуальність теми, мету, завдання, підкреслити значення питань, які він вирішив при виконанні проекту, з якими труднощами зіткнувся в процесі роботи тощо. Під час захисту дипломного проекту студент повинен пояснити виконані ним графічні зображення. Доповідь триває 7-10 хвилин.

Результати захисту дипломного проекту визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно” і “незадовільно” з урахуванням якості виконання всіх частин проекту та рівня їх захисту.

Курсова роботаподається в екзаменаційну комісію з відгуком керівника.

Захист курсової роботи проводиться відповідно до затвердженого графіка в присутності комісії, що складається з керівника та двох асистентів.

До захисту курсової роботи допускаються студенти, що прослухали відповідну частину курсу предмету, виконали весь перелік робіт (реферати, лабораторно-практичні роботи, семінари тощо) та мають заліки з усіх пройдених тем предмету.

Процедура захисту включає:

· Доповідь студента про зміст роботи, в якій слід обгрунтувати актуальність теми, мету, завдання, підкреслити значення питань, які він вирішив при виконанні проекту, з якими труднощами зіткнувся в процесі роботи тощо. Під час захисту курсового проекту (роботи) студент повинен пояснити виконані ним графічні зображення. Доповідь триває 5-10 хвилин.

· Запитання до автора проекту членів комісії та його відповіді.

· Оголошення відгуку керівника.

· Студенту надається слово для відповіді на зауваження.

· На закритому засіданні екзаменаційної комісії оцінюється робота кожного студента, після чого оголошуються результати засідання.

Результати захисту курсового проекту (роботи) визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно” і “незадовільно” з урахуванням якості виконання всіх частин роботи та рівня їх захисту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО УСНОГО ВИСТУПУ

1.Чітко визначте план свого виступу та не відхиляйтесь від нього. Основна думка доповіді має поступово розгортатися під час презентації вашої роботи.

2.Намагайтесь належним чином обґрунтувати свій виступ .Суттєво допоможе загальна ерудиція.

3.Висловлюйтесь чітко, логічно, не «напускайте туману» та не відходьте від провідної думки.

4.Розповідайте невимушено, цікаво, вживайте терміни професійної лексики.

5.Контролюйте свою манеру поведінки під час виступу – погляд , міміку, жести , дикцію. Відповідаючи на запитання, подумайте, як краще аргументувати відповідь, будьте максимально переконливі. Не робіть тривалих пауз – вони створюють враження некомпетентності доповідача.

6.Зробіть позитивний висновок, завершіть виступ оптимістично .

 

 

КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ

Керівництво курсовими роботами проводять викладачі з відповідного предмету.

3.1 Обов¢язки керівника проекту:

· Надавати допомогу у виборі теми проекту, доборі літератури, методології та методів виконання роботи;

· Затвердити календарний план виконання роботи;

· Аналізувати зміст роботи, висновки та її результати;

· Контролювати виконання роботи;

· Доповідати на засіданні циклової комісії про хід виконання та завершення роботи;

· Забезпечити відповідну якість оформлення роботи відповідно вимогам ДСТУ та навчального закладу;

· Дати відгук на роботу.

 

 

3.2 Відгук керівника проекту

Відгук керівника проекту пишеться (друкується) у довільній формі. У ньому визначають:

· Актуальність теми;

· Ступінь значення роботи;

· Рівень підготовки студента до виконання обов¢язків та робіт певного рівня;

· Ступінь самостійності у виконанні роботи;

· Новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішення;

· Вміння використовувати літературу;

· Повноту і якість розкриття теми;

· Логічність, послідовність, аргументованість грамотність викладення матеріалу;

· Можливість практичного застосування проекту (роботи) або окремих її частин;

· Висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед роботою та її оцінка у чотирибальній системі.

3.3. Рецензія

Рецензію на дипломний проект надає спеціаліст-практик відповідної кваліфікації. Вона складається у довільній формі, може висвітлювати ті ж питання, що і відгук керівника.

Також в рецензії повинні бути відображені наступні питання:

· Відповідність змісту роботи і назви професійному спрямуванню підготовки спеціалістів;

· Повнота використання науково-виробничої літератури (матеріалів) та відповідність посилань у тексті на літературні джерела;

· Практична цінність роботи;

· Мотивований висновок про переваги та недоліки роботи;

· Якість оформлення роботи, наявність графічного матеріалу;

· Висновок про рівень теоретичної, практичної підготовки студента та можливості присвоєння йому кваліфікації спеціаліста певного рівня.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

«Відмінно» -студент володіє тематичним художнім матеріалом у повному обсязі, вміє використовувати набуті знання, уміння, навички, у нових художньо-творчих завданнях виявляє повноту і глибину знань спеціальної художньої термінології. Вміє систематизувати, аналізувати, застосовувати набуті знання у виконанні проектів, макетів, проектуванні обладнання, інтер’єрів. Роботи студента рекомендовані як найкращі до методичного фонду (враховуючи високий рівень самоосвіти та самовдосконалення студента – самостійні та домашні роботи).

«Добре» – студент виявляє глибоке засвоєння тематичного матеріалу, застосовує вивчені раніше техніки у нових роботах, має творчій підхід до виконання поставлених завдань, але є незначні зауваження з боку викладача до охайності та якості виконання завдання (тематичного матеріалу). Робота має незначні недоліки (враховуючи відповідний рівень самоосвіти та самовдосконалення – самостійні та домашні роботи).

«Задовільно» – студент володіє тематичним художнім матеріалом, вміє використовувати набуті знання, уміння, навички, у нових художньо-творчих завданнях. Робота виконана в цілому, але має помилки та недоліки з багатьох вище наведених пунктів (враховуючи задовільний рівень самоосвіти та самовдосконалення – самосійні роботи).

«Незадовільно» – студент засвоїв тематичний матеріал.  Робота виконана в цілому, але має помилки та значні недоліки, враховуючи самостійне і домашнє опрацювання.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 230; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ