СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 липня 1999року №996-ХІУОсновна

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 липня 1999року №996-ХІУ, зі змінами та доповненнями.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

5.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

6.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

9. Давидович I. Є. Контролінг: Навчальний посібник./ І.Є. Давидович. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552 с.

10. Івахненков С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-346-558-6

11. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – К. : Знання, 2008. – 483 с.

12. Кузьмін О. Є. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с.

13. Панков В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / В. А. Панков, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-364-415-Х.

14. Пушкар М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 324 с. – ISBN 966-7952-22-3.

15. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

16. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник / Г. І. Філіна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

Додаткова

17. Адаменко М. Г. Місце та роль служби контролінга в системі управління підприємства / М. Г. Адаменко // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів: український вимір : м-ли симпозіуму з нагоди 65-річчя від заснування Харк. ін-ту фінансів УДУФМТ, 16 жовт. 2008 р., Харків. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2008. – С.211-215.

18. Адаменко М. Г. Перспективи використання системи контролінгу на підприємствах України / М. Г. Адаменко // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. – 2008. – №1. – С. 139-142.

19. Андрєєва Л. О. Розробка та реалізація стратегічного бюджетування діяльності м'ясопереробного підприємства / Л. О. Андрєєва // Держава та регіони. – 2009. – №3. – С.19-23.

20. Бердар М. М. Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88.

21. Блакитна Г. Побудова системи стратегічного фінансового контролінгу на торговельних підприємствах / Г. Блакитна // Економіст. – 2011. – №2. – С. 46-48.

22. Бузак Н. І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій / Н. І. Бузак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 185-189. – Бібліогр.: с.188-189.

23. Вербовецька С. Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства / С. Г. Вербовецька // Держава та регіони. – 2008. – №6. – С. 52-55.

24. Гнилицька Л.Контроль та аналіз у бюджетуванні / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №7. – С. 12-24.

25. Говорушко Т. А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей / Т. А. Говорушко, Д. О. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №1. – С. 7-10.

26. Григораш І. О. Контролінг як сучасна система управління підприємством / І. О. Григораш // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 96-107.

27. Гриненко Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств / Л. Л. Гриненко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 146-154.

28. Губа М. О. Фінансовий контролінг як фактор ефективності фінансового менеджменту / М. О. Губа // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2010 р. (Київ) / МОНУ, МІБО КНЕУ [та ін.]. – К. : МІБО КНЕУ, 2010. – С. 52-54.

29. Жданов В. В. Контролінг беззбитковості при ціноутворенні / В. В. Жданов // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 43-50.

30. Задорожна Р. П. Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р. П. Задорожна // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 46-50.

31. Зоріна О. А. Практичні основи організації та впровадження системи контролінгу на підприємствах України / О. А. Зоріна // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доповідей ІІ наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2009 р., Львів / НУ Львівська політехніка та ін. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2009. – С. 42-44.

32. Івата В. В. Методичні основи прийняття ефективних управлінських рішень у системі фінансового контролінгу / В. В. Івата // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №17. – С. 62-64.

33. Караченцева І. О. Економічна сутність поняття "контролінг" / І. О. Караченцева, Л. М. Кметик, О. М. Біломістний // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці, 2008. – Вип. 4. – С. 312-317. – Бібліогр.: с.316-317.

34. Ковальова-Казанська О. В. Впровадження системи фінансового контролінгу вексельного обороту на підприємстві / О. В. Ковальова-Казанська // Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 3. – С. 417-426.

35. Кузьмін О. Є. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с.

36. Кушнір І. М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти / І. М. Кушнір // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с.34-35.

37. Литвин О. О. Контролінг у системі управління промисловими підприємствами / О. О. Литвин // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №6. – С. 215-220.

38. Маргасова В. Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 167-175. – Бібліогр.: с.174-175.

39. Одноволик В. І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства / В. І. Одноволик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 127-131.

40. Олійничук В. М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою / В. М. Олійничук, А. В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 120-127.

41. Сіра Ю. В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції / Ю. В. Сіра // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 176-182. – Бібліогр.: с.182.

42. Скнарь А. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємства / А. Скнарь // Банківська справа. – 2009. – №3. – С. 81-87.

43. Тарасюк М. Механізм контролінгу в управлінні торговельними мережами / М. Тарасюк // Світ фінансів. – 2009. – №2. – С. 33-39.

44. Тарасюк М. В. Види контролінгу в управлінні торговельними мережами / М. В. Тарасюк // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 35-37.

45. Тарасюк М. В. Деякі аспекти впровадження контролінгу в управлінні торговельними мережами / М. В. Тарасюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 136-141.

46. Тарасюк М. В. Зовнішнє середовище як об'єкт контролінгу в управлінні торговельними мережами / М. В. Тарасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №19. – С. 24-28.

47. Тарасюк М. В. Контролінг як інструмент подолання негативних проявів глобалізації в торговельному бізнесі / М. В. Тарасюк // Економіка та держава. – 2008. – №10. – С. 16-17. – Бібліогр.: с.17.

48. Тарасюк М. В. Моніторинг зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі / М. В. Тарасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №20. – С. 27-31.

49. Тарасюк М. В. Основні етапи та причини розвитку концепції контролінгу / М. В. Тарасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №19. – С. 20-24. – Бібліогр.: с.24.

50. Тарасюк М. В. Управлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу торговельних мереж / М. В. Тарасюк // Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 3. – С. 452-459.

51. Терещенко О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу (до підсумків українсько-російського "круглого столу") / О. О. Терещенко, Д. М. Стащук, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – №2. – С. 117-126.

52. Троян О. В. Економічний зміст контролінгу на промислових підприємствах / О. В. Троян // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 226-231. – Бібліогр.: с.230-231.

53. Троян О. В. Механізм контролінгу в системі управління промисловим підприємством / О. В. Троян // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 218-225.

54. Троян О. В. Обгрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами / О. В. Троян // Економіка та держава. – 2008. – №11. – С. 66-69. – Бібліогр.: с.69.

55. Халак Н. В. Суть, функції і особливості контролінгу в Україні / Н. В. Халак, С. А. Іващук // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти : зб. ст. та доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 14-15 травня 2009 р. / МОНУ, Хмельницький нац. ун-т, Ін-т економіки та упр-ня. – Хмельницький, 2009. – Т.2. – С. 45-46.

Ресурси

56. www.bank.gov.ua – Національний банк України.

57. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України.

58. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

59. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.

60. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

61. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 166; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ