ТИПОВІ ВАРІАНТИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант 1

 

1. Дайте відповідь на питання:

1.1. Мета, завдання і функції фінансового контролінгу.

1.2. Ринковий (порівняльний) підхід в оцінці вартості підприємства: зіставлення мультиплікаторів і порівняння продажів.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1. До завдань служби контролінгу належать:

а) аналіз достовір­ності отриманих даних;

б) формування аналітичних звітів;

в) формування альтернативних пропо­зицій керівництву компанії щодо прийняття тих чи інших рі­шень (проектів);

г) всі відповіді правильні.

2.2. Характерними рисами нуль-базис бюджетування є:

а) розрахунок показників на основі нового обрахунку потреби в капіталі для фінансування необоротних та оборотних активів з використанням інформації щодо технологічних процесів, норм і нормативів;

б) коригування показників попередніх періодів на відповідні прогнозні величини;

в) використання за відносно стабільних тенденцій у сфері виробництва та реалізації продукції;

г) правильні відповіді а), в).

2.3. Попередній контроль – це:

а) вид контролю, який передбачає тільки одну контрольну точку в кінці періоду бюджетування;

б) вид контролю, який передбачає розбивку цілі на підцілі, таким чином, щоб кожна підціль формалізувала закінчений етап;

в) вид контролю, який передбачає наявність декількох контрольних точок, одна з яких співпадає з строком досягнення результату, а інші попереджують її на 50% чи 30%, що створює можливості в корекції дій для досягнення кінцевого результату;

г) вид контролю, який передбачає виділення довільно обраних точок контролю.

 

3. Розв¢яжіть задачу та проаналізуйте отримані результати.

ПАТ «Міраж» необхідно встановити ціну на столи та визначити можливий прибуток за таких умов:

– ймовірні обсяги виробництва знаходяться в межах 300–600 шт.;

– постійні витрати становлять 2 500 грн.;

– змінні витрати на одиницю продукції становлять 18 грн.;

– ціна може бути встановлена в межах 120 – 160 грн.

Результати розрахунків оформити у вигляді табл. 1.

                             Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку

Варіант

Ціна,

грн.

Обсяг

виробництва, шт.

Виручка,

грн.

Витрати, грн.

Прибуток грн.

Змінні Постійні Повні
1 120 600          
2 140 450          
3 160 300          

 

Варіант 2

1. Дайте відповідь на питання:

1.1. Сутність та цілі трансфертного ціноутворення.

1.2. Етапи побудови внутрішнього фінансового контролю.

2. Виберіть єдину правильну відповідь:

2.1. Контролінг — це...

а) система контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства:

б) система управління, яка полягає в зборі та аналізі інформації для ефективного управління підприємством;

в) функціональна система планування, контролю, аналізу відхилень, координації внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством;

г) вірні відповіді а та б.

2.2. В якій країні вперше з'явилися контролери:

а) США;

б) Німеччина;

в) Франція;

г) Італія.

2.3. До основних бюджетів, які складається на підприємстві є:

а) бюджет матеріальних витрат;

б) план фінансових результатів (прибутків і збитків);

в) бюджет реалізації продукції;

г) правильні відповіді а), в).

 

3. Розв¢яжіть задачу та проаналізуйте отримані результати.

На основі даних табл. 1 здійснити аналіз прибутковості ТОВ «Дельта» (визначити показники рентабельності продукції, рентабельності необоротних та оборотних активів).

Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу

тис. грн. 

Показники Минулий період Звітній період
Чистий дохід від реалізації продукції 8700 8550
Валовий прибуток 4325 4675
Чистий прибуток 310 345
Середньорічна величина активів, в т.ч.: - необоротних - оборотних   7200 2800 7300 3100

Проаналізувати отримані показники в динаміці та зробити відповідні висновки.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ ТА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

 

Критерії оцінювання семінарських, практичних занять

На семінарських заняттях оцінюється активність та чіткість відповідей студента, якість написання письмової роботи.

Критерії оцінювання:

- «А» - студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені теоретичні питання, демонструє знання законодавчих, нормативних актів, робить узагальнення і висновки, дав правильні відповіді на поставлені запитання при письмовому опитуванні.

- «B» - студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, є не грубі помилки у відповідях при письмовому опитуванні.

- «C» - студент демонструє загалом добрі знання матеріалу, але його відповіді містять помітні помилки, неточності, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, допускає дві незначні арифметичні помилки та помилку в одному тестовому завданні.

- «D» - студент демонструє посередні знання з теоретичної підготовки або дає на всі питання малообгрунтовані, неповні відповіді, і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки, допустив одну помилку в тестовому завданні.

-  «E» - студент при відповіді на питання показав знання, рівень яких відповідає мінімальним вимогам, допустив дві помилки в тестових завданнях.

- «F» - студент показав незадовільну теоретичну підготовку, дав неправильні відповіді на більшість питань, допустив грубі помилки і лише частково їх виправив, допустив дві помилки в тестових завданнях.

- «FX» - студент не зміг розкрити суті теоретичних питань, не знав певних економічних категорій, допустив чимало грубих помилок і не зміг їх виправити, не правильно виконав тестові завдання.

- «0» - студент не з’явився на заняття.

На практичних заняттях оцінюється активність та чіткість відповідей студента, якість написання письмової роботи, вміння робити правильні розрахунки.

Критерії оцінювання:

- «A» - студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, демонструє знання законодавчих документів, інструктивного матеріалу, дискусійних і проблемних питань, наводить узагальнення і висновки, правильно виконав тестові завдання та увесь обсяг практичного завдання.

- «B» - студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні помилки при формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, практичне завдання виконує повністю, але допускає одну незначну арифметичну помилку, тестові завдання виконані правильно.

- «C» - студент демонструє загалом добрі знання матеріалу, але його відповіді містять помітні помилки, неточності, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, практичне завдання виконує повністю, але допускає дві незначні арифметичні помилки та помилку в одному тестовому завданні.

- «D» - студент демонструє посередні знання з теоретичної підготовки або дає на всі питання малообгрунтовані, неповні відповіді, і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки, практичне завдання виконав частково та допустив одну помилку в тестовому завданні.

-  «E» - студент при відповіді на питання показав знання, рівень яких відповідає мінімальним вимогам, практичне завдання виконав частково, допустив дві помилки в тестових завданнях.

- «F» - студент показав незадовільну теоретичну підготовку, дав неправильні відповіді на більшість питань, допустив грубі помилки і лише частково їх виправив, не виконав практичного завдання, допустив дві помилки в тестових завданнях.

- «FX» - студент не зміг розкрити суті теоретичних питань, не знав певних економічних категорій, допустив чимало грубих помилок і не зміг їх виправити, а також не виконав практичного завдання, не правильно виконав тестові завдання.

Студент, який був відсутній на семінарському, практичному занятті і не виконував відповідні види роботи, може виконати її в інший час, але до виставлення підсумкової оцінки за модуль.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 253; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ