Система директ-костинг в управлінні витратами. Простий і багатоступінчастий директ-костинг 

У науково-практичній літературі виокремлюють дві системи калькулювання частковий витрат:

- на базі прямих витрат;

- на базі змінних витрат.

За системи калькулювання на базі прямих витрат на об’єкти витрат відносяться лише прямі витрати. Рішення щодо удосконалення виробничої програми приймаються на основі показника суми покриття, який розраховується як різниця між виручкою від реалізації окремого виду продукції та прямими витратами.

Широкого практичного застосування такий підхід до обліку витрат і калькулювання собівартості набув лише після того, як у 1936 р. Дж Гаррісон висунув концепцію «директ-костинг» виклавши її основні ідеї у бюлетені Національної асоціації промислового обліку (США). Фактичне її впровадження припадає на перші повоєнні роки. Зараз її широко використовують у всіх економічно розвинутих країнах. Так у США цю систему вважають базовою 31 % обстежених підприємств, у Великобританії – 52 %, у Канаді – 48 %, Швеції – 42 %, Японії – 31 %.

Директ-костинг – метод калькулювання витрат за якого виконуються такі умови:

- всі витрати поділяються на постійні та змінні;

- постійні витрати відносяться на фінансові результати (реалізовану продукції) у періоді їх здійснення і не розносяться на окремі види продукції;

- на конкретний об’єкт витрат відносяться лише змінні витрати;

- запаси готової продукції на складі оцінюються тільки за змінними витратами.

Метод директ-костинг передбачає розрахунок суми покриття за рахунок якої покриваються постійні витрати та формується прибуток підприємства. Таким чином, за калькулювання витрат на частковий основі в процес розрахунку активно залучається інформація щодо виручки від реалізації продукції.

Сума покриття (contribution margin) – різниця між виручкою від реалізації продукції та змінними витратами на відповідний обсяг реалізації.

(+) Чиста виручка від реалізації

(–) змінні (пропорційні витрати)

(=) сума покриття

(–) постійні витрати

(=) прибуток

Суму покриття можнарозраховувати як на весь обсяг реалізації, так і на одиницю продукції. В останньому випадку це різниця між оптовою ціною та умовно змінними витратами на виробництво одиниці продукції. В торгівлі сума покриття, як правило, відповідає торговельній націнці (зменшеній на величину непрямих податків).

За допомогою показника суми покриття обчислюють приріст прибутку від реалізації кожної додаткової одиниці продукції. При цьому можна використати такий алгоритм розрахунку прибутку:

 

                                                     П = N * (p – v) – F,                                                     (9.8)

 

де П - прибуток від реалізації n одиниць продукції (грн.);

N - кількість реалізованої продукції (шт. або інші натуральні одиниці);

p - оптова ціна одиниці продукції (грн.);

v - умовно змінні витрати на одиницю продукції (грн..);

F - умовно постійні витрати на виробництво та збут реалізованої продукції (грн.).

Сучасний «директ-костинг» має два варіанти: простий та багатоступінчастий директ-костинг.

Простий директ-костинг, що базується на калькулюванні собівартості лише на основі даних про змінні виробничі витрати. Простий директ-костинг оперує сукупними постійними витратами без розподілу їх на окремі центри витрат, структурні підрозділи, види. Фіксовані витрати можна представити лише у вигляді одного блоку, тобто без їх диференціації за окремими видами, місцями виникнення.

Основним недоліком системи простого директ-костингу є те, що за її використання сукупні постійні витрати враховуються без розподілу в розрізі окремих їх видів, груп продукції, центрів затрат, структурних підрозділів тощо.

Багатоступінчасний директ-костинг, який передбачає розщеплення постійних витрат за окремими рівнями (джерелами) їх виникнення, зокрема в розрізі окремих продуктів чи центрів відповідальності.

На рис. 9.1 наведена структурно-логічна схема розподілу постійних витрат за окремими рівнями їх формування, яка може бути взята за основу при розрахунку показників покриття. Залежно від рівня постійних витрат, який приймається в розрахунках, визначають суму покриття І, суму покриття ІІ і т. д.

 

Рис. 9.1. Структура постійних (фіксованих) затрат у розрізі окремих рівнів

 

Схема калькуляції та рознесення постійних витрат за методом багатоступінчастого директ-костингу наведена в табл. 9.4.

Таблиця 9.4

Схема калькуляції за методом багатоступінчастого директ-костингу


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 253; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ