Форма у модальному режимі, яка викликається при формуванні запитуunit ModalnaFRM;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Grids, DBGrids, ExtCtrls, FRMRayer, FRMObject, FRMPost, FRMOrder,

MainMDL, FRMBank;

 

type

TForm7 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

DBGrid1: TDBGrid;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form7: TForm7;

 

implementation

 

{$R *.dfm}

 

end.

Форма, яка реалізує зв’язок багато до багатьох

unit NM;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, DB, DBTables, StdCtrls, Grids, DBGrids, ExtCtrls, FRMPost, MainMDL,

DBCtrls;

 

type

TForm8 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

DBGrid1: TDBGrid;

DBGrid2: TDBGrid;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Table1: TTable;

DataSource1: TDataSource;

Query1: TQuery;

Table2: TTable;

DataSource2: TDataSource;

Panel2: TPanel;

DBNavigator1: TDBNavigator;

Panel3: TPanel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form8: TForm8;

 

implementation

 

{$R *.dfm}

 

procedure TForm8.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Form8.Query1.Close;

Form8.Query1.SQL.Clear;

Form8.Query1.SQL.Add('INSERT INTO BankPost VALUES("'+Form8.Table1.fieldbyname('NB').AsString+'","'+DataModule1.Table3.fieldbyname('ID').AsString+'")');

Form8.Query1.ExecSQl;

Form8.Table2.Refresh;

end;

 

procedure TForm8.Button2Click(Sender: TObject);

begin

dbnavigator1.BtnClick(nbdelete);

end;

 

end.

Форма, з якої викликаються звіти

unit ZVFRM;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ZV1, ZV2;

 

type

TForm9 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form9: TForm9;

 

implementation

 

{$R *.dfm}

 

procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject);

begin

form10.Show;

end;

 

procedure TForm9.Button2Click(Sender: TObject);

begin

 form11.Show;

end;

end.

Форми 10 і 11 лістингу програми не мають, так як ми працюємо безпосередньо з компонентою QuickRep.

 

Форми

1. Основна форма

 

 

2. Організація пошуку

 

3. Організація фільтрації

до

Після

 

4. Організація зв’язку багато до багатьох

 

 

 

 

 

5. Організація SQL запиту

 

Результат

 

 

6. Звіти

 

 

 

 

Література

1. Бешелев С.Д., Гуревич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.:Статистика,1980. – 263с.

2. Ізмайлова О.В. Методи експертних оцінок при прийнятті проектних рішень. – К.:Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсів «Основи системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації»,2001.

3. Ізмайлова О.В. Методи прийняття багатокритерійних рішень в інформаційних системах. – К.:Навчальний посібник,2002.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 298;