Якою була доля українських театрів у роки Української революції? Розкрити сутність нових напрямів у театральному мистецтві, які започаткували Л.Курбас, А. Бучма, Г. Юра.ТЕСТИ

До іспиту

З курсу «Історія української культури»

 

1. Знайдіть правильну відповідь про значення взаємовпливів культур у стародавньому світі:

1) українці - автохтонне населення, на яке не вплинула культура жодного сусіднього народу;

2) на них значною мірою впливали сусідні народи;

3) вони мали значний вплив на сусідні народи, як і останні впливали на слов’ян (взаємовпливи).

 

2. Культура яких народів мала найбільший вплив на слов’ян до утворення Давньоруської держави:

1) трипільців;

2) античних міст Причорномор’я;

3) Візантії (Східної Римської імперії)?

 

3. Яке зі слов’янських племен у VIII-X ст. мало, на думку київських літописців, найбільш високу культуру:

1) древляни;

2) кривичі;

3) поляни;

4) сіверці?

 

4. Хто з великих київських князів першим прийняв християнство:

1) княгиня Ольга;

2) князь Аскольд;

3) князь Ігор;

4) князь Святослав?

 

5. Яке давньослов’янське місто (центр племені або союзу племен) мало найвищий рівень культури і його слід вважати найстарішим:

1) Чернігів;

2) Київ;

3) Галич;

4) Луцьк?

 

6. Як проникала антична культура в Київську Русь:

1) через Візантію;

2) через південних слов’ян;

3) через держави і племінні союзи Західної Європи;

4) через скіфські племена?

 

7. При якому монастирі чи соборі в XI-XII ст. була створена найвідоміша і найбільша бібліотека-книгозбірня:

1) Софійському соборі;

2) Печерському монастирі;

3) Видубицькому монастирі;

4) Десятинній церкві?

 

8. У складі якої країни українські землі в XIV-XVIII ст. мали найкращі умови для розвитку своєї культури:

1) Польщі;

2) Литви;

3) Молдови;

4) Кримського ханства?

 

9. Назвіть найпослідовніших противників церковної унії в літературі кінця XVI - початку XVII ст. (дві відповіді):

1) Петро Скарга;

2) Христофор Філарет;

3) Клірик Острозький;

4) Мелетій Смотрицький;

5) Іван Вишенський.

 

Визначте, чому християнізація Київської Русі надала її культурі світового рівня. Чи стала ця культура лише відображенням візантійської, чи мала й свою слов’янську основу?

 

11. Назвіть країни, які в XVII-XVIII ст. у процесі культурних взаємозв’язків поповнювали українську культуру, і духовне життя якої держави збагачувалося досягненнями української творчої інтелігенції (дві відповіді):

1) Литва;

2) Польща;

3) Австрія;

4) Туреччина;

5) Московське царство;

6) Молдова;

7) Німеччина.

 

12. У яких православних святах найбільш поєднані християнські та язичницькі обряди і вірування (дві відповіді):

1) Різдво;

2) Великдень;

3) Трійця;

4) Купала;

5) Новий рік?

 

13. Назвіть найвизначніший вищий навчальний заклад України другої половини XVII-XVIII ст.:

1) Острозька академія;

2) Холмський уніатський колегіум;

3) Києво-Могилянська академія;

4) Львівська братська школа.

 

14. Який твір кінця XVII - початку XVIII ст. можна вважати першим посібником з історії:

1) Літопис Грабянки;

2) Літопис Самовидця;

3) Синопсис;

4) Літопис Самійла Величка?

 

15. Хто з українських гетьманів домігся поширення на Україні стилю бароко; які храми в цьому стилі було збудовано по Україні (дві відповіді):

1) І. Самойлович;

2) І. Мазепа;

3) І. Скоропадський;

4) Д. Апостол;

5) П. Полуботок;

6) Софійський собор у Києві;

7) Покровський собор у Харкові;

8) Андріївська церква в Києві;

9) Собор св. Юра у Львові?

 

16. Хто вважається першим класиком української літератури нового типу і хто останнім талановитим поетом традиційної поезії, яка творилась церковнослов’янською мовою (дві відповіді):

1) І. Некрашевич;

2) К. Зіновієв;

3) Г. Сковорода;

4) І. Котляревський?

 

17. Хто зробив найбільший внесок у XVIII ст. у розвиток української філософської думки, а також музики (дві відповіді):

1) А. Вед ель;

2) Г. Сковорода;

3) І. Саблуков;

4) Д. Бортнянський;

5) Д. Левицький?

 

18. Який стиль переважав у творчості композиторів М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя:

1) класицизм;

2) романтизм;

3) бароко?

 

Розкрийте особливості діяльності Чернігівського, Переяславського, Харківського колегіумів. Чи можна вважати Харківський колегіум попередником Харківського університету?

20. У чому секрет великої популярності книги „Історіярусів” невідомого автора? Розкрийте головні ідеї твору.

 

 

21. Яка соціальна група очолювала процес національно-культурного відродження у Східній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст.:

1) українські поміщики;

2) українське козацтво;

3) передові козацькі старшини?

 

22. Де знаходився центр національно-культурного відродження у Східній Україні у 20-30-х роках XIX ст.:

1) Києві;

2) Чернігові;

3) Харкові;

4) Полтаві?

 

23. Чим визначався низький рівень освіченості частини українців у кінці XVIII - на початку XIX ст.:

1) небажанням українців отримувати освіту;

2) становищем гімназій;

3) незацікавленістю феодалів;

4) політикою царського уряду?

 

24. Хто відіграв найбільшу роль в організації Харківського університету в 1804 р.:

1) харківський губернатор;

2) цар Олександр II;

3) вчений В. Каразін;

4) козацька старшина?

 

25. Який напрям переважав у процесі східноукраїнського національного відродження у першій половині XIX ст. і хто намагався його змінити (дві відповіді):

1) науковий;

2) аполітичний культурницький;

3) суспільно-політичний;

4) декабристські організації;

5) Кирило-Мефодіївське братство;

6) братські школи?

 

26. Хто з кирило-мефодіївців своїм поетичним та художньо-образотворчим генієм зробив найбільший вклад у пробудження національної самосвідомості українців, висловив їх бажання та ідеї щодо високоморального та соціально-справедливого суспільства й відповідної української державності:

1) П. Куліш;

2) М. Костомаров;

3) Т. Шевченко;

4) М. Гулак?

 

27. Хто ініціював і стимулював процес національно-культурного відродження в Західній Україні (30-ті роки XIX ст.); представник якої організації очолив Головну Руську Раду (дві відповіді):

1) Львівський університет;

2) греко-католицька церква;

3) “Руська трійця”;

4) москвофіли?

 

28. Хто може вважатися фундатором українського класичного оперного та пісенного мистецтва; хто автор музики гімну “Ще не вмерла Україна”, коли він написаний (дві відповіді):

1) М. Глінка;

2) С. Гулак-Артемовський;

3) М. Вербицький;

4) О. Вересай?

 

Визначте, чим відрізнялися “молоді громади” (70-ті роки XIX ст.) від “старих громад” (60-ті роки XIX ст.). Хто був керівником і натхненником перших, а хто - других? Охарактеризувати рівень процесу національно-культурного відродження в другій половині XIX ст. та його особливості (три відповіді).

Розкрийте сутність процесу українізації, її початок, рушійні сили, спрямованість в кінці XIX - на початку XX ст. Коли вона виникла і коли досягла найвищого рівня, її результати та наслідки.

 

31. Що найбільше ускладнювало розвиток освіти в Україні на початку Української національної революції (березень 1917 р.):

1) багатотиповість навчальних закладів;

2) неможливість охопити дітей шкільного віку і неписьменних дорослих у зв’язку з невеликою кількістю наявних закладів освіти;

3) зневага місцевого чиновництва до учительства?

 

32. Який захід Української Центральної Ради на початку 1917 р. слід вважати найважливішим для розвитку української системи освіти:

1) переведення переважної більшості навчальних закладів на українську мову і створення необхідних умов для цього;

2) скасування соціальних обмежень вступу до гімназій, ВНЗ;

3) скасування окремих типів навчальних закладів?

 

33. Яка найвизначніша подія відбулась у часи гетьманату П. Скоропадського у сфері науки:

1) відкрито Український університет у Кам’янець-Подільську;

2) засновано Архівне управління України;

3)утворено Українську академію наук, президентом якої обрано В.Вернадського, секретарем - А. Кримського, початок її дослідницької діяльності?

 

34. Визначте характерні ознаки культурної політики денікінських властей на території окупованої ними України:

1) підтримка окремих вищих навчальних закладів;

2) залучення на свій бік науковців;

3)винищення української культури, погром пам’ятників і музеїв Т.Шевченка, розгін організацій української інтелігенції, терор проти неї.

 

35. Яка головна причина підтримки Української Центральної Ради основною масою українського вчительства:

1) часткове розв’язання УЦР деяких соціальних проблем;

2) великі зусилля УЦР у розв’язанні проблем української мови і культури, значні успіхи в цьому;

3) довіра до деяких українських політичних партій, що входили до складу УЦР?

 

36. Які з методів залучення старої інтелігенції до соціалістичного будівництва найчастіше використовувалися радянським керівництвом Україні (дві відповіді):

1) терор, репресії, насильницькі мобілізації;

2) матеріальна допомога;

3) переконання;

4) турбота в окремих випадках про неї?

 

37. Хто з українських літераторів стійко підтримував Українську Центральну Раду, Українську національну революцію:

1) В. Винниченко, М. Вороний, О. Олесь, В. Самійленко;

2) В. Блакитний, М. Хвильовий, С. Пилипенко, М. Куліш;

3) П. Тичина, М. Рильський, М. Зеров?

 

Якою була доля українських театрів у роки Української революції? Розкрити сутність нових напрямів у театральному мистецтві, які започаткували Л.Курбас, А. Бучма, Г. Юра.

На яких позиціях була більшість українських митців образотворчого мистецтва за часів Української революції? Визначити погляди М. Бойчука та школи бойчукістів, причини їх успіхів у період революції і після неї, а також особливості творчості Г. Нарбута та 0. Мурашка.

 

41. Як оцінювала українську культуру в роки революції, громадянської війни, на початку 20-х років значна частина керівництва КП(б)У на чолі з Д.Лебедем:

1) як селянську, дрібнобуржуазну, відсталу;

2) як фольклор, культуру рабів;

3) вважали передовою, пролетарською, соціалістичною?

 

42. У які роки керівництво КП(б)У офіційно проводило політику українізації:

1) 1920-1932;

2) 1921-1941;

3) 1917-1941?

 

43. Кого слід вважати щирими борцями за українізацію:

1) О. Шумського, Г. Гринька, М. Хвильового, М. Скрипника;

2) В. Затонського, С. Косіора, Г. Петровського;

3) Л. Кагановича, Д. Лебедя, П. Постишева?

 

44. У яких сферах суспільно-політичного, економічного, культурного життя в часи українізації вводилось обов’язкове використання лише української мови:

1) партійний, державний апарат, сфера культури;

2) Червона армія, транспорт;

3) органи НКВС та державної безпеки?

 

45. Яку мету мала „літературна дискусія” 1924-1927 рр., започаткована М.Хвильовим:

1) створювати, розвивати в Україні досконалу, передову українську культуру, яка б мала європейський рівень;

2) відірвати Україну від Радянської Росії;

3) розвалити СРСР?

 

46. Назвіть найвидатніших українських прозаїків 20-х років:

1) М. Хвильовий, Ю. Яновський, О. Вишня, П. Панч, М. Йогансен;

2) П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан;

3) М. Семенко, ГеоШкурупій, М. Ірчан.

 

47. Як пропонувалось створювати „пролетарську культуру”:

1) розвивати усі сфери знань;

2) знищити попередню культуру і на уламках творити лише те, що було вигідним пролетаріату та його партії;

3) розвивати лише фольклор?

 

48. Які заходи здійснювалися у 20-х роках, щоб забезпечити широким масам українців можливість освоювати багатства культури:

1) велась велика робота з ліквідації неписьменності дорослих та охоплення усіх дітей школою;

2) велика кількість селян переселялась у міста;

3) розгорталась боротьба проти церкви, переслідувались священики?

 

49. У чому причина спільності в долі Л. Курбаса, М. Куліша з долею М.Хвильового, О. Шумського:

1) їх спільна риса в суспільно-політичній діяльності - патріотична турбота про культуру України;

2) вони намагались створити нові культурницькі організації, колективи;

3) вияви надзвичайної амбітності, кар’єризму?

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 543;