МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИДніпропетровська державна медична академія

Кафедра оториноларингології

Індивідуальний план студента

За спеціальністю

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

на основі програми навчальної дисципліни

 

для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ – ІV рівнів акредитації


Оториноларингологія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами:

- медичної і біологічної фізики: пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі (ПН.045); трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини (ПН.048);

- анатомії людини: визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини (ПН.019); інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини (ПН.033);

- мікробіології, вірусології та імунології: інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем (ПН.024); трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини (ПН.052);

- гістології, цитології та ембріології: трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємозв’язків тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації (ПН.051);

- фізіології: аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини (ПН.012); пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму (ПН.037);

- визначати етіологічні та патогенетичні фактори ЛОР-хвороб (ПП.105 – лікувальна справа); (ПП.118 – педіатрія); (ПП.139 – медико-профілактична справа).

- визначати тактику ведення хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа (ПП.133- лікувальна справа); (ПП.143 – педіатрія); (ПП.165 – медико-профілактична справа).

- використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб (ПП.150 – лікувальна справа); (ПП.161 – педіатрія); (ПП.182 – медико-профілактична справа).

- діагностувати та надавати екстрену медичну допомогу хворим з ЛОР-патологією (ПП. 190 – лікувальна справа); (ПП. 201 – педіатрія); (ПП.221 – медико-профілактична справа).

- інтерпретувати клінічну анатомію, фізіологію та методи дослідження ЛОР- органів (ПП. 205 – лікувальна справа); (ПП.216 – педіатрія); (ПП.236 – медико-профілактична справа).

- ставити попередній діагноз найбільш розповсюджених ЛОР –хвороб (ПП.258 – лікувальна справа); (ПП.264 – педіатрія); (ПП.283 – медико-профілактична справа).

б) закладає основи вивчення студентами:

- інфекційних хвороб: виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб ( ПП. 028 - лікувальна справа); (ПП. 033 – педіатрія); (ПП.033 – медико-профілактична справа);

- епідеміології: інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в галузі епідеміології (ПП.206 – лікувальна справа); (ПП. 040 – педіатрія); (ПП. 040 – медико-профілактична справа);

- професійних хвороб: проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання (ПП.037 – лікувальна справа); (ПП.046 – педіатрія); (ПП. 046 – медико-профілактична справа);

- онкології: визначати тактику обстеження і ведення пацієнтів з підозрою на злоякісну пухлину (ПП.135 – лікувальна справа); (ПП.140 – педіатрія); (ПП.161 – медико-профілактична справа),

що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з оториноларингології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

в) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій верхніх дихальних шляхів та вуха в процесі життєдіяльності.

 

Організація навчального процесу для медичних спеціальностей здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни складається з модулю, до якого входять змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Дисципліна структурована на 1 модуль:

Опис навчального плану з дисципліни „Оториноларингологія”

 

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього,

Годин/

Кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц. Практ. занять
Медичний 90/3 кредитів ЕСТS 10 40 40 4 Поточний та кінцевий підсумковий
Стоматологічний 84 10 34 40 4 Екзамен

 

Тематичний план практичних занять.

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

медичний стоматологічний
1. Ендоскопічні методи дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха.   3 3
2. Клінічна анатомія, фізіологія внутрішнього вуха, методи дослідження слухового та вестибулярного аналізаторів. 3 3
3. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження носа, глотки, гортані, трахеї, бронхів, стравоходу та приносових порожнин. 3 3
4 Захворювання зовнішнього та середнього вуха. Гострий гнійний середній отит. Мастоїдит. Антромастоїдотомія. 3 2
5 Хронічний гнійний середній отит, лабіринтит. Сануючі та слуховідновлюючі операції вуха. 3 2
6 Негнійні захворювання вуха. 3 2
7 Гострі та хронічні захворювання носа. 3 3
8 Гострі і хронічні захворювання приносових пазух. Риногенні орбітальні і внутрішньочерепні ускладнення. 3 2
  Курація хворих. Перша та друга 1\2 студентів (всього)    
9 Гострі захворювання глотки 3 2
10 Хронічні захворювання глотки.   3 2
11 Гострі та хронічні захворювання гортані.   3 2
12 Пухлини та інфекційні гранульоми ЛОР-органів. Захист історії хвороби. 3 3
13 Травми носа, носові кровотечі. Сторонні тіла ЛОР- органів, дихальних шляхів та стравоходу. 2 3
  Підсумковий контроль модулю –оториноларингологія. 2 + 0,25х Кількість студентів 2
  СРС    
  Разом 40 34

 


 

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення оториноларингології - оволодіння методами діагностики, лікування та профілактики хвороб ЛОР-хвороб, насамперед найбільш розповсюджених.

Кінцеві цілі дисципліни

- інтерпретувати клінічну анатомію, фізіологію та методи дослідження ЛОР- органів;

- визначати етіологічні та патогенетичні фактори ЛОР-хвороб;

- ставити попередній діагноз найбільш розповсюджених ЛОР –хвороб;

- визначати тактику лікування хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа;

- діагностувати та надавати невідкладну медичну допомогу хворим з ЛОР-патологією;

- використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль. Оториноларингологія

Змістовий модуль 1. Клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження ЛОР-органів.

Конкретні цілі:

Ø Визначити місце оториноларингології в системі медичних знань, основні етапи розвитку оториноларингології як науки.

Ø Користуватись лобним рефлектором.

Ø Проводити передню і задню риноскопію, описати відеоендоскопічне дослідження носа та приносових пазух.

Ø Проводити орофарингоскопію, ротацію піднебінних мигдаликів.

Ø Пояснити пряму та непряму ларингоскопію, фіброскопію, трахеобронхоскопію, езофагоскопію, мікроларингоскопію.

Ø Проводити отоскопію, описувати мікроотоскопію.

Ø Визначати клініко-анатомічні особливості будови зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

Ø Трактувати фізіологічні аспекти звукопровідної, звукосприймаючої, вестибулярної функцій на підставі знань з біологічної фізики, фізіології.

Ø Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження слухового та вестибулярного аналізаторів.

Ø Інтерпретувати дані акуметрії, аудіометрії, імпедансометрії, вестибулометрії

Ø Визначати основні анатомо-топографічні та клінічні аспекти будови верхніх дихальних шляхів та стравоходу на підставі знань з анатомії, гістології, патоморфології.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 532;